:.


امتحانات میانترم در ساختمان آموزشی(واقع در شهرک شهید قاضی) برگزار می گردد.

تاریخ و زمان قطعی امتحانات فقط و فقط از طریق همین سایت اعلام می گردد.

در صورت هرگونه سوال ویا اشکال در برنامه ها می توانید سوالات خود را جهت پاسخگویی ثبت نمایید.
 
تاریخ هایی که با رنگ قرمز مشخص شده تاریخ هایی می باشد که اصلاح یا تغییر داده شده.

   

ردیف رشته  مشاهده  دانلود
1 دروس عمومی و معارف مشاهده دانلود
2 حقوق مشاهده دانلود
3 حسابداری مشاهده دانلود
4 مدیریت بازرگانی مشاهده دانلود
5 مدیریت دولتی مشاهده دانلود
6 مدیریت صنعتی مشاهده دانلود
7 مدیریت جهانگردی و گردشگری مشاهده دانلود
8 اقتصاد مشاهده دانلود
9 روانشناسی مشاهده دانلود
10 علوم تربیتی مشاهده دانلود
11 تربیت بدنی مشاهده دانلود
12 کامپیوتر مشاهده دانلود 

دروس عمومی و معارف
ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 فارسی عمومی        
2 زبان عمومی        
3 دانش خانواده        
4 آیین زندگی        
5 تفسیر موضوعی قرآن        
6 اندیشه اسلامی 1        
7 اندیشه اسلامی 2        
8 فرهنگ و تمدن آقای حق پرست  28/8/97  15:30  نصف کتاب 
9 انقلاب اسلامی ایران        
10 عملی تربیت بدنی (خواهران)        
11 عملی ورزش 1 (خواهران)        
12 عملی تربیت بدنی (برادران)        
13 عملی ورزش 1 (برادران)        


 

روانشناسی ، علوم تربیتی
ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 روانشناسی پویایی گروه خانم سعادت  11/9/97  11  7 فصل اول 
2 روانشناسی اجتماعی  خانم سعادت 11/9/97   11 6 فصل اول 
3 اصول و فنون راهنمایی خانواده        
4 فیزیولوژی اعصاب و غدد        
5 آسیب شناسی اجتماعی        
6 مقدمات نوروپسیکولوژی        
7 روانشناسی فیزیولوژیک        
8 فلسفه آموزش و پرورش        
9 متون تخصصی(علوم تربیتی ورودی 95 به بعد) خانم فرامرزی  20/9/97   12 فصل های 11-12-13-14 کتاب دکتر کردستانی و دکتر زارع 
10 مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره(ورودی 94 به قبل)        
11 مشاوره تحصیلی و شغلی
(علوم تربتی)
 خانم فرامرزی 29/8/97  12  4 فصل اول 
12 نظریه های مشاوره وروان درمانی خانم فرامرزی  13/9/97  9:30  3 فصل اول 
13 ارزشیابی شخصیت        
14 روانشناسی افراد با نیازهای خاص1 آقای هاشمی 25/9/97  14:30  فصول 1و4و5و6 
15 روانسنجی(ورودی 93 به قبل)        
16 روانشناسی شخصیت        
17 تاریخچه مکاتب        
18 روانشناسی مرضی کودک
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
       
19 رو شهای تغییر و اصلاح رفتار        
20 آسیب روانی 1        
21 آسیب روانی 2        
22 روانشناسی هوش        
23 کاربرد آزمون های روانی        
24 روانشناسی تجربی        
25 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی
(فناوری اطلاعات در روانشناسی)
       
26 روانشناسی احساس و ادراک        
27 روانشناسی تحولی1(رشد1)        
28 روانشناسی تحولی2(رشد2) خانم فرامرزی  27/8/97   12 4 فصل اول 
29 انگیزش و هیجان        
30 متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی/متون1 خانم فرامرزی  20/9/97  14:30  4 فصل اول 
31 تاریخ آموزش و پرورش
(سیر تحول تعلیم و تربیت)
       
32 آموزش بزرگسالان        
33 مبانی جامعه شناسی خانم سعادت  18/9/97  11  نصف کتاب 
34 مقدمات تکنولوژی آموزشی        
35 مدیریت کتابخانه        
36 روانشناسی یادگیری        
37 اصول و مبانی آموزش و پرورش(مبانی و اصول تعلیم و تربیت)        
38 اصول برنامه ریزی آموزشی(ورودی 94به قبل)        
39 مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی         
40 مدیریت اسلامی        
41 برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای        
42 نظارت و راهنمایی آموزشی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی
خانم خرسند نیا  22/8/97  10  5 فصل اول 
43 مبانی راهنمایی و مشاوره
(ورودی 95 به بعد)
       
44 مباحث اساسی2(روانشناسی عمومی2)        
45 مدیریت کلاس  خانم جهانبانی 20/8/97  10:30  4 فصل اول 
46 مباحث اساسی1(روانشناسی عمومی 1)        
47 روانشناسی تربیتی خانم فرامرزی  22/8/97  12 6 فصل اول 
48 آشنایی با دفاع مقدس        
49 آمار توصیفی        
50 آمار استنباطی        
51 کلیات فلسفه        
52 جامعه شناسی آموزش و پرورش        
53 زبان تخصصی روانشناسی 2        
روانشناسی خانواده خانم فرامرزی 6/9/97 14:30 3 فصل اول
54 اصول برنامه ریزی درسی(ورودی 95 به قبل)        
55 اختلالات یادگیری        
56 مسائل آموزش و پرورش         
57 آموزش و پرورش تطبیقی        
58 روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان
(علم النفس) 
خانم سخایی  22/8/97  15:30  از ابتدا تا صفحه 104 
59 روانشناسی اعتیاد        
60 امور مالی و تنظیم بودجه        
61 مدیریت آموزشی(مدیریت عمومی) خانم جهانبانی  20/8/97  7 فصل اول 
62 روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی        
63 مقدمات روانشناسی سلامت        
64 تفکر وزبان        
65 روانشناسی بازی        
66 بهداشت روانی        
67 روانشناسی جنایی        
68 فرهنگ و نمدن آقای حق پرست  28/8/97  15:30  نصف کتاب 
69 درآمدی برنقش ادبیات        
70 روش تحقیق در علوم تربیتی        
71 فارسی        
72 زبان عمومی        
73 روشهای ارزشیابی آموزشی        
74 فلسفه علم روانشناسی        
75 آموزه های روانشناختی در قرآن        
76 آزمون های روانشناختی 1         
77 فناوری آموزشی        
78 کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی        
79 روانشناسی اجتماعی کاربردی        
80 روانشناسی دین        
81 اصول روانشناسی بالینی         
82 مبانی و اصول مدیریت آموزشی        
83 معرفت شناسی        
84 انسان از دیدگاه اسلام        
85 آشنایی با فلسفه اسلامی        
86 انقلاب اسلامی ایران        
87 روانشناسی صنعتی و سازمانی        
88 درآمدی بر نقش هنر در مدارس        
89 روانشناسی سیاسی        
90 دانش خانواده        
91 تفسیر موضوعی قرآن        
92 روانسنجی(ورودی 93 به بعد)        
93 روانشناسی سالمندی        
94 آشنایی با قانون اساسی        
95 اندیشه 1        
96 اندیشه 2        
97 آیین زندگی        
98 روشها و فنون تدریس        
99 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی(ورودی 95 به بعد)        
100 روانشناسی شناختی        
101 آموزش و پرورش پیش دبستانی        
102 آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان        
103 علوم اعصاب شناختی        
104 روانشناسی افراد با نیاز خاص 2        
105 کودکان استثنائی        
106 تعلیم و تربیت اسلامی        
107 خانواده در اسلام خانم خرسند نیا 22/8/97 9 5 فصل اول
108 سنجش و اندازه گیری آقای زراعت پیشه 6/9/97 12 5 فصل اول
109 مشاوره شغلی و حرفه ای 
(روانشناسی)
خانم فرامرزی 6/9/97 15 3 فصل اول کتاب


 
اقتصاد
ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 اصول حسابداری 2        
2 اصول حسابداری 3        
3 حسابرسی        
4 مدیریت رفتار سازمانی        
5 آمار و احتمال        
6 اصول حسابداری 1        
7 پژوهش عملیاتی        
8 اقتصاد خرد        
9 زبان عمومی        
10 توسعه اقتصادی        
11 مالیه عمومی        
12 تاریخ عقاید اقتصادی        
13 انقلاب اسلامی ایران         
14 کلان میانه 1        
15 ارزیابی طرح های اقتصادی         
16 مبانی واصول سازمان ومدیریت        
17 فارسی عمومی        
18 اقتصاد ریاضی        
19 اقتصاد خرد میانه 1        
20 اقتصاد کلان        
21 پول و ارز و بانکداری        
22 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت        
23 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 آقای ملک نسب   21/8/97 15:45  فصل 1و2 
24 مبانی روش تحقیق        
25 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1        
26 زبان تخصصی اقتصاد         
27 حسابداری صنعتی        
28 اقتصاد ایران        
29 نظام های اقتصادی صدر اسلام        
30 اقتصاد مدیریت        
31 اقتصاد صنعتی        
32 نظام های اقتصادی        
33 مالیه بین الملل        
34 فرهنگ و تمدن  آقای حق پرست 28/8/97  15:30  نصف کتاب 
35 تجارت بین الملل        
36 اقتصاد منابع        
37 اقتصاد بخش عمومی        
38 اقتصاد سنجی        
39 خرد میانه 2        
40 کلان میانه 2        
41 دانش خانواده        
42 تفسیر موضوعی قرآن        
43 روش تحقیق در اقتصاد        
44 آشنایی با قانون اساسی        
45 اندیشه 1        
46 اندیشه 2        
47 آیین زندگی        
48 اقتصاد کشاورزی        
مدیریت بازرگانی
ردیف نام درس        
1 تجارت الکترونیک 1        
2 منابع انسانی        
3 تجارت الکترونیک 2        
4 مبانی مدیریت بازرگانی        
5 بازاریابی بین الملل        
6 تجارت بین الملل        
7 پایان ترم سمینار بازرگانی        
8 اصول حسابداری 2        
9 اصول حسابداری 3        
10 حسابرسی        
11 مدیریت رفتار سازمانی        
12 نحوه تنظیم وکنترل بودجه ریزی        
13 آمار و احتمال        
14 کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی        
15 زبان عمومی        
16 فارسی عمومی        
17 مدیریت مالی        
18 اصول حسابداری 1        
19 تحقیق در عملیات        
20 اقتصاد خرد        
21 مالیه عمومی        
22 توسعه اقتصادی        
23 مبانی واصول سازمان ومدیریت        
24 اقتصاد کلان        
25 پول و ارز و بانکداری        
26 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت         
27 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 آقای ملک نسب  21/8/97  15:45  فصل 1و2 
28 زبان تخصصی 1        
29 مبانی روش تحقیق         
30 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1        
31 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان        
32 حسابداری صنعتی        
33 سیستم های اطلاعات مدیریت        
34 خلاقیت و حل مسئله        
35 کارآفرینی        
36 مدیریت بازاریابی        
37 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها        
38 زبان تخصصی 2        
39 آشنایی با قوانین کسب و کار         
40 فرهنگ و تمدن آقای حق پرست  28/8/97  15:30  نصف کتاب 
41 مدیریت استراتژیک        
42 روانشناسی سازمان        
43 حقوق تجارت        
44 احکام کسب و کار        
45 انقلاب اسلامی ایران        
46 دانش خانواده        
47 تفسیر موضوعی قرآن        
48 آشنایی با قانون اساسی        
49 اندیشه1        
50 اندیشه 2        
51 آیین زندگی        
52 آشنایی با قوانین کسب و کار        
53 مدیریت اسلامی 1        
54 مدیریت اسلامی 2        
55 مدیریت اسلامی پیشرفته        
56 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام        
57 کاربرد کامپیوتر        
حقوق
ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 حقوق سازمانهای بین الملل        
2 مقدمه علم حقوق        
3 آیین دادرسی مدنی 3        
4 آیین دادرسی مدنی 2        
5 حقوق بین الملل خصوصی 1        
6 حقوق بین الملل خصوصی 2        
7 کارتحقیقی 1و2        
8 حقوق مدنی 2        
9 حقوق تجارت 1        
10 حقوق تجارت 2        
11 حقوق تطبیقی خانم کریمی   23/8/97 15  4 فصل اول کتاب پیام دانشگاهی 
12 پزشکی قانونی دکتر شجاعیان  7/9/97  14:30  از ابتدا تا صفحه 110 
13 حقوق مدنی 1 خانم امینی   23/8/97  15:30 بخش دوم کتاب 
14 حقوق مدنی 8 آقای یوسفی   14/9/98  15  مواد 825 الی 861 قانون مدنی
15 حقوق مدنی 7 آقای یوسفی  14/9/97  14:30  مواد 607 الی 648
مواد 656 الی 683 
16 حقوق تجارت 3 خانم امینی  30/8/97  11:30  از صفحه 1 تا 158
(کل مبحث برات) 
17 حقوق تجارت 4        
18 متون فقه 4        
19 متون فقه 1 آقای حسینی  28/8/97   11:30 مباحث متاجر،اجاره،وکالت 
20 اصول فقه 1        
21 اصول فقه 2 آقای حسینی  28/8/97   11 کل کتاب 
22 متون فقه 2 آقای حسینی   28/8/97 11  مباحث نکاح،طلاق،ایلاء،لعان 
23 متون فقه 3        
24 حقوق اساسی 1 خانم امینی  30/8/97  14  ار ابتدا تا صفحه 95 
25 حقوق اساسی 2        
26 آیین دادرسی کیفری 2 خانم یزدان شناس   7/9/97 12 فصل اول 
27 آیین دادرسی کیفری 1  آقای صالحی 28/8/97  16  کل کتاب دکتر خالقی+کتاب قانون دادرسی کیفری 
28 متون حقوقی 1        
29 متون حقوقی 2        
30 حقوق جزای اختصاصی1        
31 فارسی عمومی         
32 حقوق مدنی 3        
33 حقوق مدنی 4        
34 حقوق مدنی 5 آقای یوسفی  14/9/97  14  مواد 1062 الی 1120 قانون مدنی 
35 حقوق مدنی 6        
36 آیین دادرسی مدنی 1        
37 مالیه عمومی        
38 مبانی علم اقتصاد        
39 زبان عمومی        
40 حقوق ثبت        
41 رویه قضایی        
42 عربی        
43 حقوق بین الملل عمومی 1        
44 حقوق بین الملل عمومی 2        
45 آشنایی با دفاع مقدس        
46 حقوق جزای عمومی 3        
47 حقوق جزای اختصاصی 2        
48 حقوق جزای اختصاصی 3  خانم یزدان شناس 28/8/97 10  از صفحه 29 تا 246 
49 قواعد فقه 2        
50 مبانی جامعه شناسی        
51 جرم شناسی خانم یزدان شناس  28/8/97  11  6 فصل اول 
52 کیفرشناسی        
53 حقوق اداری1        
54 حقوق اداری2 خانم کریمی   23/8/97 14:30  از مبحث پلیس اداری تا آخر مسئولیت مدنی 
55 حقوق کار        
56 حقوق جزای عمومی 1        
57 حقوق جزای عمومی 2        
58 ادله اثبات دعوی        
59 بزهکاری اطفال        
60 فرهنگ و تمدن آقای حق پرست  28/8/97  15:30  نصف کتاب 
61 قواعد فقه 1        
62 انقلاب اسلامی ایران        
63 دانش خانواده        
64 تفسیر موضوعی قرآن        
65 حقوق بیمه        
66 حقوق بشر در اسلام        
67 آیات الاحکام        
68 حقوق بین الملل ایران        
69 آشنایی با قانون اساسی        
70 اندیشه 1        
71 اندیشه 2        
72 آیین زندگی        
73 حقوق محیط زیست خانم کریمی 23/8/97 14 4 فصل اول
مدیریت دولتی
ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 منابع انسانی        
2 اصول حسابداری 2        
3 اصول حسابداری 3        
4 حسابرسی        
5 حسابداری دولتی        
6 مدیریت رفتار سازمانی        
7 آمار 2        
8 آمار و احتمال        
9 فارسی عمومی        
10 زبان عمومی         
11 فراگردتنظیم وکنترل بودجه        
12 سیستم های اطلاعات مدیریت        
13 مدیریت تطبیقی        
14 اصول حسابداری 1        
15 تحقیق در عملیات        
16 اقتصاد خرد        
17 مالیه عمومی        
18 توسعه اقتصادی
(مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت)
       
19 مبانی و اصول سازمان و مدیریت        
20 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت        
21 پول و ارز و بانکداری        
22 اقتصاد کلان        
23 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2  آقای ملک نسب  21/8/97  15:45  فصل 1و2
24 زبان تخصصی 1        
25 زبان تخصصی 2