:.


امتحانات میانترم در ساختمان آموزشی(واقع در شهرک شهید قاضی) برگزار می گردد.

تاریخ و زمان قطعی امتحانات فقط و فقط از طریق همین سایت اعلام می گردد.

در صورت هرگونه سوال ویا اشکال در برنامه ها می توانید سوالات خود را جهت پاسخگویی ثبت نمایید.
 
تاریخ هایی که با رنگ قرمز مشخص شده تاریخ هایی می باشد که اصلاح یا تغییر داده شده.

   

ردیف رشته  مشاهده  دانلود
1 حقوق مشاهده دانلود
2 حسابداری مشاهده دانلود
3 مدیریت بازرگانی مشاهده دانلود
4 مدیریت دولتی مشاهده دانلود
5 مدیریت صنعتی مشاهده دانلود
6 مدیریت جهانگردی مشاهده دانلود
7 اقتصاد مشاهده دانلود
8 الهیات مشاهده دانلود
9 مهندسی پروزه مشاهده دانلود
10 مهندسی اجرایی مشاهده دانلود
11 روانشناسی مشاهده دانلود
12 علوم تربیتی مشاهده دانلود
13 تربیت بدنی مشاهده دانلود
14 تربیت بدنی 93 مشاهده دانلود
15 روانشناسی 93 مشاهده دانلود
16 کامپیوتر مشاهده دانلود
روانشناسی ، علوم تربیتی

ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 روانشناسی پویایی گروه  خانم سعادت 13/9/96   15 7 فصل اول 
2 روانشناسی اجتماعی  خانم سعادت  13/9/96  16 7 فصل اول 
3 اصول و فنون راهنمایی خانواده آقای جمشیدی   19/8/96 16:30   فصول 1و2و3و4
4 فیزیولوژی اعصاب و غدد دکتر شجاعیان  15/8/96  14:45  فصول 1و2و3و7و8و9 
5 آسیب شناسی اجتماعی آقای هوشمندی  13/9/96   14:30 4 فصل اول 
6 مقدمات نوروپسیکولوژی  خودخوان      
7 روانشناسی فیزیولوژیک خودخوان       
8 فلسفه آموزش و پرورش خودخوان       
9 زبان تخصصی برنامه ریزی درسی  خانم یزدان دوست  27/9/96  10:15 4 درس اول 
10 مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره(ورودی 94 به قبل) خودخوان       
11 علم النفس
(روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان )
خانم سخایی 20/9/96   15 از ابتدا تا صفحه 104 
12 نظریه های مشاوره وروان درمانی  خانم فرامرزی 9/9/96  8:30  3 فصل اول 
13 ارزشیابی شخصیت  آقای نوذری      
14 روانشناسی افراد با نیازهای خاص1 آقای هاشمی   22/8/96 16  4 فصل اول 
15 روانسنجی(ورودی 93 به قبل) آقای پیام   27/9/96 10:15  نصف کتاب 
16 روانشناسی شخصیت آقای توسلی  10/9/96  14  5 فصل اول 
17 تاریخچه مکاتب خانم چراغی   3/9/96  10 فصول 1و5و7و8 
18 روانشناسی مرضی کودک
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
زهرا توفیقی   22/8/96  13:30 فصول 1و2و3و4و7 
19 رو شهای تغییر و اصلاح رفتار آقای نوذری  20/9/96 12:30 4 فصل اول  
20 آسیب روانی 1        
21 آسیب روانی 2 آقای جمشیدی 19/8/96  13:45  فصول 3و5و6 از کتاب آسیب شناسی روانی 2 غلامحسین جوانمرد 
22 روانشناسی هوش خودخوان        
23 کاربرد آزمون های روانی آقای جمشیدی  3/9/96  11:15  فصول 1و2و3و4و5 
24 روانشناسی تجربی  آقای توسلی  17/9/96  10 امتحان تئوری 7 فصل اول
عملی کل کتاب 
25 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی
(فناوری اطلاعات در روانشناسی)
خانم گودرزی  28/9/96   15:30 امتحان عملی 
26 روانشناسی احساس و ادراک  آقای نوذری 13/9/96   14:30 5 فصل اول 
27 روانشناسی تحولی1(رشد1)  خودخوان      
28 روانشناسی تحولی2(رشد2)  آقای پیام  27/9/96 14:15 فصل 1و2و3 
29 انگیزش و هیجان خانم شایان نژاد   25/8/96  11 فصل 1و2و5و6و7 
30 متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی  خانم یزدان دوست 27/9/96   10:15 7 درس اول 
31 تاریخ آموزش و پرورش
(سیر تحول تعلیم و تربیت)
خانم سخایی  27/9/96  16  از ابتدا تا صفحه 114 
32 آموزش بزرگسالان        
33 مبانی جامعه شناسی خانم جمشید نژاد  27/9/96   12:45 10 فصل 
34 مقدمات تکنولوژی آموزشی        
35 مدیریت کتابخانه  خانم حسینی  30/9/96 10  4 فصل اول 
36 روانشناسی یادگیری خانم حسینی  30/9/96   9 5 فصل اول 
37 اصول و مبانی آموزش و پرورش(مبانی و اصول تعلیم و تربیت)  آقای مرادی  9/9/96 12:45 4 فصل اول 
38 اصول برنامه ریزی آموزشی(ورودی 94به قبل) خانم حدادی  27/9/96   16 3 فصل اول 
39 مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی   خانم جهانبانی 24/9/96  14:30  4 فصل اول 
40 مدیریت اسلامی خانم حسینی  30/9/96  5 فصل اول 
41 برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای  دکتر محمد جانی 27/9/96   14:15 از ابتدا تا صفحه 80 
42 نظارت و راهنمایی تعلیماتی  خانم خرسندنیا  8/8/96  15 5 فصل اول 
43 مبانی راهنمایی و مشاوره
(ورودی 95 به بعد)
خانم سخایی  22/8/96   16 از ابتدا تا صفحه 110 
44 مباحث اساسی2(روانشناسی عمومی2) خودخوان       
45 مدیریت کلاس دکتر محمد جانی  27/9/96  8:30  از ابتدا تا صفحه 80 
46 مباحث اساسی1(روانشناسی عمومی 1) آقای زراعت پیشه  13/9/96  10:15  4 فصل اول 
47 روانشناسی تربیتی  خانم فرامرزی  2/9/96 10:30  5 فصل اول 
48        
49 آمار توصیفی آقای هاشمی  24/9/96  12 6 فصل اول 
50 آمار استنباطی آقای هاشمی  24/9/96  12 5 فصل اول 
51 کلیات فلسفه        
52 جامعه شناسی آموزش و پرورش آقای زراعت پیشه  20/9/96  14:15  فصول 1و2و3و7و8
53 زبان تخصصی روانشناسی 2  خانم یزدان دوست 27/9/96  10:15  7 درس اول 
54 اصول برنامه ریزی درسی خانم حدادی  27/9/96  15:30  5 فصل اول 
55 اختلالات یادگیری خودخوان       
56 مسائل آموزش و پرورش   دکتر محمد جانی 27/9/96  12:45  از ابتدا تا صفحه 80 
57 آموزش و پرورش تطبیقی خودخوان       
58        
59 روانشناسی اعتیاد  خانم شایان نژاد  25/8/96 5 فصل اول 
60 امور مالی و تنظیم بودجه خودخوان       
61 مدیریت آموزشی(مدیریت عمومی)  خانم جهانبانی 24/9/96   14:30 9 فصل اول 
62 روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی آقای هاشمی 24/9/96 8:30 ارائه کار
63 مقدمات روانشناسی سلامت خانم چراغی  3/9/96  11:30  فصول 1و3و4و5و9 
64 تفکر وزبان  خانم شایان نژاد 25/8/96  13:30  6 فصل اول 
65 روانشناسی بازی خودخوان        
66 بهداشت روانی خانم چراغی  3/9/96  11  فصول 1و4و8 
67 روانشناسی جنایی  خانم چراغی 3/9/96   9 فصول 1و2و3و8 
68 فرهنگ و تمدن  آقای حق پرست 24/9/96  11  نصف کتاب 
69 درآمدی برنقش ادبیات خانم خرسند نیا  8/8/96  13  3 فصل اول 
70 روش تحقیق در علوم تربیتی دکتر محمد جانی 27/9/96 10:15 از ابتدا تا صفحه 80
71 فارسی آقای بازیار 21/9/96 15:45 از ابتدا تا صفحه 166
72 زبان عمومی  خانم حسنی 14/9/96 12:30 4 فصل اول
73 روشهای ارزشیابی آموزشی  آقای مرادی  18/9/96 12:45  3 فصل اول 
74 فلسفه علم روانشناسی  خودخوان      
75 آموزه های روانشناختی در قرآن آقای پیام 27/9/96  14 فصل 1و2 
76 آزمون های روانشناختی 1  آقای جمشیدی   3/9/96  11:15  فصول 1و2و3و4و5 کاربرد آزمون های روانی
فصول 1و2و3 روانشناسی هوش و سنجش
77 فناوری آموزشی آقای زراعت پیشه  13/9/96  10:15  4 فصل اول 
78 کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی آقای ترحمی  22/8/96   15:30 2 فصل اول 
79 روانشناسی اجتماعی کاربردی        
80 روانشناسی دین خانم شایان نژاد   17/9/96  15:30 2 فصل اول 
81 اصول روانشناسی بالینی         
82 مبانی و اصول مدیریت آموزشی        
83 معرفت شناسی  خانم امینی 20/9/96  14  9 فصل اول 
84 انسان از دیدگاه اسلام  خانم امینی 27/9/96  15  3 فصل اول 
85 آشنایی با فلسفه اسلامی        
86 انقلاب اسلامی ایران  آقای حق پرست 24/9/96   14 نصف کتاب 
87 روانشناسی صنعتی و سازمانی آقای نوذری  8/8/96   12:45 5 فصل اول 
88 درآمدی بر نقش هنر در مدارس  خانم خرسند نیا  8/8/96 13  تا آخر فصل 1 
89 روانشناسی سیاسی خانم شایان نژاد  17/9/96  14:30  3 فصل اول 
90 دانش خانواده خانم پور قیومی  21/9/96   14 فصل 2و3و5و6 
91 تفسیر موضوعی قرآن  خانم پور قیومی 21/9/96  15  بخش 1و3و4و6 
92 روانسنجی(ورودی 93 به بعد) آقای توسلی  3/9/96  فصول 1و3و4و6و7 
93 روانشناسی سالمندی  آقای نوذری 20/9/96  14:30  3 فصل اول 
94 آشنایی با قانون اساسی        
95 اندیشه 1 آقای حق پرست 26/9/96   14:30 نصف کتاب 
96 اندیشه 2  آقای حق پرست  26/9/96  15 نصف کتاب 
97 آیین زندگی خانم پورقیومی  21/9/96  14  فصل3(اخلاق پژوهش) - فصل4(اخلاق نقد) - فصل 6(اخلاق معاشرت) - فصل 8(اخلاق سیاست) 
98 روشها و فنون تدریس        
99 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی(ورودی 95 به بعد) خانم حدادی  27/9/96  16:30  4 فصل اول 
100 روانشناسی شناختی  خانم توفیقی 22/8/96  13:30  5 فصل اول 
101 آموزش و پرورش پیش دبستانی آقای مرادی  18/9/96  10:15  3 فصل اول 
102 آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان        
103 علوم اعصاب شناختی        
104 روانشناسی افراد با نیاز خاص 2        
105 کودکان استثنائی        
106 تعلیم و تربیت اسلامی خانم حدادی  20/9/96  15:30  از ابتدا تا صفحه 70 
107 خانواده در اسلام خانم خرسندنیا 8/8/96 14 از ابتدا تا صفحه 111
108 منطق خانم امینی 14/9/96 15:30 از صفحه 6 تا 172
109 آموزه های روانشناختی در حدیث خانم توفیقی 22/8/96 13:30 3 فصل اول
110 سازمان و مقررات آپ خانم حسینی 30/9/96 10 4 فصل اول
112 روانشناسی خانواده آقای جمشیدی 19/8/96 15 فصول 1و2و3
113 آزمون های روانشناختی 2 آقای جمشیدی 3/9/96 9:30 فصول 10و11و12و13و14و15و16
114 مشاوره شغلی و حرفه ای خانم فرامرزی 2/9/96 12 5 فصل اول
115 سنجش و اندازه گیری آقای زراعت پیشه 13/9/96 10:15 6 فصل اول
اقتصاد

ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 اصول حسابداری 2 آقای زحمتکش 23/9/96  11:30  کل کتاب 
2 اصول حسابداری 3 آقای زحمتکش   23/9/96 10  کل کتاب 
3 حسابرسی آقای رخشا  2/9/96  13  5 فصل اول 
4 مدیریت رفتار سازمانی آقای صلاحی  10/9/96  15 4 بخش اول 
5 آمار و احتمال
( آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۱)
 آقای برومند 8/9/96  15:45  4 فصل اول 
6 اصول حسابداری 1  آقای زحمتکش 23/9/96  8:30  کل کتاب 
7 پژوهش عملیاتی خانم یوسفی  24/9/96  11  کل کتاب 
8 اقتصاد خرد خانم توکلی  7/9/96   12:30 از ابتدا تا صفحه 151 
9 زبان عمومی  خانم حسنی 14/9/96 12:30 4 فصل اول
10 توسعه اقتصادی  خانم توکلی 7/9/96  12:30  از ابتدا تا صفحه 164 
11 مالیه عمومی        
12 تاریخ عقاید اقتصادی        
13 انقلاب اسلامی ایران  آقای حق پرست   24/9/96 14  نصف کتاب 
14 کلان میانه 1        
15 ارزیابی طرح های اقتصادی   خانم فخرایی 30//96  15  6 فصل اول 
16 مبانی واصول سازمان ومدیریت آقای هاشمی  17/9/96   14:15 3 فصل اول 
17 فارسی عمومی  آقای بازیار  21/9/96 15:45 از ابتدا تا صفحه 166 
18 اقتصاد ریاضی        
19 اقتصاد خرد میانه 1        
20 اقتصاد کلان خانم بزرگی منش   30/9/96 13:30   5 فصل اول
21 پول و ارز و بانکداری        
22 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت خانم حسنی 21/9/96 14 فصول 1و2و3
23 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 آقای ملک نسب   30/8/96 15:45   فصل 1و2
24 مبانی روش تحقیق آقای اسد پور  2/9/96  14:15 6 فصل اول 
25 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1  خانم فریدونی  28/9/96  14:30 فصل1و2و3و4
26 زبان تخصصی اقتصاد         
27 حسابداری صنعتی آقای زحمتکش   23/9/96 14 کل کتاب 
28 اقتصاد ایران  خانم کرمی 14/9/96  12:30  4 فصل اول 
29 نظام های اقتصادی صدر اسلام        
30 اقتصاد مدیریت        
31 اقتصاد صنعتی        
32 نظام های اقتصادی        
33 مالیه بین الملل        
34 فرهنگ و تمدن آقای حق پرست  24/9/96   11 نصف کتاب 
35 تجارت بین الملل        
36 اقتصاد منابع        
37 اقتصاد بخش عمومی        
38 اقتصاد سنجی  خانم کرمی  14/9/96 13:30   5 فصل اول
(تستی ،تشریحی)
39 خرد میانه 2        
40 کلان میانه 2        
41 دانش خانواده خانم پور قیومی  21/9/96  14   فصل 2و3و5و6
42 تفسیر موضوعی قرآن خانم پور قیومی  21/9/96  15   بخش 1و3و4و6
43 روش تحقیق در اقتصاد  خانم کرمی  14/9/96 13  چهار فصل اول
44 آشنایی با قانون اساسی        
45 اندیشه 1  آقای حق پرست 26/9/96   14:30  نصف کتاب
46 اندیشه 2  آقای حق پرست 26/9/96  15   نصف کتاب
47 آیین زندگی خانم پور قیومی   21/9/96  14  فصل3(اخلاق پژوهش) - فصل4(اخلاق نقد) - فصل 6(اخلاق معاشرت) - فصل 8(اخلاق سیاست)
48 اقتصاد کشاورزی        
الهیات

ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 قواعد فقه 2        
2 اصول فقه 1        
3 اصول فقه 4        
4 فقه تطبیقی1        
5 فقه تطبیقی 2        
6 نحو 1        
7 نحو2        
8 نحو 3        
9 صرف 1        
10 صرف 2        
11 روش تحقیق        
12 کلام 1        
13 منطق 1        
14 علوم بلاغی        
15 علوم قرآنی        
16 فقه 1        
17 فقه 2        
18 فقه3        
19 زبان عمومی  خانم حسنی  14/9/96  12:30 چهار فصل اول
20 آیین دادرسی مدنی        
21 حقوق تجارت 1 آقای پویا 22/9/96 15 از ابتدا تا صفحه 100
22 آیات الاحکام         
23 فارسی عمومی  آقای بازیار  21/9/96  15:45  از ابتدا تا صفحه 166
24 قواعد فقه1        
25 فقه 4        
26 اصول فقه 3        
27 حقوق کار        
28 حقوق ثبت        
29 زبان تخصصی 1        
30 زبان تخصصی 2  آقای حسینی  26/9/96 چهار فصل اول
31 منطق 2        
32 کلام 2        
33 قرائت و درک متون عربی        
34 حقوق جزای عمومی اسلام        
35 حقوق بین الملل عمومی وخصوصی  آقای پویا  22/9/96 14   از ابتدا تا صفحه 100
36 نحو کاربردی 4        
37 اصول فقه 4        
38 فقه 5        
39 فقه 6  آقای حسینی 26/9/96  10   مبحث حدود - قصاص - دیات
40 مباحثی از حقوق مدنی        
41 مهارت های ترجمه        
42 فقه تطبیقی 1        
43 فقه تطبیقی 2        
44 حقوق تجارت 2        
45 حقوق جزای خصوصی در اسلام        
46 حقوق تطبیقی        
47 جزای بین الملل در اسلام        
48 فرهنگ و تمدن آقای حق پرست   24/9/96  11  نصف کتاب
49 آشنایی با دفاع مقدس        
50 سیری در نهج البلاغه        
51 آشنایی با روش های تفسیر        
52 آیین دادرسی کیفری        
53 آشنایی با علوم قرآن و حدیث        
54 انقلاب اسلامی ایران آقای حق پرست   24/9/96 14   نصف کتاب
55 کلیات فلسفه        
56 دانش خانواده خانم پور قیومی  21/9/96   14  فصول 2و3و5و6
57 تفسیر موضوعی قرآن خانم پورقیومی  21/9/96   15  بخش 1و3و4و6
58 مبادی فقه و اصول        
59 آشنایی با فقه        
60 آشنایی با قانون اساسی        
61 اندیشه 1  آقای حق پرست 26/9/96   14:30  نصف کتاب
62 اندیشه 2 آقای حق پرست   26/9/96 15   نصف کتاب
63 آیین زندگی  خانم پورقیومی  21/9/96  14  فصل3(اخلاق پژوهش) - فصل4(اخلاق نقد) - فصل 6(اخلاق معاشرت) - فصل 8(اخلاق سیاست)
64 زبان تخصصی 3        
65 تاریخ فقه و فقها        
66 فلسفه فقه        
67 آشنایی با ادیان        
68 تاریخ تحلیلی صدر اسلام        
69 کلیات عرفان اسلامی        
70 کلیات حقوق        
71  اصول فقه 2  آقای حسینی  26/9/96 10   از ابتدای مقصد 2 تا ابتدای مقصد 5
72 متون فقه 4        
مدیریت بازرگانی

ردیف نام درس        
1 تجارت الکترونیک 1        
2 منابع انسانی آقای اسد پور  2/9/96   15:45 7 فصل اول 
3 تجارت الکترونیک 2        
4 مبانی مدیریت بازرگانی        
5 بازاریابی بین الملل خانم عرب   22/9/96 12:30  6 فصل اول 
6 تجارت بین الملل        
7 پایان ترم سمینار بازرگانی        
8 اصول حسابداری 2 آقای زحمتکش  23/9/96  11:30  کل کتاب 
9 اصول حسابداری 3 آقای زحمتکش   23/9/96  10  کل کتاب
10 حسابرسی آقای رخشا  2/9/96  13 5 فصل اول 
11 مدیریت رفتار سازمانی آقای صلاحی  10/9/96  15  4 بخش اول 
12 نحوه تنظیم وکنترل بودجه ریزی خانم بزرگی منش   30/9/96 13:30  کل کتاب 
13 آمار و احتمال
 (آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۱)
آقای برومند  8/9/96   15:45 4 فصل اول 
14 کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی  آقای ملکی  8/9/96 14  کلیه مباحث تا قبل از آنالیز واریانس 
15 زبان عمومی  خانم حسنی  14/9/96 12:30 4 فصل اول
16 فارسی عمومی  آقای بازیار 21/9/96  15:45 از ابتدا تا صفحه 166 
17 مدیریت مالی آقای رخشا 2/9/96 10   3فصل اول 
18 اصول حسابداری 1 آقای زحمتکش  23/9/96   8:30 کل کتاب 
19 تحقیق در عملیات خانم یوسفی  24/9/96  11  کل کتاب 
20 اقتصاد خرد  خانم توکلی  7/9/96 12:30  از ابتدا تا صفحه 151 
21 مالیه عمومی        
22 توسعه اقتصادی خانم توکلی   7/9/96 12:30  از ابتدا تا صفحه 164 
23 مبانی واصول سازمان ومدیریت  آقای هاشمی 17/9/96  14:15  3 فصل اول 
24 اقتصاد کلان خانم بزرگی منش   30/9/96  13:30  5 فصل اول
25 پول و ارز و بانکداری        
26 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت   خانم حسنی  21/9/96 14  فصول 1و2و3
27 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 آقای ملک نسب   30/8/96 15:45  فصل 1و2 
28 زبان تخصصی 1
(ورودی 94 به قبل)
خانم ترابی 21/9/96 14:15 فصل 1و2
29 مبانی روش تحقیق  آقای اسد پور  2/9/96  14:15  6 فصل اول 
30 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1  خانم فریدونی 28/9/96 14:30 فصل1و2و3و4 
31 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان        
32 حسابداری صنعتی آقای زحمتکش  23/9/96  14   کل کتاب
33 سیستم های اطلاعات مدیریت        
34 خلاقیت و حل مسئله        
35 کارآفرینی آقای صلاحی  10/9/96   14 2 فصل اول 
36 مدیریت بازاریابی  آقای صلاحی 10/9/96  14  6 فصل اول 
37 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها خانم عرب  22/9/96  12:30  شش فصل اول 
38 زبان تخصصی 2        
39 آشنایی با قوانین کسب و کار         
40 فرهنگ و تمدن آقای حق پرست  24/9/96  11  نصف کتاب 
41 مدیریت استراتژیک        
42 روانشناسی سازمان خانم برزگر 29/9/96 15 فصل 1و3و4و7
43 حقوق تجارت        
44 احکام کسب و کار خانم حسینی  17/8/96  13  از صفحه 1 تا 118 
45 انقلاب اسلامی ایران  آقای حق پرست  24/9/96 14  نصف کتاب 
46 دانش خانواده  خانم پور قیومی 21/9/96  14  فصل 2و3و5و6 
47 تفسیر موضوعی قرآن  خانم پور قیومی  21/9/96 15  بخش 1و3و4و6 
48 آشنایی با قانون اساسی        
49 اندیشه1 آقای حق پرست  26/9/96   14:30 نصف کتاب 
50 اندیشه 2 آقای حق پرست  26/9/96   15 نصف کتاب 
51 آیین زندگی خانم پور قیومی  21/9/96  14  فصل3(اخلاق پژوهش) - فصل4(اخلاق نقد) - فصل 6(اخلاق معاشرت) - فصل 8(اخلاق سیاست)  
52 آشنایی با قوانین کسب و کار        
53 مدیریت اسلامی 1 آقای افشار  29/9/96  15:30  کل کتاب 
54 مدیریت اسلامی 2        
55 مدیریت اسلامی پیشرفته آقای افشار 29/9/96   15 کل کتاب 
56 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام  خانم حسینی  17/8/96 14:30  از صفحه 1 تا 51 و از صفحه 251 تا 312 
57 کاربرد کامپیوتر  خانم گودرزی  30/9/96  10 امتحان عملی 
58 زبان تخصصی 1
(ورودی 94به بعد)
خانم حسنی 21/9/96 14 فصل 1و2و3
حقوق

ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 حقوق سازمانهای بین الملل  دکتر رضایی  9/9/96  13 نصف کتاب 
2 مقدمه علم حقوق دکتر رضایی  23/9/96   11 نصف کتاب 
3 آیین دادرسی مدنی 3 دکتر رضایی  9/9/96  13  نصف کتاب 
4 آیین دادرسی مدنی 2 دکتر رضایی   23/9/96 13  نصف کتاب 
5 حقوق بین الملل خصوصی 1  دکتر رضایی  23/9/96 13  نصف کتاب 
6 حقوق بین الملل خصوصی 2 دکتر رضایی   9/9/96 13  نصف کتاب 
7 کارتحقیقی 1و2  دکتر رضایی 23/9/96   14 ارائه 
8 حقوق مدنی 2 خانم امینی  24/9/96  10  3 فصل اول 
9 حقوق تجارت 1 آقای پویا  17/9/96   12:45 از ابتدا تا صفحه 120 
10 حقوق تجارت 2  آقای شیروانی 24/9/96  9:30  از صفحه 15 تا 78 
11 حقوق تطبیقی آقای هوشمندی  26/9/96  12:45  از ابتدا تا صفحه 200
12 پزشکی قانونی دکتر شجاعیان  25/8/96  14:30  از ابتدا تا صفحه 110 
13 حقوق مدنی 1 خانم امینی 24/9/96  10  از صفحه 197 تا آخر کتاب 
14 حقوق مدنی 8 آقای یوسفی   26/9/96  14  از ماده 808 الی 861 قانون مدنی 
15 حقوق مدنی 7  آقای یوسفی  26/9/96 14  از ماده 561 الی 656 قانون مدنی 
16 حقوق تجارت 3  خانم امینی  24/9/96  14 از صفحه 1 تا صفحه 179 
17 حقوق تجارت 4 آقای ظفرآسا  30/9/96  13  صفحه 21 تا 79 و صفحه 169 تا 215 
18 متون فقه 4 آقای حسینی  19/9/96   15  مباحث حدود - شهادت - قضاوت
19 متون فقه 1        
20 اصول فقه 1  آقای حسینی 26/9/96  10:30  از گفتار نخست بخش دوم تا ابتدای گفتار سوم 
21 اصول فقه 2 خانم کشتی آرای  12/8/96  12  از بخش سوم(شک)تا بخش چهارم استصحاب 
22 متون فقه 2  خانم کشتی آرای  12/8/96 12  از بحث نفقه تا آخر کتاب 
23 متون فقه 3 خانم کشتی آرای  12/8/96  12  از ابتدای کتاب تا جمع فروض 
24 حقوق اساسی 1 آقای احمدی  16/9/96  14  از ابتدا تا صفحه 131 
25 حقوق اساسی 2 آقای قیطاسی   29/9/96 10  فصول 1و2و4و5و6 
26 آیین دادرسی کیفری 2 خانم یزدان شناس 17/9/96  10  فصل اول کتاب(صفحه 17 تا 153) 
27 آیین دادرسی کیفری 1  آقای هوشمندی  26/9/96 14:15  کل کتاب 
28 متون حقوقی 1
(متون حقوقی 1 و 2 ورودی جدید)
دکتر رضایی   9/9/96  11 نصف کتاب 
29 متون حقوقی 2
(متون حقوقی 3و4 وروذی جدید)
دکتر رضایی   9/9/96 11  نصف کتاب 
30 حقوق جزای اختصاصی1 آقای امیری  9/9/96  9 کل کتاب 
(تشریحی)
31 فارسی عمومی   آقای بازیار 21/9/96 15:45 از ابتدا تا صفحه 166 
32 حقوق مدنی 3 آقای ظفرآسا   30/9/96  14 کل کتاب به جز بخش خیارات 
33 حقوق مدنی 4  آقای شیروانی  24/9/96  از ماده 301 قانون مدنی تا 335
34 حقوق مدنی 5 آقای یوسفی  26/9/96  14  از ماده 1062 الی 1120 قانون مدنی 
35 حقوق مدنی 6        
36 آیین دادرسی مدنی 1  آقای ظفرآسا  30/9/96 12  از صفحه 78 تا 148 
37 مالیه عمومی        
38 مبانی علم اقتصاد خانم بزرگی منش   30/9/96 13:30  فصل 1و3و5و7 
39 زبان عمومی خانم حسنی 14/9/96 12:30 4 فصل اول
40 حقوق ثبت  خانم کریمی  26/9/96 14  از تشکیلات اداری ثبت تا آخر باب سوم/فصل سوم 
وظایف مسئولین دفتر 
41 رویه قضایی  آقای قیطاسی 29/9/96  10:30  از ابتدا تا صفحه 100 
42 عربی        
43 حقوق بین الملل عمومی 1 دکتر رضایی   23/9/96 13  نصف کتاب 
44 حقوق بین الملل عمومی 2  دکتر رضایی  23/9/96  11 نصف کتاب 
45 حقوق محیط زیست خانم کریمی  26/9/96  14:30  4 فصل اول 
46 حقوق جزای عمومی 3  آقای امیری 9/9/96   9 کل کتاب 
(تشریحی)
47 حقوق جزای اختصاصی 2 آقای هوشمندی  26/9/96   15:45 کل کتاب 
48 حقوق جزای اختصاصی 3 خانم یزدان شناس   17/9/96  9 (رائم علیه امنیت و آسایش عمومی) فصل اول کتاب.صفحه 46 تا 268
49 قواعد فقه 2  آقای حسینی 19/9/96   15 از ابتدا تا صفحه 100 
50 مبانی جامعه شناسی خانم جمشید نژاد   27/9/96  12:45 10 فصل 
51 جرم شناسی  خانم یزدان شناس 17/9/96  11  6 فصل اول 
52 کیفرشناسی  آقای امیری 9/9/96  کل کتاب 
(تشریحی)
53 حقوق اداری1 خانم کریمی   26/9/96  15 از فصل اول تا آخر مبحث شوراهای محلی 
54 حقوق ادری2 خانم کریمی 26/9/96    16 از پلیس اداری تا آخر مسئولیت مدنی 
55 حقوق کار        
56 حقوق جزای عمومی 1 آقای احمدی  26/9/96  15  از ابتدا تا صفحه 150 
57 حقوق جزای عمومی 2 آقای پویا  17/9/96  14:15  از ابتدا تا صفحه 120 
58 ادله اثبات دعوی آقای شیروانی   24/9/96  10 از ماده 1259 تا 1320 قانون مدنی 
59 بزهکاری اطفال  آقای قیطاسی 29/9/96  9:30  3 فصل اول 
60 فرهنگ و تمدن  آقای حق پرست  24/9/96 11  نصف کتاب 
61 قواعد فقه 1 آقای حسینی  19/9/96  15  از ابتدا تا صفحه 100 
62 انقلاب اسلامی ایران آقای حق پرست  24/9/96  24/9/96  نصف کتاب 
63 دانش خانواده خانم پور قیومی   21/9/96 14  فصل 2و3و5و6 
64 تفسیر موضوعی قرآن خانم پور قیومی   21/9/96 15  بخش 1و3و4و6 
65 حقوق بیمه        
66 حقوق بشر در اسلام        
67 آیات الاحکام آقای حسینی  19/9/96   15 از ابتدا تا صفحه 60 
68 حقوق بین الملل ایران        
69 آشنایی با قانون اساسی        
70 اندیشه 1 آقای حق پرست  26/9/96   14:30 نصف کتاب 
71 اندیشه 2  آقای حق پرست 26/9/96   15 نصف کتاب 
72 آیین زندگی خانم پور قیومی  21/9/96  14  فصل3(اخلاق پژوهش) - فصل4(اخلاق نقد) - فصل 6(اخلاق معاشرت) - فصل 8(اخلاق سیاست)  
73 حقوق اساسی 3 آقای پویا 17/9/96 15:45 از ابتدا تا صفحه 120
مدیریت دولتی

ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 منابع انسانی آقای اسد پور  2/9/96   15:45 7 فصل اول 
2 اصول حسابداری 2 آقای زحمتکش   23/9/96  11:30 کل کتاب 
3 اصول حسابداری 3 آقای زحمتکش   23/9/96  10 کل کتاب 
4 حسابرسی آقای رخشا   2/9/96 13  5 فصل اول 
5 حسابداری دولتی آقای رخشا  25/8/96   8:30 5 فصل اول 
6 مدیریت رفتار سازمانی آقای صلاحی   10/9/96 15  4 بخش اول 
7 آمار 2 آقای ملکی   8/9/96 14   کلیه مباحث تا قبل از آنالیز واریانس
8 آمار و احتمال آقای برومند   8/9/96 15:45  چهار فصل اول
9 فارسی عمومی آقای بازیار  21/9/96  15:45  از ابتدا تا صفحه 166
10 زبان عمومی  خانم حسنی  14/9/96  12:30 چهار فصل اول
11 فراگردتنظیم وکنترل بودجه        
12 سیستم های اطلاعات مدیریت  خانم بانشی 22/9/96   14  بخش اول و دوم
13 مدیریت تطبیقی        
14 اصول حسابداری 1  آقای زحمتکش 23/9/96   8:30  کل کتاب
15 تحقیق در عملیات  خانم یوسفی 24/9/96   11  کل کتاب
16 اقتصاد خرد  خانم توکلی  7/9/96  12:30  از ابتدا تا صفحه 151
17 مالیه عمومی        
18 توسعه اقتصادی
(مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت)
 خانم توکلی 7/9/96  12:30   از ابتدا تا صفحه 164
19 مبانی و اصول سازمان و مدیریت  آقای هاشمی  17/9/96  14:15 سه فصل اول
20 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت  خانم حسنی 21/9/96  14  فصل 1و2و3
21 پول و ارز و بانکداری        
22 اقتصاد کلان  خانم بزرگی منش  30/9/96  13:30 پنج فصل اول
23 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2  آقای ملک نسب  30/8/96  15:45  فصل 1و2
24 زبان تخصصی 1
(ورودی 94 به قبل)
خانم ترابی 21/9/96 14:15  فصل 1و2
25 زبان تخصصی 2        
26 زبان تخصصی 3  خانم حسنی 21/9/96 14:30  فصل 1و2و3
27 مبانی روش تحقیق   آقای اسد پور  2/9/96  14:15 شش فصل اول
28 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 خانم فریدونی  28/9/96  14:30  فصل1و2و3و4
29 مبانی مدیریت دولتی1  آقای رهنما 29/9/96  15   نصف کتاب
30 تجزیه و تحلیل سیستم های و روشها خانم عرب 22/9/96   12:30 شش فصل اول
31 تصمیم گیری و خط مشی  خانم بانشی  24/8/96  11  فصول 1و2و3و4
32 سیراندیشه های سیاسی وتحول نهادهای اداری        
33 کاربرد کامپیوتر در مدیریت دولتی خانم گودرزی   30/9/96  10  امتحان عملی
34 حسابداری صنعتی آقای زحمتکش   23/9/96 14   کل کتاب
35 روابط کار  خانم یوسفی  17/9/96  11  کل کتاب
36 مبانی مدیریت دولتی 2  آقای رهنما 29/9/96   15  نصف کتاب
37 سازماندهی و اصلاح        
38 مباحث ویژه در مدیریت دولتی خانم فخرایی  30/8/96   15  تا انتهای قضیه هفتم راز بقا از فصل دوم
39 فرهنگ و تمدن  آقای حق پرست 24/9/96   11  نصف کتاب
40 مدیریت تحول سازمانی خانم بانشی   1/9/96 14   فصل 1و2و3
41 کارآفرینی آقای صلاحی  10/9/96  14  دو فصل اول
42 روانشناسی سازمانی خانم بانشی   22/9/96  13  از ابتدا تا صفحه 135
43 حقوق اداری خانم کریمی   26/9/96 15:30   از مبحث شوراها سازمان های اداری کشور و مسئولیت مدنی
44 انقلاب اسلامی ایران آقای حق پرست  24/9/96   14  نصف کتاب
45 دانش خانواده  خانم پور قیومی 21/9/96   14  فصل 2و3و5و6
46 تفسیر موضوعی قرآن  خانم پور قیومی  21/9/96 15   بخش 1و3و4و6
47 مدیریت تعاونیها        
48 مدیریت شهرداریهای زمانهای محلی        
49 آشنایی با قانون اساسی        
50 اندیشه 1 آقای حق پرست  26/9/96   14:30  نصف کتاب
51 اندیشه 2 آقای حق پرست   26/9/96  15 نصف کتاب
52 آیین زندگی خانم پورقیومی  21/9/96   14  فصل3(اخلاق پژوهش) - فصل4(اخلاق نقد) - فصل 6(اخلاق معاشرت) - فصل 8(اخلاق سیاست)
53 جامعه شناسی سازمانی        
54 اخلاق حرفه ای در مدیریت خانم فخرایی   30/8/96 15  شش فصل اول
55 احکام کسب و کار خانم حسینی  29/9/96  15  از صفحه 72 تا 110
56 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام خانم برزگر   29/9/96  16  فصل 1و2و3
57 مبانی مدیریت دولتی
(ورودی 94 به بعد)
آقای رهنما   29/9/96  15  نصف کتاب
58 زبان تخصصی1
(ورودی 94 به بعد)
خانم حسنی 21/9/96 14 فصل 1و2و3
حسابداری

ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 حسابرسی2  آقای رخشا  25/8/96   14 5 فصل اول 
2 حسابداری مالیاتی         
3 حسابداری پیشرفته 1 آقای جعفری  10/9/96  16 حسابداری شرکت تضامنی - حسابداری فروش اقساطی
4 حسابداری پیشرفته 2   آقای جعفری  11/9/96 9 فصل 1و2
5 حسابداری میانه 1  آقای جعفری 14/9/96 15 فصل 1و2و3
6 حسابداری میانه 2   آقای جعفری  28/9/96  15 فصل 1و2و3
7 مدیریت تولید خانم یوسفی   17/9/96 11  فصول 1و2و3 (تستی)
فصول 7و8و9و10 (تشریحی) 
8 ریاضیات پایه 2  آقای ملک نسب 30/8/96   15:45 فصل 1و2 
9 رفتار سازمانی        
10 مبانی روش تحقیق   آقای اسد پور  2/9/96  14:15 6 فصل اول 
11 اقتصاد خرد  خانم توکلی  7/9/96   12:30 از ابتدا تا صفحه 151 
12 مبانی جامعه شناسی         
13 توسعه اقتصادی  خانم توکلی  7/9/96   12:30 از ابتدا تا صفحه 164 
14 مالیه عمومی        
15 اصول حسابداری 2  آقای زحمتکش  23/9/96  11:30  کل کتاب 
16 اصول حسابداری3   آقای زحمتکش 23/9/96  10  کل کتاب 
17 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت  خانم حسنی 21/9/96 14 فصل 1و2و3
18 حسابرسی  آقای رخشا 2/9/96  13  5 فصل اول 
19 حسابداری وحسابرسی دولتی  آقای رخشا 25/8/96   8:30 5 فصل اول 
20 حقوق بازرگانی خانم امینی   26/9/96  14 از ابتدا تا صفحه 189 
21 روانشناسی عمومی   آقای زراعت پیشه 13/9/96  10:15  فصول 1و4و7و8 
22 زبان تخصصی 1  خانم ترابی   21/9/96 11:15  فصول 1و2و3
23 زبان تخصصی 2  خانم ترابی   21/9/96 12:45  فصل 1و2و3
24 آمار و احتمال
 (آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۱)
آقای برومند  8/9/96  15:45  4 فصل اول 
25 زبان عمومی خانم حسنی 14/9/96  12:30 4 فصل اول
26 اقتصاد کلان   خانم بزرگی منش  30/9/96  13:30 5 فصل اول 
27 پول و ارز و بانکداری         
28 اصول حسابداری 1  آقای زحمتکش  23/9/96  8:30  کل کتاب 
29 مدیریت مالی 1 آقای رخشا  2/9/96  10  3 فصل اول 
30 پژوهش عملیاتی  خانم یوسفی 24/9/96  11  کل کتاب 
31 مدیریت مالی2  آقای رخشا 28/9/96  10  5 فصل اول 
32 ریاضیات پایه 1  خانم فریدونی 28/9/96 14:30 فصل1و2و3و4 
33 مباحث جاری در حسابداری         
34 مبانی تنظیم بودجه  آقای زحمتکش  23/9/96  15:30  کل کتاب 
35 حسابداری صنعتی 1  آقای زحمتکش  23/9/96 14  کل کتاب 
36 حسابداری صنعتی2  آقای جعفری   9/9/96 14:15   
37 حسابداری صنعتی3  آقای جعفری   9/9/96 15:45   
38 فارسی عمومی  آقای بازیار  21/9/96  15:45 از ابتدا تا صفحه 166 
39 مبانی واصول سازمان ومدیریت آقای هاشمی  17/9/96  14:15  3 فصل اول 
40 فرهنگ و تمدن آقای حق پرست   24/9/96  11 نصف کتاب 
41 کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری خانم گودرزی  30/9/96  10  امتحان عملی 
42 انقلاب اسلامی ایران آقای حق پرست  24/9/96  14  نصف کتاب 
43 دانش خانواده  خانم پورقیومی 21/9/96  14   فصل 2و3و5و6
44 تفسیر موضوعی قرآن خانم پورقیومی  21/9/96  15  بخش 1و3و4و6 
45 آشنایی با قانون اساسی        
46 اندیشه1 آقای حق پرست   26/9/96  14:30 نصف کتاب 
47 اندیشه2 آقای حق پست  26/9/96  15  نصف کتاب 
48 آیین زندگی  خانم پور قیومی 21/9/96  14  فصل3(اخلاق پژوهش) - فصل4(اخلاق نقد) - فصل 6(اخلاق معاشرت) - فصل 8(اخلاق سیاست)  
مدیریت جهانگردی

ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 تاریخ فرهنگ ایران1        
2 بررسی مسائل اجتماعی ایران خانم سعادت  13/9/96   15 نصف کتاب 
3 زبان انگلیسی تخصصی 1  خانم یزدان دوست 27/9/96   10:15 6 درس اول 
4 امور مسافرت و صدور بلیط        
5 فن راهنمایی        
6 اصول حسابداری 2 آقای زحمتکش   23/9/96  11:30 کل کتاب 
7 اصول حسابداری 3  آقای زحمتکش 23/9/96  10  کل کتاب 
8 مدیریت اوقات فراغت 
9 تاریخ فرهنگ ایران2        
10 هنرو معماری ایران 1        
11 هنر و معماری ایران 2 خانم خوشخو  27/9/96   14 از صفحه 58 تا 79 
12 باستان شناسی