:.


امتحانات میانترم در ساختمان آموزشی(واقع در شهرک شهید قاضی) برگزار می گردد.

تاریخ و زمان قطعی امتحانات فقط از طریق همین سایت اعلام می گردد.

در صورت هرگونه سوال ویا اشکال در برنامه ها می توانید سوالات خود را جهت پاسخگویی ثبت نمایید.
 
تاریخ هایی که با رنگ قرمز مشخص شده تاریخ هایی می باشد که اصلاح یا تغییر داده شده.

   

ردیف رشته  مشاهده  دانلود
1 حقوق مشاهده دانلود
2 حسابداری مشاهده دانلود
3 مدیریت بازرگانی مشاهده دانلود
4 مدیریت دولتی مشاهده دانلود
5 مدیریت صنعتی مشاهده دانلود
6 مدیریت جهانگردی مشاهده دانلود
7 اقتصاد مشاهده دانلود
8 الهیات مشاهده دانلود
9 مهندسی پروزه مشاهده دانلود
10 مهندسی اجرایی مشاهده دانلود
11 روانشناسی مشاهده دانلود
12 علوم تربیتی مشاهده دانلود
13 تربیت بدنی مشاهده دانلود
14 تربیت بدنی 93 مشاهده دانلود
15 روانشناسی 93 مشاهده دانلود
16 کامپیوتر مشاهده دانلودروانشناسی ، علوم تربیتی
 
ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 روانشناسی پویایی گروه  خانم سعادت 28/1/96  11  7 فصل اول 
2 روانشناسی اجتماعی خانم سعادت  28/1/96  10  7 فصل اول 
3 اصول و فنون راهنمایی خانواده خانم نوروزی   31/1/96  10:15 از ابتدا تا صفحه 124 
4 فیزیولوژی اعصاب و غدد دکتر شجاعیان 20/2/96 14:30 4 فصل
5 آسیب شناسی اجتماعی آقای هوشمندی  18/2/96  15   
6 مقدمات نوروپسیکولوژی آقای توسلی  15/2/96  14  5 فصل اول 
7 روانشناسی فیزیولوژیک آقای توسلی  15/2/96  14  فصل 1و2و4و5و6و12و13 
8 فلسفه آموزش و پرورش  خانم حسینی 26/2/96  14  4 فصل اول 
9 زبان تخصصی برنامه ریزی درسی خانم یزدان دوست  4/2/96  10   chapter 5 
10 مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 
(ورودی 94 به قبل)
خانم سخایی  21/1/96  15  از ابتداتا صفحه 109 
11 علم النفس خانم سخایی  21/1/96  15  از ابتدا تا صفحه 102 
12 نظریه های مشاوره وروان درمانی        
13 ارزشیابی شخصیت آقای نوذری  25/2/96   14 فصول 1و2و3و4و7 
14 روانشناسی افراد با نیازهای خاص1 آقای هاشمی 25/2/96  15 چهار فصل اول کتاب توان بخشی گروه های خاص 
15 روانسنجی(ورودی 93 به قبل) آقای پیام  25/2/96  16  نصف کتاب 
16 روانشناسی شخصیت  آقای میرباقری 11/2/96  8:30   فصول مارلو -کلی-کتل-رانز-مورمی
17 تاریخچه مکاتب  خانم چراغی 8/2/96  10:15  فصول 1و5و7و8 
18 روانشناسی مرضی کودک
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
خانم توفیقی  14/2/96  12  4 فصل اول 
19 رو شهای تغییر و اصلاح رفتار آقای نوذری  25/2/96   9 4 فصل اول  
20 آسیب روانی 1 خانم نوروزی 31/1/96  8:30  فصل 4و5 
فصل 2(ازصفحه 63 تا آخر فصل)و فصل 3 از صفحه 114 الی 130 
21 آسیب روانی 2 خانم نوروزی  31/1/96  11:45  فصل 7و8 کتاب مهدی دهستانی
فصل 3و5 کتاب آسیب شناسی  
22 روانشناسی هوش  آقای توسلی 21/2/96  10   9 فصل اول (امتحان تئوری)
کل کتاب (امتحان عملی)
23 کاربرد آزمون های روانی آقای جمشیدی  8/2/96  17:30  فصول 1و2و3و8و9و10و11 
24 روانشناسی تجربی آقای توسلی  21/2/96  13  هفت فصل اول(امتحان تئوری)
کل کتاب (امتحان عملی)  
25 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی
(فناوری اطلاعات در روانشناسی)
خانم گودرزی   25/2/96 16   
26 روانشناسی احساس و ادراک  آقای میرباقری 11/2/96  9:30  7 فصل اول 
27 روانشناسی تحولی1(رشد1) آقای پیام  25/2/96  14:15 فصول 1و2و3و7
28 روانشناسی تحولی2(رشد2)  آقای پیام 25/2/96  11:45  فصل 1و2و3 
29 انگیزش و هیجان  خانم چراغی 8/2/96  11  فصول 2و3و5و6و7 
30 متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی خانم یزدان دوست   4/2/96 10  chapter 7 
31 تاریخ آموزش و پرورش
(سیر تحول تعلیم و تربیت)
خانم سخایی  20/2/96   15 از ابتدا تا صفحه 114 
32 آموزش بزرگسالان خانم حدادی  25/2/96 17  4 فصل اول 
33 مبانی جامعه شناسی آقای هوشمندی  18/2/96  15  10 فصل اول 
34 مقدمات تکنولوژی آموزشی  دکتر محمد جانی  18/2/96 10  2 فصل اول 
35 مدیریت کتابخانه آقای مرادی  18/2/96  10  5 فصل اول 
36 روانشناسی یادگیری خانم حسینی   26/2/96 14  5 فصل اول 
37 اصول و مبانی آموزش و پرورش
(مبانی و اصول تعلیم و تربیت)
 آقای مرادی 25/2/96  10  5 فصل اول 
38 اصول برنامه ریزی آموزشی(ورودی 94به قبل) خانم حدادی  21/1/96   16 3 فصل اول 
39 مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی  خانم جهانبانی  25/2/96 14   5 فصل اول
40 مدیریت اسلامی خانم حسینی  26/2/96  14   6 فصل اول
41 برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای  دکتر محمد جانی  18/2/96 12  از ابتدا تا صفحه 80 
42 نظارت و راهنمایی تعلیماتی خانم خرسند نیا  11/2/96  12  فصول 1و3و4 
43 مبانی راهنمایی و مشاوره
(ورودی 95 به بعد)
خانم میرشکاری   27/2/96 8:30  کل کتاب به جز فصول 1و5و13و14 
44 مباحث اساسی2(روانشناسی عمومی2) آقای زراعت پیشه  25/2/96  11  فصول 9و10و11و12 
45 مدیریت کلاس دکتر محمد جانی  25/2/96  11  از ابتدا تا صفحه 80 
46 مباحث اساسی1(روانشناسی عمومی 1)  آقای زراعت پیشه 25/2/96   13 4 فصل اول 
47 روانشناسی تربیتی  خانم میرشکاری  25/2/96  8:30 فصول 5و6و7و10 
48 آشنایی با دفاع مقدس  آقای راحمی 10/2/96   16 کل کتاب 
49 آمار توصیفی  آقای هاشمی 15/2/96  14:45  6 فصل اول 
50 آمار استنباطی  آقای هاشمی 15/2/96  10:15 4 فصل 
51 کلیات فلسفه خانم امینی  3/2/96  15:30  15 فصل  
52 جامعه شناسی آموزش و پرورش خانم برومند  18/2/96  16 6 فصل اول  
53 زبان تخصصی روانشناسی 2 خانم یزدان دوست   4/2/96 8:30   chapter 7
54 اصول برنامه ریزی درسی(ورودی 95 به قبل) خانم حدادی  25/2/96 16:30  5 فصل اول
55 اختلالات یادگیری آقای زراعت پیشه 25/2/96  از ابتدا تا صفحه 107 
56 مسائل آموزش و پرورش  دکتر محمد جانی  25/2/96  10  2 فصل اول 
57 آموزش و پرورش تطبیقی آقای مرادی   25/2/96  10 از ابتدا تا صفحه 120 
58 روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان  خانم سخایی  21/1/96  15  از ابتدا تا صفحه 102 
59 روانشناسی اعتیاد خانم توفیقی  21/2/96  11:15  4 فصل اول 
60 امور مالی و تنظیم بودجه آقای زراعت پیشه  4/2/96  10  3 فصل اول
61 مدیریت آموزشی(مدیریت عمومی) خانم جهانبانی  25/2/96  15:30  9 فصل اول 
62 روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی        
63 مقدمات روانشناسی سلامت خانم چراغی  8/2/96  فصول 1و3و4و5و9 
64 تفکر وزبان خانم توفیقی  21/2/96  12  6 فصل اول 
65 روانشناسی بازی        
66 بهداشت روانی  خانم چراغی 8/2/96  12 فصول 1و4و8 
67 روانشناسی جنایی خانم توفیقی  21/2/96   11:15 4 فصل اول 
68 فرهنگ و نمدن دکتر صادقیان  20/2/96  15  4 فصل اول 
69 درآمدی برنقش ادبیات خانم خرسند نیا  18/2/96  10  از ابتدا تا صفحه 182 
70 روش تحقیق در علوم تربیتی دکتر محمد جانی  18/2/96  11  از ابتدا تا صفحه 100 
71 فارسی خانم محمدی   26/2/96 16  از ابتدا تا صفحه 159 
72 زبان عمومی خانم حسنی   19/2/96 14  4 فصل اول 
73 روشهای ارزشیابی آموزشی آقای زراعت پیشه  4/2/96  10  از ابتدا تا صفحه 102
74 فلسفه علم روانشناسی  خانم توفیقی 21/2/96  12  پیشگفتار-فصل1و2 
75 آموزه های روانشناختی در قرآن خانم توفیقی  21/2/96  12  کل کتاب 
76 آزمون های روانشناختی 1  آقای توسلی  21/2/96   13 9 فصل اول (امتحان تئوری)
کل کتاب (امتحان عملی) 
77 فناوری آموزشی آقای زراعت پیشه   25/2/96 9:30  3 فصل اول 
78 کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی خانم کرمی  28/1/96  14:15   
79 روانشناسی اجتماعی کاربردی خانم شایان نژاد   7/2/96 11  3 فصل اول 
80 روانشناسی دین خانم شایان نژاد  7/2/96  13  2 فصل اول 
81 اصول روانشناسی بالینی  آقای جمشیدی  8/2/96  17:30   فصول 1و5و6
82 مبانی و اصول مدیریت آموزشی خانم میرشکاری  18/2/96   10:30 فصول 3و4و5و6و7 
83 معرفت شناسی  خانم امینی 23/2/96  14:30  8 فصل اول 
84 انسان از دیدگاه اسلام خانم امینی  18/2/96  14:30  فصل 1و2و3 
85 آشنایی با فلسفه اسلامی خانم امینی  3/2/96  15:30   15 فصل اول
86 انقلاب اسلامی ایران آقای خسروی  21/2/96  12  3 فصل اول 
87 روانشناسی صنعتی و سازمانی آقای نوذری   25/2/96 10  5 فصل اول 
88 درآمدی بر نقش هنر در مدارس خانم خرسند نیا  25/2/96   9 از ابتدا تا صفحه 116 
89 روانشناسی سیاسی خانم شایان نژاد 7/2/96   10  3 فصل اول 
90 دانش خانواده خانم پورقیومی 26/2/96   14 فصول 2و3و5و6
91 تفسیر موضوعی قرآن دکتر صادقیان  17/2/96  15  4 فصل اول
92 روانسنجی(ورودی 93 به بعد) آقای توسلی  15/2/96  14  فصل 1و3و4و6و7
(عملی کل کتاب) 
93 روانشناسی سالمندی  خانم شایان نژاد 7/2/96  12  3 فصل اول 
94 آشنایی با قانون اساسی        
95 اندیشه 1 آقای ارودا  17/2/96  16  فصل 1و2 
96 اندیشه 2 آقای ارودا  16/2/96  16  فصل 1و2  
97 آیین زندگی  خانم پور قیومی 26/2/96  16  فصول 2و3و5و8 
98 روشها و فنون تدریس دکتر محمد جانی 25/2/96   12  از ابتدا تا صفحه 80 
99 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی(ورودی 95 به بعد) خانم میرشکاری  18/2/96  10:30  کل کتاب 
100 روانشناسی شناختی خانم توفیقی  21/2/96  12  4 فصل اول 
101 آموزش و پرورش پیش دبستانی آقای مرادی  18/2/96  10  4 فصل اول 
102 آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان        
103 علوم اعصاب شناختی آقای توسلی 15/2/96 14 5 فصل اول
104 روانشناسی افراد با نیاز خاص 2 آقای هاشمی 18/2/96 17:30 چهار فصل اول
105 کودکان استثنائی آقای هاشمی 25/2/96 15 4 فصل اول از کتاب آموزش و پرورش کودکان استثنائی
106 تعلیم و تربیت اسلامی خانم برومند 11/2/96 17 3 فصل اول
اقتصاد
 
ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 اصول حسابداری 2 آقای زحمتکش  31/1/96   14:15 کل کتاب 
2 اصول حسابداری 3  آقای زحمتکش 31/1/96  10:15  کل کتاب 
3 حسابرسی آقای رخشا  6/2/96  13  5 فصل اول 
4 مدیریت رفتار سازمانی آقای صدیق  19/2/96  10:15  5 فصل اول 
5 آمار و احتمال آقای برومند  13/2/96  16  3 فصل اول 
6 اصول حسابداری 1 آقای زحمتکش  31/1/96  کل کتاب 
7 پژوهش عملیاتی خانم یوسفی  28/2/96  10   کل کتاب
8 اقتصاد خرد  خانم کرمی 26/2/96   12:45 17 فصل اول 
9 زبان عمومی  خانم حسنی 19/2/96  14  4 فصل اول 
10 توسعه اقتصادی خانم کرمی  19/2/96  10  5 فصل اول 
11 مالیه عمومی  خانم بزرگی منش  28/2/96 16 5 فصل اول 
12 تاریخ عقاید اقتصادی خانم توکلی  12/2/96 13:15   از ابتدا تا صفحه 150
13 انقلاب اسلامی ایران   آقای خسروی 21/2/96  12  3 فصل اول 
14 کلان میانه 1  خانم کرمی 19/2/96  11  3 فصل اول 
15 ارزیابی طرح های اقتصادی  خانم کرمی  26/2/96   10 4 فصل اول
تستی تشریحی 
16 مبانی واصول سازمان ومدیریت  آقای هاشمی 15/2/96  11:45  2 فصل اول
17 فارسی عمومی آقای بازیار  26/2/96  11:45  از ابتدا تا صفحه 160 
18 اقتصاد ریاضی خانم کرمی   26/2/96 10  فصول 1و2و3 (تشریحی) 
19 اقتصاد خرد میانه 1  خانم توکلی 12/2/96  13:15  6 فصل اول 
20 اقتصاد کلان  خانم بزرگی منش  28/2/96  13 5 فصل اول 
21 پول و ارز و بانکداری  خانم بزرگی منش 21/2/96  16:30  6 فصل اول 
22 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت خانم حسنی  19/2/96  12   3 فصل اول
23 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 آقای ملک نسب  29/1/96  16  فصل 1و2 
24 مبانی روش تحقیق آقای صدیق  19/2/96  13:15 5 فصل اول 
25 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 خانم فریدونی  19/2/96  14:15  4 فصل اول 
26 زبان تخصصی اقتصاد   خانم کرمی 26/2/96  10  4 درس اول 
27 حسابداری صنعتی آقای زحمتکش  31/1/96  12  کل کتاب 
28 اقتصاد ایران        
29 نظام های اقتصادی صدر اسلام        
30 اقتصاد مدیریت خانم کرمی  26/2/96  فصول 1و2و3 
31 اقتصاد صنعتی  خانم کرمی 26/2/96  10:30  5 فصل اول
تستی - تشریحی 
32 نظام های اقتصادی  خانم توکلی 26/2/96  13:15  5 فصل اول 
33 مالیه بین الملل خانم توکلی   26/2/96  13:15 6 فصل اول 
34 فرهنگ و تمدن دکتر صادقیان  20/2/96  15  4 فصل اول 
35 تجارت بین الملل  خانم عرب 13/2/96  13  پنج فصل اول
36 اقتصاد منابع خانم بزرگی منش   28/2/96 12  شش فصل اول
37 اقتصاد بخش عمومی خانم بزرگی منش  28/2/96  13  شش فصل اول
38 اقتصاد سنجی خانم بزرگی منش  28/2/96  12:30   بخش 1
39 خرد میانه 2 خانم توکلی  12/2/96  13:15   از ابتدا تا صفحه 160
40 کلان میانه 2 خانم توکلی   12/2/96 13:15   از ابتدا تا صفحه 150
41 دانش خانواده خانم پور قیومی  26/2/96  14  فصول 2و3و5و6 
42 تفسیر موضوعی قرآن دکتر صادقیان  17/2/96  15   چهار فصل اول
43 روش تحقیق در اقتصاد        
44 آشنایی با قانون اساسی        
45 اندیشه 1 آقای ارودا   17/2/96 16   فصل 1و2
46 اندیشه 2 آقای ارودا  16/2/96  16   فصل 1و2
47 آیین زندگی خانم پور قیومی  26/2/96  16   فصول 2و3و5و8
48 اقتصاد کشاورزی خانم توکلی  26/2/96  13:15  پنج فصل اول
الهیات
 
ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 قواعد فقه 2 آقای حسینی 31/1/96    10 از قاعده قبح بلا بیان تا قاعده اضطرار 
2 اصول فقه 1  آقای حسینی 17/2/96  مباحث وقف - قضاوت - کفاره 
3 اصول فقه 4 آقای حسینی  31/1/96  11  مباحث استصحاب - برائت 
4 فقه تطبیقی1 آقای حسینی   17/2/96 10  از ابتدا تا صفحه 70 
5 فقه تطبیقی 2  آقای حسینی 17/2/96  10   از ابتدا تا صفحه 70
6 نحو 1        
7 نحو2 خانم امینی  15/2/96  14:30  7 درس اول 
8 نحو 3  خانم امینی  24/2/96  14:30  هفت درس اول
9 صرف 1        
10 صرف 2  خانم امینی  24/2/96  14:30 هشت درس اول
11 روش تحقیق        
12 کلام 1        
13 منطق 1        
14 علوم بلاغی آقای حق پرست   26/2/96  13  کل کتاب
15 علوم قرآنی        
16 فقه 1        
17 فقه 2  آقای حسینی  17/2/96  10  مباحث دین و رهن
18 فقه3  آقای حسینی  31/1/96  9  مباحث شرکت - مضاربه - عاریه
19 زبان عمومی خانم حسنی   19/2/96  14 چهار فصل اول
20 آیین دادرسی مدنی        
21 حقوق تجارت 1  آقای پویا  14/2/96  17:30  از ابتدا تا صفحه 120
22 آیات الاحکام  آقای حسینی   17/2/96  10  از ابتدا تا صفحه 40
23 فارسی عمومی  خانم محمدی  26/2/96  16  از ابتدا تا صفحه 159
24 قواعد فقه1  آقای حسینی  17/2/96  10  قاعده ید - ضمان ید- قاعده استیمان
25 فقه 4  آقای حسینی  31/1/96  9 مباحث وصیت - ارث - اجاره 
26 اصول فقه 3  آقای حق پرست  26/2/96  12:30  کل کتاب
27 حقوق کار  خانم کریمی  17/2/96  15  نصف کتاب
28 حقوق ثبت  آقای هوشمندی  20/2/96 10   کل کتاب
29 زبان تخصصی 1 خانم فرجاد   19/2/96  15 چهار درس اول
30 زبان تخصصی 2 خانم فرجاد   19/2/96  15  چهار درس اول
31 منطق 2  خانم امینی  15/2/96  14:30  از ابتدا تا صفحه 100
32 کلام 2  خانم امینی  24/2/96  14:30 از ابتدا تا صفحه 120 
33 قرائت و درک متون عربی آقای افشار   27/2/96  15  کل منبع
34 حقوق جزای عمومی اسلام        
35 حقوق بین الملل عمومی وخصوصی        
36 نحو کاربردی 4  خانم امینی  18/2/96  14:30 چهار درس اول
37 اصول فقه 4        
38 فقه 5 آقای حسینی   17/2/96  10 مباحث عقد نکاح 
39 فقه 6  آقای حسینی  31/1/96  10  مباحث حدود و قصاص
40 مباحثی از حقوق مدنی  آقای حق پرست  26/2/96  13  کل کتاب
41 مهارت های ترجمه آقای افشار   27/2/96  15:30 کل منبع 
42 فقه تطبیقی 1        
43 فقه تطبیقی 2        
44 حقوق تجارت 2  آقای پویا  14/2/96  17:30  از ابتدا تا صفحه 120
45 حقوق جزای خصوصی در اسلام  آقای پویا  14/2/96  17:30  از ابتدا تا صفحه 120
46 حقوق تطبیقی آقای هوشمندی   20/2/96  10  کل کتاب
47 جزای بین الملل در اسلام        
48 فرهنگ و تمدن  دکتر صادقیان 20/2/96  15 چهار فصل اول
49 آشنایی با دفاع مقدس  آقای راحمی  10/2/96  16  نصف کتاب
50 سیری در نهج البلاغه        
51 آشنایی با روش های تفسیر  آقای حق پرست  26/2/96  13 کل کتاب 
52 آیین دادرسی کیفری  آقای پویا 14/2/96   17:30 نصف کتاب 
53 آشنایی با علوم قرآن و حدیث  آقای حق پرست 26/2/96   13  کل کتاب
54 انقلاب اسلامی ایران  آقای خسروی  21/2/96  12 سه فصل اول
55 کلیات فلسفه  خانم امینی  18/2/96 14:30   از ابتدا تا صفحه 150
56 دانش خانواده  خانم پور قیومی 26/2/96   14  فصول 2و3و5و6
57 تفسیر موضوعی قرآن  دکتر صادقیان  17/2/96  15 چهار فصل اول
58 مبادی فقه و اصول        
59 آشنایی با فقه        
60 آشنایی با قانون اساسی        
61 اندیشه 1  آقای ارودا  17/2/96  16  فصل 1و2
62 اندیشه 2  آقای ارودا  16/2/96  16  فصل 1و2
63 آیین زندگی  خانم پور قیومی  26/2/96  16 فصول 2و3و5و8 
64 زبان تخصصی 3  خانم فرجاد  19/2/96  15 دو درس اول
65 تاریخ فقه و فقها آقای حق پرست   26/2/96  14  کل کتاب
66 فلسفه فقه  آقای حسینی  17/2/96  10  از ابتدا تا صفحه 45
67 آشنایی با ادیان  آقای حسینی  17/2/96  9  از ابتدا تا صفحه 100
68 تاریخ تحلیلی صدر اسلام آقای حق پرست  26/2/96  12:30   کل کتاب
69 کلیات عرفان اسلامی        
70 کلیات حقوق  آقای پویا  14/2/96  17:30 از ابتدا تا صفحه 120 
71        
72 متون فقه 4 آقای حسینی 23/1/96 12 شهادت - حدود - قصاص
مدیریت بازرگانی
 
ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 تجارت الکترونیک 1 خانم نیک نام  19/2/96  17  فصل 2و3و4 
2 منابع انسانی آقای اسد پور  31/1/96  14  6 فصل اول 
3 تجارت الکترونیک 2 خانم نیک نام   19/2/96 17  فصول 7و8و9 
4 مبانی مدیریت بازرگانی        
5 بازاریابی بین الملل خانم عرب   13/2/96 14   فصول 1و3و5و6
6 تجارت بین الملل خانم عرب   13/2/96 13   5 فصل اول
7 پایان ترم سمینار بازرگانی        
8 اصول حسابداری 2 آقای زحمتکش  31/1/96  14:15  کل کتاب 
9 اصول حسابداری 3  آقای زحمتکش 31/1/96  10:15  کل کتاب 
10 حسابرسی آقای رخشا  6/2/96  13  5 فصل اول 
11 مدیریت رفتار سازمانی آقای صدیق  19/2/96  10:15  5 فصل اول 
12 نحوه تنظیم وکنترل بودجه ریزی  آقای اسد پور 31/1/96  14  تا پایان فصل 4  
13 آمار و احتمال آقای برومند  13/2/96   16 3فصل اول 
14 کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی آقای ملکی  6/2/96  15   11 فصل اول
15 زبان عمومی خانم حسنی  19/2/96  14  4 فصل اول 
16 فارسی عمومی آقای بازیار  26/2/96  11:45  از ابتدا تا صفحه 160 
17 مدیریت مالی آقای رخشا  6/2/96  11  5 فصل اول 
18 اصول حسابداری 1 آقای زحمتکش   31/1/96 کل کتاب 
19 تحقیق در عملیات خانم یوسفی  28/2/96  10  کل کتاب 
20 اقتصاد خرد خانم کرمی  26/2/96   12:45  17 فصل اول 
21 مالیه عمومی خانم بزرگی منش   28/2/96 16 5 فصل اول 
22 توسعه اقتصادی  خانم کرمی 19/2/96  10  5 فصل اول 
23 مبانی واصول سازمان ومدیریت آقای هاشمی  15/2/96  11:45  2 فصل اول 
24 اقتصاد کلان  خانم بزرگی منش 28/2/96  13  5 فصل اول 
25 پول و ارز و بانکداری خانم بزرگی منش  21/2/96  16:30  6 فصل اول 
26 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت  خانم حسنی  19/2/96  12  3 فصل اول 
27 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 آقای ملک نسب  29/1/96  16  فصول 1و2 
28 زبان تخصصی 1        
29 مبانی روش تحقیق  آقای صدیق  19/2/96  13:15  5 فصل اول 
30 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 خانم فریدونی  19/2/96  14:15  4 فصل اول 
31 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان خانم کرمی   26/2/96 14 5 فصل 
32 حسابداری صنعتی آقای زحمتکش  31/1/96  12 کل کتاب  
33 سیستم های اطلاعات مدیریت        
34 خلاقیت و حل مسئله خانم نیک نام  19/2/96  17  فصل 3و4 
35 کارآفرینی خانم نیک نام  19/2/96  17 فصل 2و3 
36 مدیریت بازاریابی آقای صلاحی  1/2/96  14:15  4 فصل اول 
37 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها خانم عرب  13/2/96  11  5 فصل اول 
38 زبان تخصصی 2 خانم فرجاد  19/2/96   15 دو درس اول 
39 آشنایی با قوانین کسب و کار  خانم حسینی   6/2/96 15  پنجاه صفحه اول جزوه - سر فصل قانون پنجم کار 
40 فرهنگ و تمدن  دکتر صادقیان 20/2/96  15  4 فصل اول 
41 مدیریت استراتژیک آقای صلاحی  1/2/96  16  4 فصل اول 
42 روانشناسی سازمان خانم برزگر  20/2/96  15  فصل 1و3و4و7 
43 حقوق تجارت  خانم کامران 21/2/96  9 از ابتدا تا صفحه 121
44 احکام کسب و کار خانم حسینی   30/1/96 15  از ابتدا تا صفحه 108 
45 انقلاب اسلامی ایران آقای خسروی  21/2/96  12  3 فصل اول 
46 دانش خانواده خانم پور قیومی  26/2/96  14  فصول 2و3و5و6 
47 تفسیر موضوعی قرآن دکتر صادقیان  17/2/96  15  4 فصل اول 
48 آشنایی با قانون اساسی        
49 اندیشه1 آقای ارودا  17/2/96  16  فصل 1و2  
50 اندیشه 2 آقای ارودا  16/2/96  16  فصل 1و2  
51 آیین زندگی خانم پور قیومی  26/2/96  16  فصول 2و3و5و8 
52 آشنایی با قوانین کسب و کار        
53 مدیریت اسلامی 1        
54 مدیریت اسلامی 2 آقای افشار  27/2/96  15  کل منبع 
55 مدیریت اسلامی پیشرفته آقای افشار   27/2/96 15:30  کل منبع 
56 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام خانم حسینی 6/2/96 15 5 فصل اول
57 کاربرد کامپیوتر خانم گودرزی 3/2/96 16 فصول 1و2و3و4و5
حقوق
 
ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 حقوق سازمانهای بین الملل  دکتر رضایی 14/2/96   12 نصف کتاب 
2 مقدمه علم حقوق  دکتر رضایی  21/2/96  10 نصف منبع 
3 آیین دادرسی مدنی 3 دکتر رضایی  21/2/96  10:30  نصف منبع 
4 آیین دادرسی مدنی 2 دکتر رضایی  21/2/96  11  نصف منبع 
5 حقوق بین الملل خصوصی 1 دکتر رضایی  21/2/96  11   نصف منبع
6 حقوق بین الملل خصوصی 2 دکتر رضایی  14/2/96  12  نصف منبع 
7 کارتحقیقی 1و2 دکتر رضایی   17/2/96  15 ارائه حضوری 
8 حقوق مدنی 2 خانم امینی   25/1/96 10:15  از ابتدا تا صفحه 253 
9 حقوق تجارت 1 آقای فرهادی   17/2/96 14   از ابتدا تا صفحه 120
10 حقوق تجارت 2 آقای ظفرآسا  15/2/96  12:30   جلد اول کتاب
11 حقوق تطبیقی آقای هوشمندی  20/2/96  10  از صفحه 50 تا 200 
12 پزشکی قانونی دکتر شجاعیان  21/2/96   14:30 از ابتدا تا صفحه 110 
13 حقوق مدنی 1 خانم یزدان شناس 14/2/96  10  صفحه 7 الی 82 و 199 الی 284 
14 حقوق مدنی 8 آقای یوسفی  24/2/96  15  از ماده 825 الی 906 
15 حقوق مدنی 7 آقای فرهادی  17/2/96  16  ابتدای مبحث عقد ودیعه تا ابتدای مبحث عقد ضمان 
16 حقوق تجارت 3 خانم امینی  25/1/96  10:15   کل مبحث برات
17 حقوق تجارت 4 خانم امینی  25/1/96   10:15 از ابتدا تا مبحث ارکان تصفیه 
18 متون فقه 4 آقای حسینی  23/1/96  12  شهادت - حدود - قصاص 
19 متون فقه 1 خانم کشتی آرای 24/2/96  15
20 اصول فقه 1 خانم کشتی آرای   25/2/96  10:30   از تقسیمات حکم شرعی تا آخر نهی  
21 اصول فقه 2 خانم کشتی آرای  28/2/96  15   از بحث ظن تا ابتدای حدیث حجب
22 متون فقه 2 خانم کشتی آرای  15/2/96   10:15 الفصل الرابع فی المتعمه - طلاق 
23 متون فقه 3  خانم کشتی آرای 24/2/96  15:30 احکام الوصیه - میراث اجداد 
24 حقوق اساسی 1 خانم یزدان شناس  14/2/96   11  از ابتدا تا صفحه 109
25 حقوق اساسی 2 آقای احمدی  14/2/96  17  از صفحه 100 تا 200 
26 آیین دادرسی کیفری 2 آقای فرهادی  24/2/96  14   از اول بخش سوم تا پایان بخش چهارم قانون آیین دادرسی کیفری
27 آیین دادرسی کیفری 1 آقای نوشادی  3/2/96  15   کیفری جلد اول
28 متون حقوقی 1 دکتر رضایی  14/2/96  11  نصف منبع 
29 متون حقوقی 2  دکتر رضایی  14/2/96  11  نصف منبع
30 حقوق جزای اختصاصی1 آقای امیری   14/2/96  14 کل کتاب 
31 فارسی عمومی  خانم محمدی  26/2/96  16  از ابتدا تا صفحه 159 
32 حقوق مدنی 3 آقای ظفرآسا  8/2/96  14 کل کتاب به جز بخش خیارات
33 حقوق مدنی 4 آقای یوسفی  24/2/96  17 از ماده 301 الی 337  
34 حقوق مدنی 5 آقای پویا 21/2/96  16  از ابتدا تا صفحه 200 
35 حقوق مدنی 6 آقای یوسفی   24/2/96 16  از ماده 338 الی 395 
36 آیین دادرسی مدنی 1 آقای ظفرآسا  1/2/96  11:30  بخش های سازمان قضای ایران-دعوا-شرایط اقامه و انواع آن و صلاحیتمراجع قضایی 
37 مالیه عمومی خانم بزرگی منش 28/2/96 17 6 فصل اول 
38 مبانی علم اقتصاد خانم بزرگی منش  28/2/96  13:30  فصول 1و2و3و5 
39 زبان عمومی  خانم حسنی 19/2/96   14 4 فصل اول 
40 حقوق ثبت        
41 رویه قضایی        
42 عربی آقای افشار  27/2/96  15  کل منبع 
43 حقوق بین الملل عمومی 1 دکتر رضایی  21/2/96   10:30  نصف منبع
44 حقوق بین الملل عمومی 2  دکتر رضایی 21/2/96  10  نصف منبع 
45 آشنایی با دفاع مقدس آقای راحمی  10/2/96  16   نصف کتاب
46 حقوق جزای عمومی 3 آقای امیری  14/2/96  14  کل کتاب 
47 حقوق جزای اختصاصی 2 آقای هوشمندی  20/2/96  10  کل کتاب 
48 حقوق جزای اختصاصی 3 آقای نوشادی  3/2/96  15  نصف کتاب 
49 قواعد فقه 2 آقای حسینی  31/1/96  10  از قاعده قبح عقاب بلا بیان تا قاعده اضطرار 
50 مبانی جامعه شناسی خانم جمشید نژاد 8/2/96  15  12 فصل
51 جرم شناسی آقای امیری  14/2/96  14  کل کتاب 
52 کیفرشناسی خانم یزدان شناس  14/2/96  14:30  از ابتدا تا اول بخش دوم 
53 حقوق اداری1 خانم کریمی   17/2/96 14  نصف کتاب 
54 حقوق ادری2 خانم کریمی  17/2/96  14:30  نصف کتاب 
55 حقوق کار خانم کریمی   17/2/96 15  نصف کتاب 
56 حقوق جزای عمومی 1 آقای پویا  21/2/96  14:15  از صفحه 100 تا 250 
57 حقوق جزای عمومی 2 آقای پویا  21/2/96  17   از صفحه 1 تا 150
58 ادله اثبات دعوی آقای ظفرآسا   15/2/96  12:30 کل کتاب به جز صفحه 89 الی 141 
59 بزهکاری اطفال آقای هوشمندی  20/2/96  10  از ابتدا تا صف 
60 فرهنگ و تمدن  دکتر صادقیان 20/2/96  15  4 فصل اول 
61 قواعد فقه 1 آقای حسینی  17/2/96  10   قاعده ید -ضمان ید -قاعده استیمان
62 انقلاب اسلامی ایران آقای خسروی  21/2/96  12  3 فصل اول 
63 دانش خانواده خانم پور قیومی  26/2/96  14  فصول 2و3و5و6 
64 تفسیر موضوعی قرآن دکتر صادقیان  17/2/96  15  4 فصل اول 
65 حقوق بیمه        
66 حقوق بشر در اسلام خانم یزدان شناس  14/2/96  12  از صفحه 213 الی 305 
67 آیات الاحکام آقای حسینی  17/2/96  10  از ابتدا تا صفحه 40 
68 حقوق بین الملل ایران        
69 آشنایی با قانون اساسی        
70 اندیشه 1 آقای ارودا  17/2/96  16  فصل 1و2  
71 اندیشه 2 آقای ارودا  16/2/96  16  فصل 1و2  
72 آیین زندگی خانم پور قیومی  26/2/96  16  فصول 2و3و5و8 
مدیریت دولتی
 
ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 منابع انسانی آقای اسدپور  31/1/96  14  6 فصل اول 
2 اصول حسابداری 2 آقای زحمتکش  31/1/96  14:15  کل کتاب 
3 اصول حسابداری 3 آقای زحمتکش  31/1/96  10:15   کل کتاب
4 حسابرسی آقای رخشا  6/2/96  13  5 فصل اول 
5 حسابداری دولتی آقای رخشا  20/2/96  5 فصل اول 
6 مدیریت رفتار سازمانی  آقای صدیق  19/2/96 10:15  5 فصل اول 
7 آمار 2  آقای ملکی  6/2/96  15 یازده فصل اول
8 آمار و احتمال  آقای برومند  13/2/96  16 سه فصل اول
9 فارسی عمومی آقای بازیار  26/2/96   11:45  از ابتدا تا صفحه 160
10 زبان عمومی   خانم حسنی  19/2/96  14 چهار فصل اول
11 فراگردتنظیم وکنترل بودجه  خانم بانشی  6/2/96  10:30  فصل 1و2و3و4و5
12 سیستم های اطلاعات مدیریت        
13 مدیریت تطبیقی آقای صدیق  19/2/96  14  
14 اصول حسابداری 1  آقای زحمتکش  31/1/96  9  کل کتاب
15 تحقیق در عملیات  خانم یوسفی  28/2/96 10   کل کتاب
16 اقتصاد خرد  خانم کرمی  26/2/96  12:45 هفده فصل اول
17 مالیه عمومی  خانم بزرگی منش  28/2/96 16 پنج فصل اول
18 توسعه اقتصادی
(مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت)
 خانم کرمی  19/2/96  10 پنج فصل اول
19 مبانی و اصول سازمان و مدیریت  آقای هاشمی 15/2/96   11:45 دو فصل اول
20 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت خانم حسنی   19/2/96  12 سه فصل اول
21 پول و ارز و بانکداری  خانم بزرگی منش  21/2/96  16:30 شش فصل اول
22 اقتصاد کلان خانم بزرگی منش   28/2/96  13 پنج فصل اول
23 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2  آقای ملک نسب  29/1/96  16  فصول 1و2
24 زبان تخصصی 1  خانم فرجاد  19/2/96  15  دو درس اول
25 زبان تخصصی 2  خانم فرجاد 19/2/96   15  دو درس اول
26 زبان تخصصی 3        
27 مبانی روش تحقیق   آقای صدیق  19/2/96  13:15 پنج فصل اول
28 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 خانم فریدونی   19/2/96  14:15 چهار فصل اول
29 مبانی مدیریت دولتی1  آقای رهنما  20/2/96  14:30  نصف کتاب
30 تجزیه و تحلیل سیستم های و روشها        
31 تصمیم گیری و خط مشی  خانم بانشی  6/2/96  11:30 چهار فصل اول
32 سیراندیشه های سیاسی وتحول نهادهای اداری  خانم فخرایی  20/2/96  12:30  چهار فصل اول
33 کاربرد کامپیوتر در مدیریت دولتی  خانم گودرزی 3/2/96   16  فصول 1و2و3و4و5 (تئوری
34 حسابداری صنعتی  آقای زحمتکش  31/1/96 12  کل کتاب 
35 روابط کار آقای رهنما   20/2/96  14:30 نصف کتاب 
36 مبانی مدیریت دولتی 2        
37 سازماندهی و اصلاح  خانم فخرایی  20/2/96  12:30  از ابتدا تا صفحه 202
38 مباحث ویژه در مدیریت دولتی        
39 فرهنگ و تمدن دکتر صادقیان   20/2/96  15 چهار فصل اول
40 مدیریت تحول سازمانی        
41  کارآفرینی  خانم نیک نام  19/2/96  17  فصل 2و3
42 روانشناسی سازمانی خانم بانشی   6/2/96  11  از ابتدا تا صفحه 124
43 حقوق اداری  خانم کامران  21/2/96 9 کلیات-استخداندولتی-اموال و ثروت های عمومی-اعمال اداری
44 انقلاب اسلامی ایران  آقای خسروی  21/2/96  12 سه فصل اول
45 دانش خانواده  خانم پور قیومی  26/2/96  14  فصول 2و3و5و6
46 تفسیر موضوعی قرآن  دکتر صادقیان  17/2/96  15 چهار فصل اول
47 مدیریت تعاونیها آقای هوشمندی 13/2/96   17:30 فصل 1و2
48 مدیریت شهرداریهای زمانهای محلی آقای رهنما   20/2/96  14:30  نصف کتاب و فصل 9
49 آشنایی با قانون اساسی        
50 اندیشه 1  آقای ارودا  17/2/96  16  فصل 1و2
51 اندیشه 2  آقای ارودا  16/2/96  16  فصل 1و2
52 آیین زندگی خانم پور قیومی  26/2/96   16  فصول 2و3و5و8
53 جامعه شناسی سازمانی خانم سعادت   28/1/96  11  از ابتدا تا صفحه 136
54 اخلاق حرفه ای در مدیریت  خانم فخرایی  20/2/96  12:30 پنج فصل اول
55 احکام کسب و کار  خانم نیک نام  12/2/96  17:30  فصل 3
56 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام  خانم برزگر 20/2/96   16  از ابتدا تا صفحه 100
57 اصول و مبانی کارآفرینی        
حسابداری
 
ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 حسابرسی2  آقای رخشا  6/2/96  13  5 فصل اول 
2 حسابداری مالیاتی  خانم ابراهیمی  21/2/96   14 8 فصل اول 
3 حسابداری پیشرفته 1 خانم ابراهیمی   14/2/96 10  فصل 1و2و4 
4 حسابداری پیشرفته 2         
5 حسابداری میانه 1  خانم ابراهیمی   16/2/96  16 فصل 6و7و(8 تا سر برآورد موجودی ها)
6 حسابداری میانه 2   خانم ابراهیمی  14/2/96  10 فصل 1و2و3 
7 مدیریت تولید خانم یوسفی   27/2/96  14 کل کتاب 
8 ریاضیات پایه 2 آقای ملک نسب   29/1/96  16 فصول 1و2 
9 رفتار سازمانی آقای صدیق   19/2/96  10:15 5 فصل اول 
10 مبانی روش تحقیق  آقای صدیق   19/2/96  13:15 5 فصل اول 
11 اقتصاد خرد  خانم کرمی   26/2/96  12:45 17 فصل اول 
12 مبانی جامعه شناسی  خانم جمشید نژاد  8/2/96 15  12 فصل 
13 توسعه اقتصادی   خانم کرمی  19/2/96 10  5 فصل اول 
14 مالیه عمومی  خانم بزرگی منش 28/2/96  16  5 فصل اول 
15 اصول حسابداری 2   آقای زحمتکش 31/1/96  14:15  کل کتاب 
16 اصول حسابداری3   آقای زحمتکش 31/1/96  10:15  کل کتاب 
17 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت   خانم حسنی 19/2/96   12 3 فصل اول 
18 حسابرسی  آقای رخشا 6/2/96  13  5 فصل اول 
19 حسابداری وحسابرسی دولتی آقای رخشا  20/2/96  5 فصل اول 
20 حقوق بازرگانی        
21 روانشناسی عمومی  آقای زراعت پیشه  25/2/96  13  فصول 1و4و10و11 
22 زبان تخصصی 1         
23 زبان تخصصی 2  خانم فرجاد  19/2/96  15  دو درس اول 
24 آمار و احتمال آقای برومند  13/2/96  16  3 فصل اول 
25 زبان عمومی خانم حسنی  19/2/96  14  4 فصل اول 
26 اقتصاد کلان  خانم بزرگی منش  28/2/96  13  5 فصل اول 
27 پول و ارز و بانکداری  خانم بزرگی منش  21/2/96 16:30  6 فصل اول 
28 اصول حسابداری 1  آقای زحمتکش  31/1/96  کل کتاب 
29 مدیریت مالی 1 آقای رخشا  6/2/96  11  5 فصل اول 
30 پژوهش عملیاتی  خانم یوسفی 28/2/96  10  کل کتاب 
31 مدیریت مالی2  آقای رخشا 13/2/96  12 5 فصل اول 
32 ریاضیات پایه 1  خانم فریدونی  19/2/96  14:30  4 فصل اول 
33 مباحث جاری در حسابداری  آقای ابراهیمی  21/2/96  13  فصول 1و2 
34 کنترل و تنظیم بودجه         
35 حسابداری صنعتی 1 آقای زحمتکش  31/1/96   12  کل کتاب
36 حسابداری صنعتی2         
37 حسابداری صنعتی3         
38 فارسی عمومی  آقای بازیار  26/2/96  11:45  از ابتدا تا صفحه 160 
39 مبانی واصول سازمان ومدیریت آقای هاشمی  15/2/96  11:45  2 فصل اول 
40 فرهنگ و تمدن دکتر صادقیان  20/2/96  15  4 فصل اول 
41 کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری خانم گودرزی  3/2/96  16  فصول 1و2و3و4و5 
42 انقلاب اسلامی ایران آقای خسروی  21/2/96  12  3 فصل اول 
43 دانش خانواده خانم پور قیومی  26/2/96  14   فصول 2و3و5و6
44 تفسیر موضوعی قرآن دکتر صادقیان  17/2/96  15  4 فصل اول 
45 آشنایی با قانون اساسی        
46 اندیشه1 آقای ارودا  17/2/96  16  فصل 1و2  
47 اندیشه2 آقای ارودا  16/2/96  16  فصل 1و2  
48 آیین زندگی خانم پور قیومی   26/2/96 16   فصول 2و3و5و8
مدیریت جهانگردی
 
ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 تاریخ فرهنگ ایران1        
2 بررسی مسائل اجتماعی ایران خانم سعادت  28/1/96   11 از ابتدا تا صفحه 106 
3 زبان انگلیسی تخصصی 1 خانم یزدان دوست   25/2/96 10  4 درس اول 
4 امور مسافرت و صدور بلیط خانم معاون  27/2/96   14 3 فصل اول 
5 فن راهنمایی خانم معاون   27/2/96  13:30  4 فصل اول
6 اصول حسابداری 2  آقای زحمتکش  31/1/96 14:15 کل کتاب 
7 اصول حسابداری 3 آقای زحمتکش