:.


امتحانات میانترم در ساختمان آموزشی(واقع در شهرک شهید قاضی) برگزار می گردد.

تاریخ و زمان قطعی امتحانات فقط و فقط از طریق همین سایت اعلام می گردد.

در صورت هرگونه سوال ویا اشکال در برنامه ها می توانید سوالات خود را جهت پاسخگویی ثبت نمایید.
 
تاریخ هایی که با رنگ قرمز مشخص شده تاریخ هایی می باشد که اصلاح یا تغییر داده شده.

   

ردیف رشته  مشاهده  دانلود
1 حقوق مشاهده دانلود
2 حسابداری مشاهده دانلود
3 مدیریت بازرگانی مشاهده دانلود
4 مدیریت دولتی مشاهده دانلود
5 مدیریت صنعتی مشاهده دانلود
6 مدیریت جهانگردی مشاهده دانلود
7 اقتصاد مشاهده دانلود
8 الهیات مشاهده دانلود
9 مهندسی پروزه مشاهده دانلود
10 مهندسی اجرایی مشاهده دانلود
11 روانشناسی مشاهده دانلود
12 علوم تربیتی مشاهده دانلود
13 تربیت بدنی مشاهده دانلود
14 تربیت بدنی 93 مشاهده دانلود
15 روانشناسی 93 مشاهده دانلود
16 کامپیوتر مشاهده دانلود

 

 

روانشناسی ، علوم تربیتی

ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 روانشناسی پویایی گروه خانم سعادت  19/2/97   11:30 6 فصل اول 
2 روانشناسی اجتماعی  خانم سعادت 19/2/97   11:30 6 فصل اول 
3 اصول و فنون راهنمایی خانواده        
4 فیزیولوژی اعصاب و غدد دکتر شجاعیان   3/3/97 16  فصول 1و2و3و7و8 
5 آسیب شناسی اجتماعی آقای هوشمندی  19/2/97  15  4 فصل اول 
6 مقدمات نوروپسیکولوژی
(علوم اعصاب شناختی)
آقای توسلی  7/2/97  14  5 فصل اول 
7 روانشناسی فیزیولوژیک  خانم توفیقی  3/3/97 14:15  فصول 1و2و4و5 
8 فلسفه آموزش و پرورش        
9 زبان تخصصی برنامه ریزی درسی  خانم یزدان دوست  3/3/97 9 4 درس اول 
10 مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره(ورودی 94 به قبل)        
11 علم النفس        
12 نظریه های مشاوره وروان درمانی خانم فرامرزی  5/2/97  10:30  3 فصل اول کتاب ترخان و همکاران 
13 ارزشیابی شخصیت  آقای نوذری 26/2/97   16  فصول 1و2و3و4و8
 
14 روانشناسی افراد با نیازهای خاص1        
15 روانسنجی(ورودی 93 به قبل)        
16 روانشناسی شخصیت آقای نوذری   26/2/97 15  4 فصل اول 
17 تاریخچه مکاتب خانم چراغی  23/2/97   13 فصل های 1و6و7و8 
18 روانشناسی مرضی کودک
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
 خانم توفیقی 3/3/97  11:45  4 فصل اول 
19 رو شهای تغییر و اصلاح رفتار  آقای نوذری 26/2/97  15:30  5 فصل اول 
20 آسیب روانی 1 آقای جمشیدی 28/2/97 11:15 فصول 1و4و5
21 آسیب روانی 2 خانم توفیقی   3/3/97 13:15  5 فصل اول 
22 فلسفه تربیتی خانم جهانبانی  21/2/97  11:45  فصول 1و3و4 
23 کاربرد آزمون های روانی  آقای جمشیدی 28/2/97  14:30 فصول 1و2و3و8و9و10و11
24 روانشناسی تجربی آقای توسلی  21/2/97   15 امتحان تئوری از 6 فصل اول کتاب
امتحان عملی از کل کتاب 
25 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی
(فناوری اطلاعات در روانشناسی)
       
26 روانشناسی احساس و ادراک  آقای پیام 2/3/97  15:30  5 فصل اول 
27 روانشناسی تحولی1(رشد1)  آقای پیام  2/3/97 14:15  3 فصل اول 
28 روانشناسی تحولی2(رشد2)        
29 انگیزش و هیجان        
30 متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی خانم فرامرزی  26/2/97  10  5 درس اول
تشریحی 
31 تاریخ آموزش و پرورش
(سیر تحول تعلیم و تربیت)
 خانم سخایی  26/2/97  14:30  از ابتدا تا صفحه 114
32 آموزش بزرگسالان دکتر محمد جانی   8/3/97  10 از ابتدا تا صفحه 60یا
ارائه کار تحقیقی 
33 مبانی جامعه شناسی  آقای هوشمندی 19/2/97  16  10 فصل اول 
34 مقدمات تکنولوژی آموزشی  دکتر محمد جانی 8/3/97  10:30  از ابتدا تا صفحه 60
یا ارائه کار تحقیقی 
35 مدیریت کتابخانه        
36 روانشناسی یادگیری        
37 اصول و مبانی آموزش و پرورش(مبانی و اصول تعلیم و تربیت)        
38 اصول برنامه ریزی آموزشی(ورودی 94به قبل)        
39 مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی         
40 مدیریت اسلامی        
41 برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای        
42 نظارت و راهنمایی تعلیماتی        
43 مبانی راهنمایی و مشاوره
(رشته روانشناسی)
 خانم فرامرزی  5/2/97  12 5 فصل اول کتاب دکتر آخوندی 
44 مباحث اساسی2(روانشناسی عمومی2) آقای زراعت پیشه  24/2/97 10:30 فصول 9و10و11و12
45 مدیریت کلاس        
46 مباحث اساسی1(روانشناسی عمومی 1)  آقای زراعت پیشه  24/2/97  10:30 فصول 1و2و3و4
47 روانشناسی تربیتی        
48 آشنایی با دفاع مقدس        
49 آمار توصیفی آقای هاشمی  27/2/97  12  6 فصل اول 
50 آمار استنباطی آقای هاشمی  27/2/97  10  5 فصل اول 
51 کلیات فلسفه        
52 جامعه شناسی آموزش و پرورش خانم جمشید نژاد  2/3/97   10:15 7 فصل اول 
53 زبان تخصصی روانشناسی 2 خانم یزدان دوست  3/3/97   9 7 درس اول 
54 اصول برنامه ریزی درسی خانم حدادی  19/2/97   14:30 5 فصل اول 
55 اختلالات یادگیری        
56 مسائل آموزش و پرورش         
57 آموزش و پرورش تطبیقی آقای مرادی   31/1/97 10  ازابتدا تا صفحه 140 
58 روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان         
59 روانشناسی اعتیاد        
60 امور مالی و تنظیم بودجه آقای زراعت پیشه  29/1/97  12  از ابتدا تا صفحه 107 
61 مدیریت آموزشی(مدیریت عمومی)        
62 روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی آقای هاشمی   27/2/97 ارائه کار 
63 مقدمات روانشناسی سلامت خانم چراغی  23/2/97  11:30  فصول 1و3و4و5و6 
64 تفکر وزبان        
65 روانشناسی بازی        
66 بهداشت روانی خانم چراغی  23/2/97  14:15  فصول 1و4و8 
67 روانشناسی جنایی        
68 فرهنگ و نمدن آقای حق پرست  18/2/97  15:45 نصف کتاب 
69 درآمدی برنقش ادبیات خانم خرسندنیا  24/2/97   8:30 از ابتدا تا صفحه 182 
70 روش تحقیق در علوم تربیتی        
71 فارسی آقای بازیار  18/2/97  16:30  از صفحه 18 تا 170 
72 زبان عمومی خانم حسنی  11/2/97  12  فصول 1و3و4و5و6 
73 روشهای ارزشیابی آموزشی آقای زراعت پیشه  5/2/97  12  از ابتدا تا صفحه 102 
74 فلسفه علم روانشناسی خانم شایان نژاد 21/2/97 16 فصل 1و2
75 آموزه های روانشناختی در قرآن        
76 آزمون های روانشناختی 1 
(روانشناسی هوش)
آقای توسلی 21/2/97  14 امتحان تئوری 9 فصل اول کتاب
امتحان عملی از کل کتاب 
77 فناوری آموزشی        
78 کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی  آقای ترحمی 18/2/97  14  word - power point- internet 
79 روانشناسی اجتماعی کاربردی  آقای نوذری 26/2/97  14:30  3 فصل اول 
80 روانشناسی دین  خانم شایان نژاد  28/2/97  15:30 2 فصل اول
81 اصول روانشناسی بالینی  آقای جمشیدی  28/2/97  9:30 فصول 1و5و6
82 مبانی و اصول مدیریت آموزشی        
83 معرفت شناسی        
84 انسان از دیدگاه اسلام        
85 آشنایی با فلسفه اسلامی خانم امینی   11/2/97 14:30  15 فصل 
86 انقلاب اسلامی ایران آقای  حق پرست 18/2/97  15:15  نصف کتاب 
87 روانشناسی صنعتی و سازمانی        
88 درآمدی بر نقش هنر در مدارس        
89 روانشناسی سیاسی خانم شایان نژاد  28/2/97 14:30 3 فصل اول
90 دانش خانواده خانم پور قیومی  2/3/97   14:15 فصل 2و3و5و6 
91 تفسیر موضوعی قرآن  خانم پورقیومی 2/3/97  11:45  بخش 1و3و4و6 
92 روانسنجی(ورودی 93 به بعد) آقای توسلی  7/2/97  13 امتحان تئوری از فصول 1و3و4و6و7 
امتحان عملی از کل کتاب
93 روانشناسی سالمندی        
94 آشنایی با قانون اساسی        
95 اندیشه 1 آقای حق پرست 1/3/97  15:30 نصف کتاب 
96 اندیشه 2 آقای حق پرست  1/3/97 17 نصف کتاب 
97 آیین زندگی خانم پورقیومی  2/3/97  16  فصل 1و2و3و5 
98 روشها و فنون تدریس خانم برومند  9/3/97   12 نصف کتاب 
99 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی(ورودی 95 به بعد)        
100 روانشناسی شناختی        
101 آموزش و پرورش پیش دبستانی        
102 آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان        
103 اخلاق حرفه ای خانم جهانبانی   4/3/97 10:15  فصل 1و2 
104 روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۲  آقای هاشمی 20/2/97  8:30  3 فصل اول 
105 کودکان استثنائی آقای هاشمی   20/2/97 10:15  5 فصل اول 
106 تعلیم و تربیت اسلامی خانم حدادی  26/2/97  16  از ابتدا تا صفحه 100 
107 مشاوره شغلی و حرفه ای خانم فرامرزی 29/1/97 9 6 فصل اول
108 سازمان ها و مقررات آوپ خانم حسینی 29/2/97 10 5 فصل اول
109 مبانی و اصول مدیریت آموزشی خانم جهانبانی 4/3/97 8:30 7 فصل اول
110 طراحی آموزشی خانم سخایی 26/2/97 16 از ابتدا تا صفحه 84
111 اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت خانم سخایی 2/3/97 14:30
112 آزمون های روانشناختی 2 آقای جمشیدی 21/2/97 12:30 فصول 10و11و12و13و14و15و16
اقتصاد

ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 اصول حسابداری 2 آقای زحمتکش  27/2/97  12  کل کتاب 
2 اصول حسابداری 3 آقای زحمتکش  27/2/97  10:15  کل کتاب 
3 حسابرسی خانم فردوس مکان  27/2/97 12  4 فصل اول 
4 مدیریت رفتار سازمانی آقای صلاحی  21/2/97  14:15  کل کتاب 
5 آمار و احتمال  آقای برومند  20/2/97 16  4 فصل اول 
6 اصول حسابداری 1  آقای زحمتکش  27/2/97  9 کل کتاب 
7 پژوهش عملیاتی  خانم یوسفی 2/3/97  12  کل کتاب 
8 اقتصاد خرد خانم بزرگی منش  25/2/97  10:15  بخش 3 تا پایان بخش 6 
9 زبان عمومی خانم حسنی  11/2/97  12  فصول 1و3و4و5و6 
10 توسعه اقتصادی        
11 مالیه عمومی خانم توکلی  11/2/97   12:15 5 فصل اول 
12 تاریخ عقاید اقتصادی        
13 انقلاب اسلامی ایران  آقای حق پرست   18/2/97 15:15  نصف کتاب 
14 کلان میانه 1        
15 ارزیابی طرح های اقتصادی         
16 مبانی واصول سازمان ومدیریت آقای هاشمی   13/2/97 11  3 فصل اول 
17 فارسی عمومی آقای بازیار  18/2/97   16:30  
18 اقتصاد ریاضی        
19 اقتصاد خرد میانه 1        
20 اقتصاد کلان  خانم بزرگی منش  25/2/97  11:45 7 فصل اول 
21 پول و ارز و بانکداری  خانم بزرگی منش 25/2/97  6 فصل اول 
22 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت خانم مرادی  31/2/97  10:30  5 درس اول 
23 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2        
24 مبانی روش تحقیق  آقای اسد پور  27/2/97  14 کل کتاب 
25 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1        
26 زبان تخصصی اقتصاد         
27 حسابداری صنعتی آقای زحمتکش  27/2/97  14:15  کل کتاب 
28 اقتصاد ایران        
29 نظام های اقتصادی صدر اسلام        
30 اقتصاد مدیریت  خانم توکلی  11/2/97 12:15  5 فصل اول 
31 اقتصاد صنعتی        
32 نظام های اقتصادی        
33 مالیه بین الملل        
34 فرهنگ و تمدن آقای حق پرست  18/2/97  15:45 نصف کتاب 
35 تجارت بین الملل        
36 اقتصاد منابع        
37 اقتصاد بخش عمومی        
38 اقتصاد سنجی        
39 خرد میانه 2        
40 کلان میانه 2        
41 دانش خانواده خانم پورقیومی  2/3/97  14:15   فصل 2و3و5و6
42 تفسیر موضوعی قرآن خانم پور قیومی  2/3/97  11:45   بخش 1و3و4و6
43 روش تحقیق در اقتصاد        
44 آشنایی با قانون اساسی        
45 اندیشه 1 آقای حق پرست 1/3/97 15:30  نصف کتاب
46 اندیشه 2  آقای حق پرست  1/3/97 17  نصف کتاب
47 آیین زندگی خانم پورقیومی   2/3/97  16  فصل 1و2و3و5
48 اقتصاد کشاورزی        
الهیات

 

ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 قواعد فقه 2        
2 اصول فقه 1        
3 اصول فقه 4        
4 فقه تطبیقی1        
5 فقه تطبیقی 2        
6 نحو 1        
7 نحو2        
8 نحو 3        
9 صرف 1        
10 صرف 2        
11 روش تحقیق
12 کلام 1        
13 منطق 1        
14 علوم بلاغی        
15 علوم قرآنی        
16 فقه 1        
17 فقه 2        
18 فقه3        
19 زبان عمومی  خانم حسنی  11/2/97  12  فصول 1و3و4و5و6
20 آیین دادرسی مدنی        
21 حقوق تجارت 1        
22 آیات الاحکام         
23 فارسی عمومی  آقای بازیار  18/2/97  16:30 از صفحه 18 تا 170  
24 قواعد فقه1        
25 فقه 4        
26 اصول فقه 3        
27 حقوق کار        
28 حقوق ثبت        
29 زبان تخصصی 1        
30 زبان تخصصی 2        
31 منطق 2        
32 کلام 2        
33 قرائت و درک متون عربی        
34 حقوق جزای عمومی اسلام        
35 حقوق بین الملل عمومی وخصوصی        
36 نحو کاربردی 4        
37 اصول فقه 4        
38 فقه 5        
39 فقه 6        
40 مباحثی از حقوق مدنی        
41 مهارت های ترجمه        
42 فقه تطبیقی 1        
43 فقه تطبیقی 2        
44 حقوق تجارت 2        
45 حقوق جزای خصوصی در اسلام        
46 حقوق تطبیقی        
47 جزای بین الملل در اسلام        
48 فرهنگ و تمدن  آقای حق پرست 18/2/97  15:45  نصف کتاب
49 آشنایی با دفاع مقدس        
50 سیری در نهج البلاغه        
51 آشنایی با روش های تفسیر        
52 آیین دادرسی کیفری        
53 آشنایی با علوم قرآن و حدیث        
54 انقلاب اسلامی ایران  آقای حق پرست  18/2/97  15:15  نصف کتاب
55 کلیات فلسفه        
56 دانش خانواده  خانم پورقیومی  2/3/97 14:15   فصل 2و3و5و6
57 تفسیر موضوعی قرآن خانم پورقیومی   2/3/97 11:45   بخش 1و3و4و6
58 مبادی فقه و اصول        
59 آشنایی با فقه        
60 آشنایی با قانون اساسی        
61 اندیشه 1 آقای حق پرست 1/3/97 15:30  نصف کتاب
62 اندیشه 2  آقای حق پرست  1/3/97  17  نصف کتاب
63 آیین زندگی  خانم پورقیومی  2/3/97 16   فصل 1و2و3و5
64 زبان تخصصی 3        
65 تاریخ فقه و فقها        
66 فلسفه فقه        
67 آشنایی با ادیان        
68 تاریخ تحلیلی صدر اسلام        
69 کلیات عرفان اسلامی        
70 کلیات حقوق        
71          
72 متون فقه 4        
مدیریت بازرگانی

 

ردیف نام درس        
1 تجارت الکترونیک 1        
2 منابع انسانی  آقای اسد پور 27/2/97   16 7 فصل اول
3 تجارت الکترونیک 2  خانم نیک نام 25/2/97  9:30  فصل 6و7و8 
4 مبانی مدیریت بازرگانی        
5 بازاریابی بین الملل  خانم نیک نام  25/2/97 9:30  فصل 1و3و5 
6 تجارت بین الملل آقای صلاحی   21/2/97  15:30 5 فصل اول 
7 پایان ترم سمینار بازرگانی        
8 اصول حسابداری 2 آقای زحمتکش   27/2/97  12 کل کتاب 
9 اصول حسابداری 3 آقای زحمتکش  27/2/97  10:15  کل کتاب 
10 حسابرسی  خانم فردوس مکان  27/2/97 12 4 فصل اول 
11 مدیریت رفتار سازمانی  آقای صلاحی 21/2/97   14:15 کل کتاب 
12 نحوه تنظیم وکنترل بودجه ریزی        
13 آمار و احتمال آقای برومند 20/2/97   16 4 فصل اول 
14 کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی آقای ملکی  19/2/97  16 تا آخر فصل 11 
15 زبان عمومی  خانم حسنی 11/2/97   12 فصل های 1و3و4و5و6 
16 فارسی عمومی  آقای بازیار  18/2/97 16:30  از صفحه 18 تا 170  
17 مدیریت مالی1 خانم یوسفی  26/2/97   9 کل کتاب 
18 اصول حسابداری 1  آقای زحمتکش  27/2/97 کل کتاب 
19 تحقیق در عملیات خانم یوسفی   2/3/97 12  کل کتاب 
20 اقتصاد خرد خانم بزرگی منش  25/2/97   10:15 بخش 3 تا پایان بخش 6
21 مالیه عمومی خانم توکلی  11/2/97  12:15  5 فصل اول 
22 توسعه اقتصادی        
23 مبانی واصول سازمان ومدیریت آقای هاشمی  13/2/97  11  3 فصل اول 
24 اقتصاد کلان خانم بزرگی منش  25/2/97   11:45 7 فصل اول 
25 پول و ارز و بانکداری خانم بزرگی منش  25/2/97  6 فصل اول 
26 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت  خانم مرادی  31/2/97   10:30 5 درس اول 
27 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2        
28 زبان تخصصی 1        
29 مبانی روش تحقیق   آقای اسد پور 27/2/97   14 کل کتاب 
30 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1        
31 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان خانم کرمی  11/2/97  11:45  4 فصل اول 
32 حسابداری صنعتی  آقای زحمتکش 27/2/97   14:15 کل کتاب 
33 سیستم های اطلاعات مدیریت خانم بانشی   31/1/97 11:45  از ابتدا تا صفحه 142 
34 خلاقیت و حل مسئله        
35 کارآفرینی        
36 مدیریت بازاریابی        
37 فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستمها خانم امینی   1/3/97  16 از ابتدا تا صفحه 132 
38 زبان تخصصی 2 خانم ترابی   1/3/97  17:30 کتاب زبان تخصصی 3 :فصول 1و2
کتاب زبان تخصصی 4  :فصول 1و2 
39 آشنایی با قوانین کسب و کار         
40 فرهنگ و تمدن آقای حق پرست 18/2/97 15:45 نصف کتاب 
41 مدیریت استراتژیک        
42 روانشناسی سازمان        
43 حقوق تجارت        
44 احکام کسب و کار        
45 انقلاب اسلامی ایران  آقای حق پرست 18/2/97  15:15 نصف کتاب 
46 دانش خانواده خانم پورقیومی   2/3/97 14:15  فصل 2و3و5و6 
47 تفسیر موضوعی قرآن خانم پورقیومی  2/3/97  11:45  بخش 1و3و4و6 
48 آشنایی با قانون اساسی        
49 اندیشه1 آقای حق پرست 1/3/97  15:30 نصف کتاب 
50 اندیشه 2 آقای حق پرست 1/3/97  17 نصف کتاب 
51 آیین زندگی خانم پورقیومی  2/3/97   16 فصل 1و2و3و5 
52 آشنایی با قوانین کسب و کار        
53 مدیریت اسلامی 1        
54 مدیریت اسلامی 2        
55 مدیریت اسلامی پیشرفته        
56 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام        
57 کاربرد کامپیوتر        
58 مدیریت مالی 2
ورودی 94 به بعد
خانم یوسفی 2/3/97 10:30 کل کتاب
59 زبان تخصصی 1
(ورودی 94 به بعد)
خانم حسنی 25/2/97 10:30 فصل 1و2و3
60 زبان تخصصی 2
(ورودی 94 به بعد)
خانم حسنی 25/2/97 10:30 فصل 1و2و3
61 بازرگانی بین المللی آقای صلاحی 21/2/97 15:30 5 فصل اول
62 اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی خانم فخرایی 25/2/97 16 تا انتهای فصل 5
حقوق

 

ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 حقوق سازمانهای بین الملل  دکتر رضایی 20/2/97 16 نصف کتاب
2 مقدمه علم حقوق        
3 آیین دادرسی مدنی 3  دکتر رضایی 20/2/97 16 نصف کتاب
4 آیین دادرسی مدنی 2 آقای ظفرآسا 27/2/97  14  مواد 64 الی 193 
5 حقوق بین الملل خصوصی 1 دکتر رضایی  20/2/97 11 نصف کتاب
6 حقوق بین الملل خصوصی 2  دکتر رضایی  20/2/97 11 نصف کتاب
7 کارتحقیقی 1و2 دکتر رضایی  24/2/97   14 ارائه کار 
8 حقوق مدنی 2  خانم امینی 21/2/97  10:30  3 فصل اول 
9 حقوق تجارت 1        
10 حقوق تجارت 2 خانم امینی   21/2/97 11  جلد اول کتاب شرکت های تجاری 
11 حقوق تطبیقی        
12 پزشکی قانونی دکتر شجاعیان  26/2/97  14:30  از ابتدا تا صفحه 110 
13 حقوق مدنی 1        
14 حقوق مدنی 8 آقای یوسفی   6/2/97  9:45  از ماده 808 الی 861 قانون مدنی
(تشریحی) 
15 حقوق مدنی 7 خانم امینی  28/2/97  12  از ابتدا تا صفحه 110
16 حقوق تجارت 3 آقای شیروانی 28/2/97  11 مبحث برائت قانون تجارت 
17 حقوق تجارت 4  آقای ظفرآسا 3/3/97  14  کل کتاب 
18 متون فقه 4        
19 متون فقه 1 خانم کشتی آرا  31/1/97   11:30 از ابتدای مستاجر تا الفصل التاسع فی الخیار 
20 اصول فقه 1 خانم کشتی آرا  31/1/97  11:30  از گفتار سوم بخش اول کلیات وضع تا بخش سوم اصول لفظیه 
21 اصول فقه 2 آقای حسینی 28/2/97  11 مباحث برائت،استصحاب
22 متون فقه 2 آقای حسینی  28/2/97 10 مباحث نکاح - طلاق
23 متون فقه 3 خانم کشتی آرا 31/1/97  11:30  از ابتدای کتاب وصیت تا جمع فروض 
24 حقوق اساسی 1        
25 حقوق اساسی 2  آقای پویا  28/2/97 16  از ابتدا تا صفحه 130 
26 آیین دادرسی کیفری 2 خانم یزدان شناس  27/2/97  از صفحه 17 تا 153 
27 آیین دادرسی کیفری 1 خانم یزدان شناس  27/2/97  11 از صفحه 20 تا 222 
28 متون حقوقی 1
(ورودی 94به قبل)
آقای امیری  27/2/97  12:30  کل کتاب 
29 متون حقوقی 2
(ورودی 94 به قبل)
دکتر رضایی 20/2/97 11 نصف کتاب
30 حقوق جزای اختصاصی1 آقای امیری  27/2/97  12:30  کل کتاب 
31 فارسی عمومی   آقای بازیار  18/2/97  16:30 از صفحه 18 تا 170  
32 حقوق مدنی 3  آقای ظفرآسا 3/3/97  14  کل کتاب به جز بخش خیارات 
33 حقوق مدنی 4 آقای شیروانی  28/2/97  10  ماده 307 تا 337 قانون مدنی بحث ضمان قهری 
34 حقوق مدنی 5 آقای یوسفی  6/2/97  از ماده 1034 الی ماده 1120 قانون مدنی  
( تشریحی) 
35 حقوق مدنی 6 آقای یوسفی  6/2/97  9:30  از ماده 338 الی 396 قانون مدنی
(تشریحی) 
36 آیین دادرسی مدنی 1 دکتر رضایی 20/2/97 11 نصف کتاب
37 مالیه عمومی  خانم توکلی 11/2/97  12:15  5 فصل اول 
38 مبانی علم اقتصاد        
39 زبان عمومی خانم حسنی   11/2/97 12  فصول 1و3و4و5و6 
40 حقوق ثبت        
41 رویه قضایی آقای صالحی  27/2/97   16 کل کتاب 
42 عربی        
43 حقوق بین الملل عمومی 1        
44 حقوق بین الملل عمومی 2 دکتر رضایی 20/2/97 14 نصف کتاب
45 آشنایی با دفاع مقدس        
46 حقوق جزای عمومی 3  آقای امیری 27/2/97  12:30  کل کتاب 
47 حقوق جزای اختصاصی 2 خانم یزدان شناس  27/2/97  10  از صفحه 48 تا 238
از گفتار پنجم مبحث اول فصل اول تا انتهای فصل دوم 
48 حقوق جزای اختصاصی 3 آقای هوشمندی  26/2/97  16  کل کتاب + قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی 
49 قواعد فقه 2 آقای حسینی  14/2/97  از مباحث قاعده قبح عقاب بلابیان-قاعده درء -قاعده اکراه
50 مبانی جامعه شناسی  خانم جمشیذ نژاد 2/3/97  8:30  10 فصل اول 
51 جرم شناسی  آقای هوشمندی 26/2/97  16  کل کتاب 
52 کیفرشناسی آقای امیری  27/2/97  12:30  کل کتاب 
53 حقوق اداری1 خانم کریمی  28/2/97  14:30  از بخش اول حقوق اداری تا آخر مبحث شواراها 
54 حقوق ادری2  خانم کریمی 28/2/97  15  از پلیس اداری تا آخر مسئولیت مدنی 
55 حقوق کار  خانم کریمی  28/2/97  16 بخش اول:فصل 1 و2و3
بخش دوم:فصل 1و2 
56 حقوق جزای عمومی 1 آقای پویا  28/2/97   14:15 از ابتدا تا صفحه 150 
57 حقوق جزای عمومی 2  آقای پویا 28/2/97  13:15  از ابتدا تا صفحه 200 
58 ادله اثبات دعوی آقای شیروانی  28/2/97  ماده 1258 تا 1320 قانون مدنی 
مبحث ادله اثبات در قانون مدنی 
59 بزهکاری اطفال        
60 فرهنگ و تمدن  آقای حق پرست 18/2/97 15:45 نصف کتاب 
61 قواعد فقه 1       نصف کتاب 
62 انقلاب اسلامی ایران آقای حق پرست 18/2/97  15:15 نصف کتاب 
63 دانش خانواده خانم پورقیومی  2/3/97  14:15  فصل 2و3و5و6 
64 تفسیر موضوعی قرآن خانم پورقیومی  2/3/97  11:45  بخش 1و3و4و6 
65 حقوق بیمه        
66 حقوق بشر در اسلام دکتر رضایی 20/2/97 14 نصف کتاب
67 آیات الاحکام        
68 حقوق بین الملل ایران        
69 آشنایی با قانون اساسی        
70 اندیشه 1 آقای حق پرست 1/3/97 15:30 نصف کتاب 
71 اندیشه 2  آقای حق پرست 1/3/97  17 نصف کتاب 
72 آیین زندگی خانم پورقیومی  2/3/97  16  فصل 1و2و3و5 
73 متون حقوق 1
(ورودی 95 به بعد)
دکتر رضایی 20/2/97 12 نصف کتاب
74 متون حقوقی2
(ورودی 95 به بعد)
دکتر رضایی 20/2/97 12 نصف کتاب
75 متون حقوقی 3
(ورودی 95 به بعد)
دکتر رضایی 20/2/97 12 نصف کتاب
76 متون حقوقی4
(ورودی 95به بعد)
دکتر رضایی 20/2/97 12 نصف کتاب
مدیریت دولتی

 

ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 منابع انسانی  آقای اسد پور 27/2/97  16  7 فصل اول 
2 اصول حسابداری 2 آقای زحمتکش  27/2/97   12 کل کتاب 
3 اصول حسابداری 3 آقای زحمتکش   27/2/97 10:15  کل کتاب 
4 حسابرسی خانم فردوس مکان  27/2/97  12  4 فصل اول 
5 حسابداری دولتی  خانم فردوس مکان 3/3/97  12  5 فصل اول 
6 مدیریت رفتار سازمانی آقای صلاحی   21/2/97 14:15  کل کتاب 
7 آمار 2  آقای ملکی  19/2/97 16   تا آخر فصل 11
8 آمار و احتمال  آقای برومند 20/2/97   16 چهار فصل اول
9 فارسی عمومی آقای بازیار  18/2/97  16:30   از صفحه 18 تا 170
10 زبان عمومی   خانم حسنی 11/2/97   12  فصول 1و3و4و5و6
11 فراگردتنظیم وکنترل بودجه  خانم کرمی  11/2/97 10:15  چهار فصل اول
12 سیستم های اطلاعات مدیریت خانم بانشی  31/1/97   11:45  از ابتدا تا صفحه 164
13 مدیریت تطبیقی خانم بانشی   31/1/97  12:35  از ابتدا تا صفحه 150
14 اصول حسابداری 1 آقای زحمتکش  27/2/97   9  کل کتاب
15 تحقیق در عملیات  خانم یوسفی  2/3/97  12  کل کتاب
16 اقتصاد خرد خانم بزرگی منش  25/2/97  10:15   بخش 3 تا پایان بخش 6
17 مالیه عمومی خانم توکلی   11/2/97  12:15 پنج فصل اول
18 توسعه اقتصادی
(مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت)
       
19 مبانی و اصول سازمان و مدیریت  آقای هاشمی 13/2/97  11  سه فصل اول
20 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت خانم مرادی   31/2/97 10:30  پنج درس اول
21 پول و ارز و بانکداری  خانم بزرگی منش 25/2/97   9 شش فصل اول
22 اقتصاد کلان  خانم بزرگی منش 25/2/97   11:45 هفت فصل اول
23 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2        
24 زبان تخصصی 1        
25 زبان تخصصی 2  خانم ترابی 1/3/97  16  فصول 1و2
26 زبان تخصصی 3 خانم مرادی  10/2/97  12   دو درس اول کتاب
27 مبانی روش تحقیق  آقای اسد پور   27/2/97  14  کل کتاب
28 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1        
29 مبانی مدیریت دولتی1        
30 تجزیه و تحلیل سیستم های و روشها
31 تصمیم گیری و خط مشی        
32 سیراندیشه های سیاسی وتحول نهادهای اداری خانم فخرایی 25/2/97   16  از ابتدا تا صفحه 122
33 کاربرد کامپیوتر در مدیریت دولتی        
34 حسابداری صنعتی  آقای زحمتکش  27/2/97  14:15  کل کتاب
35 روابط کار        
36 مبانی مدیریت دولتی  آقای رهنما 13/3/97  11   
37 سازماندهی و اصلاح  خانم فخرایی  25/2/97  16  از ابتدا تا صفحه 164
38 مباحث ویژه در مدیریت دولتی        
39 فرهنگ و تمدن  آقای حق پرست  18/2/97 15:45  نصف کتاب
40 مدیریت تحول سازمانی        
41 کارآفرینی        
42 روانشناسی سازمانی        
43 حقوق اداری        
44 انقلاب اسلامی ایران آقای حق پرست 18/2/97 15:15  نصف کتاب
45 دانش خانواده  خانم پورقیومی  2/3/97 14:15   فصل 2و3و5و6
46 تفسیر موضوعی قرآن  خانم پورقیومی  2/3/97  11:45  بخش 1و3و4و6
47 مدیریت تعاونیها  آقای هوشمندی 18/2/97   16 دو فصل اول
48 مدیریت شهرداریهای زمانهای محلی  آقای رهنما  13/3/97  11:30  
49 آشنایی با قانون اساسی        
50 اندیشه 1 آقای حق پرست  1/3/97  15:30  نصف کتاب
51 اندیشه 2 آقای حق پرست  1/3/97  17  نصف کتاب
52 آیین زندگی  خانم پورقیومی  2/3/97  16 فصل 1و2و3و5 
53 جامعه شناسی سازمانی خانم سعادت   18/2/97  14:30  فصول 1و2و3و4و5و8
54 اخلاق حرفه ای در مدیریت        
55 احکام کسب و کار        
56 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام        
57 اصول و مبانی کارآفرینی        
58 مساله یابی و حل مساله خانم بانشی 31/1/97 12:35 از ابتدا تا صفحه 100
59 زبان تخصصی 1
(ورودی 94 به بعد)
خانم حسنی 25/2/97 10:30 فصل 1و2و3
60 زبان تخصصی 2
(ورودی 94 به بعد)
خانم حسنی 25/2/97 10:30 فصل 1و2و3
حسابداری

 

ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 حسابرسی2  خانم فردوس مکان  27/2/97  10:15  6 فصل اول 
2 حسابداری مالیاتی   آقای جعفری 13/2/97  14:15   
3 حسابداری پیشرفته 1  آقای آرزه  28/2/97 11  حسابداری شعب و فروش اقساطی 
4 حسابداری پیشرفته 2  آقای چعفری   28/2/97 10:15  فصول 1و2و3و4 
5 حسابداری میانه 1   آقای آرزه 28/2/97  ترازنامه - وجوه نقد - صورت جریان وجوه نقد 
6 حسابداری میانه 2  آقای جعفری   30/2/97  15 6 فصل اول 
7 مدیریت تولید خانم یوسفی   26/2/97  14 کل کتاب 
8 ریاضیات پایه 2        
9 رفتار سازمانی آقای صلاحی  21/2/97  14:15  کل کتاب 
10 مبانی روش تحقیق   آقای اسد پور 27/2/97  14 کل کتاب 
11 اقتصاد خرد  خانم بزرگی منش   25/2/97  10:15 بخش 3 تا پایان بخش 6 
12 مبانی جامعه شناسی   خانم جمشید نژاد 2/3/97  8:30  10 فصل اول 
13 توسعه اقتصادی         
14 مالیه عمومی  خانم توکلی 11/2/97  12:15  5 فصل اول 
15 اصول حسابداری 2  آقای زحمتکش  27/2/97  12  کل کتاب 
16 اصول حسابداری3  آقای زحمتکش   27/2/97  10:15 کل کتاب 
17 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت   خانم مرادی 31/2/97  10:30  5 درس اول 
18 حسابرسی1 خانم فردوس مکان   27/2/97  12 4 فصل اول 
19 حسابداری وحسابرسی دولتی خانم فردوس مکان  3/3/97   12 5 فصل اول 
20 حقوق بازرگانی        
21 روانشناسی عمومی  آقای زراعت پیشه  24/2/97  10:30 فصول 1و4و10و12و14
22 زبان تخصصی 1  خانم ترابی  1/3/97  11:45  فصول 1و2و3 
23 زبان تخصصی 2  خانم ترابی   1/3/97 14:15  فصول 1و2و3 
24 آمار و احتمال آقای برومند   20/2/97 16  4 فصل اول 
25 زبان عمومی خانم حسنی  11/2/97   12 فصول 1و3و4و5و6 
26 اقتصاد کلان   خانم بزرگی منش 25/2/97  11:45  7 فصل اول 
27 پول و ارز و بانکداری   خانم بزرگی منش  25/2/97 9 6 فصل اول 
28 اصول حسابداری 1  آقای زحمتکش  27/2/97  کل کتاب 
29 مدیریت مالی 1  خانم یوسفی  26/2/97 کل کتاب 
30 پژوهش عملیاتی  خانم یوسفی 2/3/97   12 کل کتاب 
31 مدیریت مالی2  خانم یوسفی 2/3/97  10:30  کل کتاب 
32 ریاضیات پایه 1         
33 مباحث جاری در حسابداری  آقای جعفری  21/2/97   12:15 فصل 1 و3 و5 
34 کنترل و تنظیم بودجه         
35 حسابداری صنعتی 1 آقای زحمتکش  27/2/97   14:15 کل کتاب 
36 حسابداری صنعتی2  آقای جعفری   20/2/97 16   
37 حسابداری صنعتی3         
38 فارسی عمومی   آقای بازیار 18/2/97  16:30  از صفحه 18 تا 170  
39 مبانی واصول سازمان ومدیریت آقای هاشمی   13/2/97  11 3 فصل اول 
40 فرهنگ و تمدن آقای حق پرست 18/2/97 15:45 نصف کتاب 
41 کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری        
42 انقلاب اسلامی ایران  آقای حق پرست 18/2/97 15:15 نصف کتاب 
43 دانش خانواده  خانم پورقیومی 2/3/97  14:15  فصل 2و3و5و6 
44 تفسیر موضوعی قرآن  خانم پورقیومی  2/3/97 11:45  بخش 1و3و4و6 
45 آشنایی با قانون اساسی        
46 اندیشه1 آقای حق پرست 1/3/97 15:30 نصف کتاب 
47 اندیشه2 آقای حق پرست 1/3/97 17 نصف کتاب 
48 آیین زندگی خانم پورقیومی  2/3/97  16  فصل 1و2و3و5 
مدیریت جهانگردی

 

ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 تاریخ فرهنگ ایران1        
2 بررسی مسائل اجتماعی ایران        
3 زبان انگلیسی تخصصی 1        
4 امور مسافرت و صدور بلیط خانم معاون  26/2/97  14   
5 فن راهنمایی        
6 اصول حسابداری 2 آقای زحمتکش