چهارشنبه 24 دي 1393
نکات مهم در خصوص برنامه کلاسی و انتخاب واحد

تاریخ آخرین بروز رسانی : 12/08/97

ثبت تداخل دروس جهت پیگیری


تغییرات اعمال شده در برنامه کلاسی

1- انتخاب واحد بر اساس آرایش ترمی رشته تحصیلی الزامی است و در صورت عدم رعایت ، تداخل در کلاس  ها و یا امتحانات میانترم بر عهده خود دانشجو می باشد.

2- با توجه به امکان تغییر در برنامه کلاسی و یا اضافه شدن دروس نسبت به دریافت مجدد برنامه کلاسی بعد از زمان حذف و اضافه اقدام نمایید.

3- زمان امتحانات میانترم توسط اساتید مشخص و در زمان حذف و اضافه در سایت درج می گردد.


4- دانشجویان ترم آخر بایستی حضورا جهت رفع محدودیتهای انتخاب واحد(در صورت وجود)به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

5- دروسی که در برنامه قرار ندارد درصورت به حد نصاب رسیدن پس از حذف و اضافه در برنامه قرار داده خواهد شد

6-محل برگزاری کلاس ها:ساختمان جدید دانشگاه واقع در شهرک شهید قاضی

 
در صورت تغییر در زمان برگزاری کلاس های تغییرات با رنگ زرد مشخص میگردد. 
 
 
 
ردیف رشته کد رشته برنامه کلاسی
نکات مربوط به انتخاب واحد و اطلاعات دانشگاه دانلود
1 برنامه دروس
 عمومی و معارف
دانلود
2 علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش(ورودی 93 تا 95) 12-15-41  دانلود
3 علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش(ورودی 95 به بعد) 12-15-15 دانلود
4 حقوق 12-23-10  دانلود
5 الهیات  12-20-63 دانلود
6 حسابداری 12-14-13 دانلود
7 روانشناسی 12-17-23  دانلود
8 روانشناسی(ورودی 93به بعد) 12-17-28  دانلود
9 مدیریت دولتی 12-34-11 دانلود
10 مدیریت دولتی
(ورودی 94 به بعد)
12-18-10 دانلود
11 مدیریت صنعتی 12-38-11 دانلود
12 مدیریت صنعتی
(ورودی94 به بعد)
12-18-45 دانلود
13 مدیریت بازرگانی 12-35-11 دانلود
14 مدیریت بازرگانی
(ورودی 94 به بعد)
12-18-20 دانلود
15 مدیریت جهانگردی 12-39-11 دانلود
16  جهانگردی ورودی 96 به بعد 12-18-32 دانلود
17 علوم تربیتی 12-11-72  دانلود
18 علوم تربیتی(ورودی 95 به بعد) 12-11-30 دانلود
19 گردشگری 12-18-87 دانلود
20 علوم اقتصادی (نظری ) 12-21-13 دانلود
21 اقتصاد (ورودی 96 به بعد) 12-21-33 دانلود
22 مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات 13-22-13 دانلود


 
برنامه هفتگی
1 شنبه دانلود
2 یکشنبه دانلود
3 دوشنبه دانلود
4 سه شنبه دانلود
5 چهارشنبه دانلود
6 پنجشنبه دانلود
7 جمعه دانلود
 
امتیاز دهی