جمعه 23 بهمن 1394
تغییرات اعمال شده در برنامه کلاسی(در حال بروز رسانی)
(قابل توجه دانشجویان محترم ساعت سوم  C  در سال 97 از ساعت  11:45 تا 13:15 می باشد)
ردیف نام رشته ها نام درس نام استاد تغییر انجام شده تاریخ تغییرات توضیحات
1    مدیریت دولتی و صنعتی بازرگانی روابط کار آقای رهنما به علت به حدنصاب نرسیدن حذف موقت گردید 96/12/10  
2  رشته روانشناسی ارزشیابی شخصیت آقای نوذری روزهای چهارشنبه ساعت 16 برگزار می گردد
تاریخ برگزاری اولین جلسه 97/1/22
96/12/10  
3  رشته روانشناسی روانشناسی تحولی ۲/ رشد2 آقای پیام به علت به حدنصاب نرسیدن حذف موقت گردید 96/12/10  
4  رشته روانشناسی روانشناسی بازی آقای پیام به علت به حدنصاب نرسیدن حذف موقت گردید 96/12/10  
5  رشته روانشناسی آسیب شناسی کودک و نوجوان/روانشناسی مرضی خانم توفیقی تغییر به روزهای پنجشنبه ساعت 11:45
تاریخ برگزاری اولین جلسه  97/1/23
96/12/10  
6  رشته روانشناسی آسیب روانی 2 خانم توفیقی تغییر به روزهای پنجشنبه ساعت 13:15
تاریخ برگزاری اولین جلسه  97/1/23
96/12/10  
7  رشته روانشناسی روانشناسی فیزیولوژیک خانم توفیقی تغییر به روزهای پنجشنبه ساعت 14:15
تاریخ برگزاری اولین جلسه  97/1/23
96/12/11  
8  رشته روانشناسی روانشناسی افراد با نیاز خاص 2 آقای هاشمی روزهای پنجشنبه ساعت 8:30
تاریخ برگزاری اولین جلسه  97/1/30
96/12/10  
9  رشته روانشناسی فناوری اطلاعات در روانشناسی خانم گودرزی روزهای جمعه ساعت 16
 تاریخ برگزاری اولین جلسه 96/12/11
96/12/4  
10  رشته روانشناسی فیزیولوژی اعصاب و غدد آقای شجاعیان روزهای پنجشنبه ساعت 16
تاریخ برگزاری اولین جلسه 97/1/23
96/12/1  
11  رشته روانشناسی آشنایی با فلسفه اسلامی خانم امینی روزهای جمعه ساعت 14:15 96/12/9  
12  رشته روانشناسی آسیب روانی 1 آقای جمشیدی روزهای جمعه ساعت 10:15 96/12/11  
13  رشته روانشناسی آزمون های روانشناختی 2 آقای جمشیدی روزهای جمعه ساعت 11:45 96/12/11  
14  رشته روانشناسی و علوم تربیتی روانشناسی یادگیری خانم حسینی به علت به حدنصاب نرسیدن حذف موقت گردید 96/12/10  
15  رشته روانشناسی و علوم تربیتی متون روانشناسی 1 خانم فرامرزی  روزهای چهارشنبه ساعت 11:45
تاریخ برگزاری اولین جلسه  97/1/29
96/12/10 استاد مربوطه نیز تغییر کرده است
16  رشته روانشناسی و علوم تربیتی روانشناسی عمومی2 /مباحث اساسی در روانشناسی 2 آقای زراعت پیشه تغییر به روزهای چهارشنبه ساعت 10:15
تاریخ برگزاری اولین جلسه 97/1/29
96/11/23  
17  رشته روانشناسی و علوم تربیتی روانشناسی عمومی1 /مباحث اساسی در روانشناسی 1 آقای زراعت پیشه تغییر به روزهای چهارشنبه ساعت 10:15
تاریخ برگزاری اولین جلسه 96/12/9
96/11/23  
18  رشته روانشناسی و علوم تربیتی اختلالات یادگیری آقای زراعت پیشه به علت به حدنصاب نرسیدن حذف موقت گردید 96/12/4  
19  رشته روانشناسی و علوم تربیتی روانشناسی کودکان استثنائی آقای هاشمی روزهای پنجشنبه ساعت 10:15
تاریخ برگزاری اولین جلسه 97/1/30
96/12/10  
20  رشته علوم تربیتی نقش هنر خانم خرسند نیا به علت به حدنصاب نرسیدن حذف موقت گردید 96/12/10  
21  رشته علوم تربیتی طراحی آموزشی خانم سخایی تغییر به روزهای چهارشنبه ساعت 16
تاریخ برگزاری اولین جلسه 97/1/22
96/11/23  
22  رشته علوم تربیتی مبانی و اصول برنامه ریزی درسی خانم حدادی تعییر به روزهای چهارشنبه ساعت 14:15
تاریخ برگزاری اولین جلسه 97/1/22
96/11/23  
23  رشته علوم تربیتی مبانی و اصول تعلیم و تربیت آقای مرادی به علت به حدنصاب نرسیدن حذف موقت گردید 96/12/10  
24  رشته علوم تربیتی خانواده در اسلام خانم خرسند نیا به علت به حدنصاب نرسیدن حذف موقت گردید 96/12/10  
25  رشته علوم تربیتی نقش ادبیات خانم خرسند نیا تغییر به روزهای چهارشنبه ساعت 8:30
 تاریخ برگزاری اولین جلسه  97/1/22 
96/12/10  
26  رشته علوم تربیتی کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی  آقای ترحمی روزهای چهارشنبه ساعت 16 برگزار می گردد
تاریخ برگزاری اولین جلسه 96/12/9
96/12/4  
27  رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش تطبیقی آقای مرادی روزهای جمعه ساعت 8:30 برگزار می گردد 96/12/8  
28  رشته علوم تربیتی مبانی مشاوره و راهنمایی خانم فرامرزی به علت به حدنصاب نرسیدن حذف موقت گردید 96/12/10  
29  رشته علوم تربیتی مدیریت کتابخانه خانم حسینی به علت به حدنصاب نرسیدن حذف موقت گردید 96/12/10  
30  رشته علوم تربیتی ورودی 94 به قبل اصول برنامه ریزی آموزشی خانم حدادی به علت به حدنصاب نرسیدن حذف موقت گردید 96/12/10  
31  رشته علوم تربیتی ورودی 94 به قبل زبان تخصصی برنامه ریزی درسی خانم یزدان دوست روزهای پنجشنبه ساعت 8:30
تاریخ برگزاری اولین جلسه  97/1/30
96/12/10  
32  رشته علوم تربیتی ورودی 94 به قبل و روانشناسی کاربرد آزمون های روانی آقای جمشیدی روزهای جمعه ساعت 14:15
 تاریخ برگزاری اولین جلسه  97/1/24
96/12/10  
33  رشته علوم تربیتی ورودی 95 به بعد روانشنلسی رشد آقای پیام  روزهای چهارشنبه ساعت 14:15
تاریخ برگزاری اولین جلسه  97/1/29
96/12/10  
34  مدیریت جهانگردی مبانی جامعه شناسی خانم جمشید نژاد روزهای چهارشنبه ساعت 8:30 برگزار می گردد
تاریخ برکزاری اولین جلسه  97/1/22
96/12/10  
35 رشته حسابداری حسابرسی2 خانم فردوس مکان تغییر به روزهای چهارشنبه ساعت 10:15
تاریخ برگزاری اولین جلسه  96/12/3
96/12/1 استاد مربوطه نیز تغییر کرده است
36 رشته حسابداری حسابداری میانه 1 آقای آرزه روزهای جمعه ساعت 8:30
تاریخ برگزاری اولین جلسه 97/1/24
96/12/10  
37 رشته حسابداری حسابداری پیشرفته 1 آقای آرزه روزهای جمعه ساعت 10:45
تاریخ برگزاری اولین جلسه 97/1/24
96/12/10  
38 رشته حسابداری زبان تخصصی 1 خانم ترابی روزهای سه شنبه ساعت 11:45
 تاریخ برگزاری اولین جلسه  97/1/28
96/12/10  
39 رشته حقوق پزشکی قانونی دکتر شجاعیان روزهای پنجشنبه ساعت 14:15
تاریخ برگزاری اولین جلسه 97/1/23
96/12/10  
40 رشته حقوق رویه قضایی آقای صالحی روزهای پنجشنبه ساعت 16
تاریخ برگزاری اولین جلسه 97/1/30
96/12/11  
41 رشته حقوق متون حقوقی 1 آقای امیری روزهای پنجشنبه ساعت 11:45
تاریخ برگزاری اولین جلسه 97/1/23
96/12/11  
42 رشته های مدیریت ،حسابداری،اقتصاد  ریاضی1  آقای مقیمی تغییر به روز های چهارشنبه ساعت 8:30 به صورت دوجلسه ای
تاریخ برگزاری اولین جلسه 96/11/25
96/11/23 استاد درس مربوطه نیز تغییر کرده است 
43 رشته های مدیریت ،حسابداری،اقتصاد  ریاضی2  آقای مقیمی تغییر به روز های چهارشنبه ساعت 12:30 به صورت دوجلسه ای
96/11/25 تاریخ برگزاری اولین جلسه
96/11/23 استاد درس مربوطه نیز تغییر کرده است 
44 رشته های مدیریت حسابداری و اقتصاد مالیه عمومی خانم توکلی روزهای سه شنبه ساعت 10:15 96/12/4  
45 رشته های مدیریت دولتی بازرگانی صنعتی و حسابداری مدیریت مالی 1 خانم یوسفی تغییر به روزهای چهارشنبه ساعت 12:45
تاریخ برگزاری اولین جلسه 96/11/25
96/11/23 استاد مربوطه نیز تغییر کرده است
46 رشته های مدیریت دولتی بازرگانی صنعتی و حسابداری مدیریت مالی 2 خانم یوسفی تغییر به روزهای چهارشنبه ساعت 11:45
تاریخ برگزاری اولین جلسه 97/1/29
96/11/23 استاد مربوطه نیز تغییر کرده است
47 رشته های مدیریت و اقتصاد و حسابداری اصول حسابداری 2 آقای زحمتکش روزهای پنجشنبه تغییر ساعت به 12:30 96/12/4  
48 رشته های مدیریت و اقتصاد و حسابداری حسابداری صنعتی1 آقای زحمتکش روزهای پنجشنبه تغییر ساعت به 14:15 96/12/4  
49 رشته های مدیریت و حسابداری کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری خانم گودرزی روزهای سه شنبه ساعت 16
 تاریخ برگزاری اولین جلسه 96/12/8
96/12/4  
50 رشته های مدیریت و حسابداری و اقتصاد حسابرسی1 خانم فردوس مکان تغییر به روزهای پنجشنبه ساعت 12:30
تاریخ برگزاری اولین جلسه  96/12/3
96/12/1 استاد مربوطه نیز تغییر کرده است
51 علوم تربیتی ورودی 95 به بعد تعلیم و تربیت اسلامی خانم حدادی تغییر به روزهای چهارشنبه ساعت 16
تاریخ برگزاری اولین جلسه 97/1/22
96/12/10  
52 کلیه رشته ها به استثناء رشته تربیت بدنی تربیت بدنی برادران آقای دیده بان روزهای پنجشنبه ساعت 14 96/12/1 محل برگزاری کلاس عملی سالن نشاط
53 کلیه رشته ها به استثناء رشته تربیت بدنی ورزش 1 برادران آقای دیده بان روزهای پنجشنبه ساعت 14 96/12/1 محل برگزاری کلاس عملی سالن نشاط
54 کلیه رشته ها به استثناء رشته تربیت بدنی ورزش 1 خواهران خانم حکمی روزهای جمعه تغییر ساعت به 11
روزهای جمعه تغییر ساعت به 12:30 
96/12/4 ورزش 1 خواهران در دو ساعت برگزار می گردد در صورت تداخل با ساعت ثبت شده در برنامه می توانید با هماهنگی استاد در ساعت دیگر در کلاس شرکت نمایید
55 مدیریت ،حسابداری،اقتصاد روش تحقیق در مدیریت آقای اسد پور تغییر به روزهای پنجشنبه ساعت 14:15 96/12/11  
56 مدیریت بازرگانی  بازرگانی بین الملل آقای صلاحی تغییر به روزهای جمعه ساعت 11:45 96/12/11  
57 مدیریت بازرگانی و صنعتی بازاریابی بین الملل خانم نیک نام روزهای سه شنبه ساعت 14:15
تاریخ برگزاری اولین جلسه 97/1/28
96/12/10  
58 مدیریت حسابداری و اقتصاد زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت خانم مرادی روزهای سه شنبه ساعت 11:45
 تاریخ برگزاری اولین جلسه  97/1/28
96/12/10  
59 مدیریت دولتی مبانی مدیریت دولتی آقای رهنما  تغییر به روزهای سه شنبه ساعت 16
 97/1/28 تاریخ برگزاری اولین جلسه 
96/12/11  
60 مدیریت دولتی مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت خانم توکلی به علت به حدنصاب نرسیدن حذف موقت گردید 96/12/10  
61 مدیریت دولتی مدیریت شهرداری ها آقای رهنما تغییر به روزهای سه شنبه ساعت 14:15
 97/1/28 تاریخ برگزاری اولین جلسه 
96/12/11  
62 مدیریت دولتی زبان تخصصی 3 خانم مرادی روزهای سه شنبه ساعت 10:15
 تاریخ برگزاری اولین جلسه  97/1/28
96/12/11  
63 مدیریت دولتی صنعتی و بازگانی ورودی 94 به بعد تحقیق در عملیات 1 خانم یوسفی تغییر به روزهای چهارشنبه ساعت 16
تاریخ برگزاری اولین جلسه 96/11/25
96/11/23  
64 مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی تحقیق درعملیات ۲ خانم یوسفی به علت به حدنصاب نرسیدن حذف موقت گردید 96/12/10  
65 مدیریت دولتی ورودی 94 به قبل جامعه شناسی سازمان خانم سعادت اضافه شده به برنامه کلاسی روزهای سه شنبه ساعت 14:15
تاریخ برگزاری اولین جلسه 96/12/8
96/11/23  
66 مدیریت صنعتی کارسنجی خانم برزگر به علت به حدنصاب نرسیدن حذف موقت گردید 96/11/23  
67 مدیریت صنعتی بررسی اقتصادی طرح صنعتی خانم برزگر به علت به حدنصاب نرسیدن حذف موقت گردید 96/11/23  
68 مدیریت صنعتی کنترل کیفیت اماری خانم یوسفی به علت به حدنصاب نرسیدن حذف موقت گردید 96/11/23  
69 مدیریت صنعتی و بازرگانی ورودی 94 به بعد فنون تجزیه و تحلیل و طراحی خانم امینی روزهای سه شنبه ساعت 16
تاریخ برگزاری اولین جلسه 97/1/21
96/12/10  
 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما