جمعه 23 بهمن 1394


تغییرات اعمال شده در برنامه کلاسی نیمسال دوم 97-96

ردیف نام رشته ها نام درس نام استاد تغییر انجام شده تاریخ تغییرات توضیحات
1 رشته های مدیریت ،حسابداری،اقتصاد  ریاضی1  آقای مقیمی تغییر به روز های چهارشنبه ساعت 8:3 به صورت دوجلسه ای
تاریخ برگزاری اولین جلسه 25/11/96
96/11/23 استاد درس مربوطه نیز تغییر کرده است 
2 رشته های مدیریت ،حسابداری،اقتصاد  ریاضی2  آقای مقیمی تغییر به روز های چهارشنبه ساعت 8:3 به صورت دوجلسه ای
96/11/25 تاریخ برگزاری اولین جلسه
96/11/23 استاد درس مربوطه نیز تغییر کرده است 
3 علوم تربیتی طراحی آموزشی خانم سخایی تغییر به روزهای چهارشنبه ساعت 16
تاریخ برگزاری اولین جلسه 22/1/97
96/11/23  
4 مدیریت صنعتی کارسنجی خانم برزگر تغییر به روز های سه شنبه ساعت 16
تاریخ برگزاری اولین جلسه 27/1/97
96/11/23  
5 مدیریت صنعتی بررسی اقتصادی طرح صنعتی خانم برزگر تغییر به روز های سه شنبه ساعت 17:30
تاریخ برگزاری اولین جلسه 27/1/97
96/11/23  
6 علوم تربیتی مبانی و اصول برنامه ریزی درسی خانم حدادی تعییر به روزهای چهارشنبه ساعت 16
تاریخ برگزاری اولین جلسه 22/1/97
96/11/23  
7 مدیریت دولتی صنعتی و بازگانی ورودی 94 به بعد تحقیق در عملیات 1 خانم یوسفی تغییر به روزهای چهارشنبه ساعت 16
تاریخ برگزاری اولین جلسه 25/11/96
96/11/23  
8 رشته های مدیریت دولتی بازرگانی صنعتی و حسابداری مدیریت مالی 1 خانم یوسفی تغییر به روزهای چهارشنبه ساعت 12:45
تاریخ برگزاری اولین جلسه 25/11/96
96/11/23 استاد مربوطه نیز تغییر کرده است
9 رشته های مدیریت دولتی بازرگانی صنعتی و حسابداری مدیریت مالی 2 خانم یوسفی تغییر به روزهای چهارشنبه ساعت 11:45
تاریخ برگزاری اولین جلسه 29/1/97
96/11/23  
10 مدیریت صنعتی کنترل کیفیت اماری خانم یوسفی حذف موقت از برنامه کلاسی 96/11/23  
11 روانشناسی،علوم تربیتی،حسابداری روانشناسی عمومی1 /مباحث اساسی در روانشناسی 1 آقای زراعت پیشه تغییر به روزهای چهارشنبه ساعت 10:15
تاریخ برگزاری اولین جلسه 9/12/96
96/11/23  
12 روانشناسی،علوم تربیتی روانشناسی عمومی2 /مباحث اساسی در روانشناسی 2 آقای زراعت پیشه تغییر به روزهای چهارشنبه ساعت 10:15
تاریخ برگزاری اولین جلسه 29/1/97
96/11/23  
13 مدیریت دولتی ورودی 94 به قبل جامعه شناسی سازمان خانم سعادت اضافه شده به برنامه کلاسی روزهای سه شنبه ساعت 14:15
تاریخ برگزاری اولین جلسه 8/12/96
96/11/23  
 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما