كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/1/24 یکشنبه
کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس

جهت ورود و مشاهده و نحوه برگزاری کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس به آدرس های زیر مراجعه نمایید.
آدرس ورود به سامانه کلاس الکترونیکی:

e.spnu.ac.ir
 قابل توجه دانشجویان گرامی:
دروس عمومی زبان خارجه و فارسی عمومی
از طریق سایت

lms.pnu.ac.ir
قابل دسترسی است

بيشتر