:.
1393/1/17 یکشنبه


امتحانات میانترم در ساختمان آموزشی(واقع در شهرک شهید قاضی) برگزار می گردد.

تاریخ و زمان قطعی امتحانات فقط و فقط از طریق همین سایت اعلام می گردد.

در صورت هرگونه سوال ویا اشکال در برنامه ها می توانید سوالات خود را جهت پاسخگویی ثبت نمایید.
 
تاریخ هایی که با رنگ قرمز مشخص شده تاریخ هایی می باشد که اصلاح یا تغییر داده شده.

   

ردیف رشته  مشاهده  دانلود
1 دروس عمومی و معارف مشاهده دانلود
2 حقوق مشاهده دانلود
3 حسابداری ورودی 96 به قبل مشاهده دانلود
4 حسابداری ورودی 97 به بعد مشاهده دانلود
5 مدیریت بازرگانی مشاهده دانلود
6 مدیریت دولتی مشاهده دانلود
7 مدیریت صنعتی مشاهده دانلود
8 مدیریت جهانگردی مشاهده دانلود
9 جهانگردی مشاهده دانلود
10 گردشگری مشاهده دانلود
11 اقتصاد مشاهده دانلود
12 روانشناسی مشاهده دانلود
13 علوم تربیتی مشاهده دانلود
14 تربیت بدنی ورودی 93 به بعد مشاهده دانلود
15 تربیت بدنی ورودی 95 به بعد مشاهده دانلود 

دروس عمومی و معارف
ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 اندیشه اسلامی 1
2 اندیشه اسلامی 2
3 انقلاب اسلامی ایران
4 فرهنگ و تمدن
5 تفسیر موضوعی قرآن
6 دانش خانواده
7 آیین زندگی
8 فارسی عمومی خانم محمدی 99/2/23 8:30
9 زبان خارجه
10 تربیت بدنی(ب)
11 ورزش1(ب)
12 تربیت بدنی(خ)  
13 ورزش1(خ)  


 

روانشناسی
ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 مباحث اساسي در روانشناسي1 آقای زراعت پیشه 99/3/1  16 تا 22 4 فصل اول
2 انسان از ديدگاه اسلام خانم قرشی 99/2/28 8:30 فصل 1و2
3 مباني جامعه شناسي
4 معرفت شناسي خانم قرشی 99/2/28 10:15 از ابتدا تا پایان فصل 6
5 آمار توصيفي
6 مباحث اساسي در روانشناسي2 آقای زراعت پیشه 99/3/1 16 تا 22 فصول 9و10و11
7 تاريخ و مكاتب در روانشناسي و نقد آقای پویا 99/3/3 10:15 تا 11:45 فصل 1و2و3و4
8 فيزيولوژي اعصاب و غدد
9 روانشناسي تحولي1 خانم فرامرزی 99/2/29 16 فصل 1و2و3و7
10 روانشناسي اجتماعي خانم سعادت 99/2/29 11 شش فصل اول
11 آشنايي با فلسفه اسلامي خانم قرشی 99/2/28 13:15 از ابتدای بخش سوم تا سر مبحث جان لاک
12 آمار استنباطي
13 روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان
14 روانشناسي صنعتي- سازماني
15 روانشناسي يادگيري
16 آموزه هاي روانشناسی در قرآن
17 احساس و ادراك
18 روانسنجي
19 روانشناسي تحولي2
20 روانشناسي دين آقای پیام 99/3/3 8 تا 10 فصل 1
21 فلسفه علم روانشناسي خانم قرشی 99/2/25 10:15 قسمت پیشگفتار و فصل اول
22 روانشناسي فيزيولوژيك آقای توسلی 99/2/16 9 فصل 1و6و12
23 روانشناسي سياسي خانم شایان نژاد 99/2/28 9:30 3 فصل اول
24 آسيب شناسي رواني1 آقای توسلی 99/2/23 10 فصل 1و2و3
25 فناوري اطلاعات در روانشناسي
26 متون روانشناسي1 خانم فرامرزی 99/3/3 16 4 فصل اول
27 روانشناسي اجتماعي كاربردي خانم شایان نژاد 99/2/14 10:30 3 فصل اول
28 روانشناسي شناختي آقای توسلی 99/02/23 14 فصل 1و2و3
29 روانشناسي افراد با نيازهاي خاص1 آقای هاشمی 99/2/30 10 فصل 1و4و5و6
30 روانشناسي تربيتي خانم فرامرزی 99/2/23 16  5 فصل اول
31 روانشناسي سالمندي آقای نوذری 99/3/6 16 تا 17 5 فصل اول
32 روانشناسي شخصيت آقای پیام 99/3/3 11:45 تا 13:15 فصل 1و2و3
33 روانشناسي تجربي آقای توسلی 99/2/30 16 فصل 1و2و3و4
34 آسيب شناسي رواني2
35 روانشناسي افراد با نيازهاي خاص2 آقای هاشمی 99/2/30 9 فصل 1و2و3
36 اصول روانشناسي باليني آقای نوذری 99/3/7 16 تا 17 فصل 1و5و6و7
37 آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان آقای پیام 99/3/3 14:15 تا 15:45 فصل 1و2و3و4
38 بهداشت رواني آقای نوذری 99/3/10 16 تا 17 فصل 1و14و15
39 علوم اعصاب شناختي آقای نوذری 99/3/8 16 تا 17 6 فصل اول
40 آزمونهاي روانشناختي1 آقای توسلی 99/2/30 12 فصل 1و2و3و4و5و6 روانشناسی هوش و سنجش
41 روانشناسي سلامت خانم شایان نژاد 99/2/30 10:30 4 فصل اول
42 مباني مشاوره و راهنمايي خانم فرامرزی 99/2/22 16 80 صفحه اول
43 روانشناسي اعتياد آقای پیام 99/3/3 16 تا 17:30 فصل 1و2و3و4
44 آموزه روانشناختي در حديث
45 آسيب شناسي اجتماعي
46 روانشناسي خانواده
47 انگيزش و هيجان
48 توانبخشي افراد با نيازهاي خاص
49 روش تحقيق
50 متون روانشناسي2 خانم فرامرزی 99/3/6 16 4 فصل اول
51 آزمونهاي روانشناختي2 خانم شایان نژاد 99/2/21 11:30 فصل 4و7 از کتاب ارزشیابی شخصیت
فصل 14 و 15 از کتاب کاربرد آزمون های روانی
52 نظريه ها و فنون مشاوره و روان درماني خانم فرامرزی 99/2/21 16 3 فصل اول
53 مشاوره شغلي و حرفه اي خانم فرامرزی 99/3/8 16 5 فصل اول
54 شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار آقای نوذری 99/3/3 16 تا 17 7 فصل اول
55 پويايي گروه خانم سعادت 99/2/29 12 7 فصل اول
56 اندیشه اسلامی 1
57 اندیشه اسلامی 2
58 انقلاب اسلامی ایران
59 فرهنگ و تمدن
60 تفسیر موضوعی قرآن
61 دانش خانواده
62 آیین زندگی
63 فارسی عمومی خانم محمدی 99/2/23 8:30
64 زبان خارجه
65 تربیت بدنی(ب)
66 ورزش1(ب)
67 تربیت بدنی(خ)
68 ورزش1(خ) 
علوم تربیتی 
1 مباني و اصول تعليم و تربيت
2 جامعه شناسي آموزش و پرورش
3 روان شناسي عمومي
4 مديريت عمومي
5 مباني و اصول برنامه ريزي آموزشي
6 روان شناسي تربيتي خانم فرامرزی 99/2/23 16  5 فصل اول
7 روانشناسي رشد
8 سير تحول تعليم و تربيت در ايران
9 تعليم و تربيت اسلامي خانم حدادی 99/2/13 16 از ابتدا تا صفحه 100
10 مباني و اصول برنامه ريزي درسي خانم حدادی 99/2/22 16 5 فصل اول
11 تكنولوژي آموزشي خانم حسن شاهی 99/2/28 8 تا 8:15 آزمون از فایل های سه جلسه اول آپلود شده بروی سایت vc
12 مباني و اصول مديريت آموزشي
13 آموزش تفكر به كودكان و نوجوانان
14 روان شناسي اجتماعي خانم سعادت 99/2/29 11 شش فصل اول
15 آموزش و پرورش پيش دبستاني - دبستان - متوسطه
16 منطق خانم قرشی 99/2/25 13:15 از ابتدا تا صفحه 98
17 روان شناسي و آموزش كودكان با
نيازهاي ويژه
18 خانواده در اسلام
19 آمار توصيفي
20 مقدمات روش هاي تحقيق كمي و كيفي
21 سنجش و اندازه گيري
22 روان شناسي يادگيري
23 مكتب هاي فلسفي و نظريه هاي تربيتي
24 سازمان ها و قوانين آموزش و پرورش
25 تربيت اخلاقي
26 آمار استنباطي
27 مباني راهنمايي و مشاوره خانم فرامرزی 99/2/25 16 3 فصل اول
28 كليات فلسفه خانم قرشی 99/2/28 13:15 از ابتدای بخش سوم تا سر مبحث جان لاک
29 آموزه هاي تربيتي آيات قرآن خانم قرشی 99/2/25 11:45 فصل 1و2و6
30 ارزشيابي آموزشي
31 متون تخصصي
32 اخلاق حرفه اي در تعليم و تربيت
33 نظارت و راهنمايي آموزشي
34 مسائل آموزش و پرورش
35 كاربرد رايانه در تعليم و تربيت خانم حسن شاهی 99/2/28 11:45 تا 12 آزمون از فایل های سه جلسه اول آپلود شده بروی سایت vc
36 الگوها و روش هاي تدريس
37 طراحي آموزشي آقای حسینی 99/2/31 10
38 تدوين و نگارش متون و گزارش  آقای زراعت پیشه 99/2/23 16 فصل 1و2
39 آموزش و پرورش تطبيقي خانم خرسندنیا 99/2/16 11 از ابتدا تا صفحه 128
40 مباني امور مالي و تنظيم بودجه
41 مشاوره تحصيلي و شغلي
42 آراي تربيتي انديشمندان مسلمان
43 توليد محتواي الكترونيكي
44 روان شناسي سلامت خانم شایان نژاد 99/2/30 10:30 4 فصل اول
45 آشنايي با كتابخانه و مهارت هاي سواد اطلاعاتي خانم حسن شاهی 99/2/14 10:15 - 10:30 آزمون از فایل های سه جلسه اول آپلود شده بروی سایت vc
46 اختلال هاي رفتاري و هيجاني
47 تربيت رسانه اي
48 ارتباط انساني
49 مباني مديريت اسلامي
50 رفتار سازماني و روابط انساني 
51 برنامه ريزي  دوره تحصيلي متوسطه
52 متون تخصصي علوم تربيتي
53 كارآفريني آموزشي
54 آموزش در سازمان 
55 اصول حسابداري
56 اقتصاد تعليم و تربيت
57 روش تدريس علوم تجربي و اجتماعي
58 برنامه ريزي دوره هاي تحصيلي پيش دبستاني و دبستان
59 روان شناسي بازي
60 متون تخصصي علوم تربيتي
(پیش دبستانی و دبستانی)
61 روش تدريس فارسي و آموزش كودكان
62 روش تدريس رياضيات
63 بهداشت و تغذيه مادر و كودك
64 آموزش هنر خانم خرسندنیا 99/2/16 12 تا آخر فصل 1
65 پویایی گروه
65 اندیشه اسلامی 1
66 اندیشه اسلامی 2
67 انقلاب اسلامی ایران
68 فرهنگ و تمدن
69 تفسیر موضوعی قرآن
70 دانش خانواده
71 آیین زندگی
72 فارسی عمومی خانم محمدی 99/2/23 8:30
73 زبان خارجه
74 تربیت بدنی(ب)
75 ورزش1(ب)
76 تربیت بدنی(خ)
77 ورزش1(خ)
حقوق
1 مقدمه علم حقوق
2 حقوق بین الملل عمومی1
3 حقوق اساسی 1 
4 حقوق مدنی 1
5 حقوق تجارت 1
6 حقوق مدنی 2 خانم امینی 99/2/24 11 چهار فصل اول
7 حقوق تجارت 2 خانم امینی 99/2/26 11 جلد اول کتاب
8 اصول فقه 1
9 حقوق مالیه عمومی
10 حقوق اداری 1 خانم کریمی 99/2/24 9 نصف کتاب
11 حقوق بین الملل عمومی 2
12 حقوق جزای عمومی 1
13 حقوق اساسی 2 خانم امینی 99/2/29 14 4 فصل اول
14 حقوق بشر در اسلام
15 حقوق مدنی 3
16 حقوق تجارت 3
17 حقوق جزای عمومی 2
18 حقوق اساسی 3
19 حقوق اداری 2
20 اصول فقه 2
21 حقوق محیط زیست
22 حقوق فضای مجازی
23 حقوق مدنی 4
24 حقوق تجارت4
25 حقوق جزای عمومی 3
26 متون حقوقی 1
27 آیین دادرسی مدنی 1
28 حقوق بین الملل خصوصی 1
29 کیفر شناسی
30 حقوق بیمه
31 حقوق مدنی 5
32 حقوق رسانه
33 متون فقه 1
34 آیین دادرسی کیفری1
35 حقوق جزای اختصاصی 1
(حقوق جزای اختصاصی2 ورودی قدیم)
36 متون حقوقی 2
37 آیین دادرسی مدنی 2
38 حقوق بین الملل خصوصی 2
39 متون فقه 2
40 جرم شناسی
41 حقوق مدنی 6
42 آیین دادرسی کیفری 2
43 حقوق جزای اختصاصی 2
(حقوق جزای اختصاصی3 ورودی قدیم)
44 متون حقوقی 3
45 آیین دادرسی مدنی 3
46 حقوق تطبیقی
47 متون فقه 3
48 حقوق کار خانم کریمی 99/2/24 9 نصف کتاب
49 پیشگیری از جرم
50 حقوق مالکیت فکری
51 حقوق مدنی 7
52 حقوق جزای اختصاصی 3
53 متون حقوقی 4
54 کار تحقیقی1و2
روش تحقیق
55 ادله اثبات دعوی
56 متون فقه 4 خانم قرشی 99/2/25 8:30 فصل های حدود و قصاص
57 قواعد فقه 1
58 حقوق هوایی
59 حقوق مدنی 8
60 حقوق جزای اختصاصی 4
61 پزشکی قانونی
62 قواعد فقه 2
63 حقوق سازمانهای بین المللی
64 داوری بین المللی
65 حقوق ثبت خانم کریمی 99/2/24 9 نصف کتاب
66 حقوق دریایی
67 اندیشه اسلامی 1
68 اندیشه اسلامی 2
69 انقلاب اسلامی ایران
70 فرهنگ و تمدن
71 تفسیر موضوعی قرآن
72 دانش خانواده
73 آیین زندگی
74 فارسی عمومی خانم محمدی 99/2/23 8:30
75 زبان خارجه
76 تربیت بدنی(ب)
77 ورزش1(ب)
78 تربیت بدنی(خ)
79 ورزش1(خ)
80 کلیات علم حقوق(الهیات) خانم کریمی 99/2/31 9 نصف کتاب
81 حقوق اساسی(الهیات) خانم امینی 99/2/29 14 از ابتدا تا صفحه 142
 
حسابداری ورودی 96 به قبل 
ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 مباني و اصول سازمان مديريت
2 اقتصاد خرد خانم توکلی 99/2/16 13 از ابتدا تا صفحه 151
3 رياضيات پايه و مقدمات آمار1
4 اقتصاد كلان خانم توکلی 99/2/16 15 7 فصل اول
5 مديريت رفتار سازماني خانم هاشمی 99/2/30 9 5 فصل اول
6 اصول حسابداري1
7 مباني روش تحقيق
8 اصول حسابداري2
9 رياضيات پايه و مقدمات آمار2
10 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
11 ماليه عمومي
12 زبان تخصصي اقتصاد و مديريت
13 اصول حسابداري3
14 حسابرسي1
15 حسابداري صنعتي1
16 پول و ارز بانكداري
17 آمار و احتمالات
18 حسابداري ميانه1
19 حسابداري صنعتي2
20 مباني تنظيم بودجه
21 زبان تخصصي1 خانم ترابی 99/2/21 12
22 حقوق بازرگاني
23 مديريت مالي1 خانم هاشمی 99/2/30 13 4 فصل اول
24 مباني جامعه شناسي
25 حسابداري و حسابرسي دولتي خانم جوکار 99/3/12 15
26 حسابداري ميانه2
27 روانشناسي عمومي آقای زراعت پیشه 99/3/1 16 تا 22 4 فصل اول
28 حسابداري پيشرفته1
29 پژوهش عملياتي
30 حسابداري صنعتي3
31 مديريت مالي2
32 مديريت توليد
33 حسابرسي2
34 كاربرد كامپيوتر در حسابداري
35 حسابداري مالياتي خانم جوکار 99/2/27 15
36 مباحث جاري در حسابداري خانم جوکار 99/2/27 16
37 زبان تخصصي2 خانم ترابی 99/2/23 15 3 فصل اول
38 حسابداري پيشرفته2
39 اندیشه اسلامی 1
40 اندیشه اسلامی 2
41 انقلاب اسلامی ایران
42 فرهنگ و تمدن
43 تفسیر موضوعی قرآن
44 دانش خانواده
45 آیین زندگی
46 فارسی عمومی خانم محمدی 99/2/23 8:30
47 زبان خارجه
48 تربیت بدنی(ب)
49 ورزش1(ب)        
50 تربیت بدنی(خ)        
51 ورزش1(خ)        
 
 
حسابداری ورودی 97 به بعد 
ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
54 اصول حسابداري1
55 روانشناسي سازماني خانم بانشی 99/2/27 10:15 فصول 1و2و3و4و5و7و8
56 اقتصاد خرد خانم توکلی 99/2/16 13 از ابتدا تا صفحه 151
57 اصول حسابداري2
1 رفتار سازماني خانم هاشمی 99/2/30 9 5 فصل اول
2 اقتصاد كلان خانم توکلی 99/2/16 15 7 فصل اول
3 رياضي كاربردي1
4 آمار كاربردي1
5 حسابداري ميانه1
6 پول و ارز بانكداري
7 رياضي كاربردي2
8 امار كاربردي2
9 بهايابي1
10 ماليه عمومي
11 حسابداري ميانه2
12 بهايابي2
13 روش تحقيق
14 كنترل هاي داخلي و نظام راهبري شركتي
15 بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسلامي
16 اصول تنظيم و كنترل بودجه دولت
17 مباني حسابداري بخش عمومي
18 مباني حسابداري مديريت
19 اصول حسابرسي1
20 مالي1 خانم هاشمی 99/2/30 13 4 فصل اول
21 حقوق تجارت
22 اصول حسابرسي2
23 زبان تخصصي
24 مالياتي1 خانم جوکار 99/2/27 15
25 حسابداري و حسابرسي بخش عمومي خانم جوکار 99/3/12 15
26 مالي2
27 مكاتبات تجاري و گزارش نويسي
28 مالياتي2
29 مديريت سرمايه گذاري
30 نرم افزارهاي كاربردي در حسابداري
31 زبان تخصصي2 خانم ترابی 99/2/23 15 3 فصل اول
32 حسابداري پيشرفته1
33 حسابداري موارد خاص
34 حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي
35 تحقيق در عمليات
36 حسابداري پيشرفته2
37 اندیشه اسلامی 1
38 اندیشه اسلامی 2
39 انقلاب اسلامی ایران
40 فرهنگ و تمدن
41 تفسیر موضوعی قرآن
42 دانش خانواده
43 آیین زندگی
44 فارسی عمومی خانم محمدی 99/2/23 8:30
45 زبان خارجه
46 تربیت بدنی(ب)
47 ورزش1(ب)
48 تربیت بدنی(خ)
49 ورزش1(خ)


 
تربیت بدنی ورودی 95 به بعد
ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 آمار و رياضي در علوم ورزشي
2 مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش
3 آناتومي انسان
4 فيزيولوژي انسان
5 فيزيولوژي ورزشي
6 مقدمات مكانيك حركت انسان
7 مباني مديريت
8 فعاليت بدني و تندرستي
9 تغذيه ورزشي و كنترل وزن
10 تاريخ تربيت بدني و ورزش
11 رشد حركتي
12 متون خارجي در علوم ورزشي
13 حركت شناسي ورزشي
14 مديريت اماكن و رويدادهاي ورزشي
15 يادگيري حركتي
16 سنجش و اندازه گيري در علوم ورزشي
17 مقدمات روان شناسي ورزشي
18 مباني كارآفريني و اشتغال زايي ورزشي
19 مديريت سازمانهاي ورزشي
20 روش تحقيق در علوم ورزشي
21 مقدمات جامعه شناسي ورزشي
22 حركات اصلاحي
23 مقدمات بيومكانيك ورزشي
24 اصول و روش شناسي تمرين
25 آسيب شناسي ورزشي
26 مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي
27 ورزش معلولين
28 مباني استعداديابي ورزشي
29 ايمني و بهداشت فردي
30 اصول برنامه ريزي آموزش تربيت بدني
31 اندیشه اسلامی 1
32 اندیشه اسلامی 2
33 انقلاب اسلامی ایران
34 فرهنگ و تمدن
35 تفسیر موضوعی قرآن
36 دانش خانواده
37 آیین زندگی
38 فارسی عمومی خانم محمدی 99/2/23 8:30
39 زبان خارجه


 
مدیریت دولتی
ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
8 اصول حسابداري 1
9 رياضيات پايه
10 مباني سازمان و مديريت
11 احكام كسب و كار
12 رياضيات و كاربرد آن در مديريت
13 اصول حسابداري2
14 جامعه شناسي سازماني
15 اقتصاد خرد خانم توکلی 99/2/16 13 از ابتدا تا صفحه 151
16 آمار و احتمالات وكاربرد 1
17 مباني مديريت دولتي
18 اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام
19 اقتصاد كلان خانم توکلی 99/2/16 15 7 فصل اول
20 اصول و مباني كارآفريني
21 آمار و احتمالات وكاربرد 2
22 اخلاق حرفه اي در مديريت خانم بانشی 99/2/30 8:15 6 فصل اول
23 روانشناسي سازماني
24 تحقيق در عمليات1
25 روش تحقيق در مديريت
26 مديريت رفتار سازماني خانم هاشمی 99/2/30 9 5 فصل اول
27 مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت
28 زبان تخصصي1 خانم ترابی 99/2/21 8:15 2 فصل اول
29 ماليه عمومي و تنظيم خط مشي
30 تحقيق در عمليات2
31 زبان تخصصي2 خانم ترابی 99/2/21 10:15 2 فصل اول
32 كاربرد كامپيوتر در مديريت
33 فنون تجزيه و تحليل و طراحي
34 حقوق اداري
35 سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت
36 مديريت منابع انساني
37 فراگرد تنظيم و كنترل بودجه خانم هاشمی 99/2/30 11 5 فصل اول
38 مديريت تعاونيها
39 سير انديشه هاي سياسي و تحول
40 مساله يابي و حل مساله
41 مديريت سازمانهاي محلي و شهرداريها
42 مديريت توسعه
43 حسابداري دولتي خانم جوکار 99/3/12 15
44 مديريت تطبيقي
45 تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي
46 سازماندهي و اصلاح تشكيلات و روشها