كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1393/2/24 چهارشنبه
مهلت حذف اضطراری پیام نور در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98   

در حذف اضطراری دانشگاه پیام نور شهریه دروسی که توسط دانشجو حذف می شود بازگشت داده نمی شود.
در حذف اضطراری فقط امکان حذف واحد ها وجود دارد و دانشجو نمی تواند واحدی را اضافه کند.دانشجو می تواند یک یا چند

درس را حذف کند.


کاربرد حذف اضطراری :به دانشجویانی که سقف مجاز انتخاب واحد را رعایت نکرده اند پیشنهاد میشود تا از این فرصت استفاده

کرده و واحدهای اضافی خود را که خارج از سقف انتخاب کرده اند حذف کنند.همچنین اگر
درسی که واحد عملی دارد و قصد

شرکت در آزمون عملی و یا تئوری آن را ندارید بهتر است آن را حذف اضطراری کنید.


دانشجویان پیام نور می توانند با مراجعه سیستم گلستان به آدرس
reg.pnu.ac.ir و از مسیر ثبت نام-> حذف اضطراری -> حذف

اضطراری
نسبت به حذف دروس اقدام کنند.
بيشتر