1393/4/15 یکشنبهنحوه انتخاب واحد در سایت گلستان                            نحوه واریز شهریه در سیستم گلستان                              نحوه برگزاری آزمون الکترونیکی                              نحوه ثبت مهمانی در سیستم گلستان                        

               نحوه ثبت اعتراض به سوالات                           

نحوه دریافت کارت آزمون(گزارش428)