كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1393/7/15 سه‌شنبه
رشته های فعال در دانشگاه پیام نور سپیدان


رشته های فعال در دانشگاه پیام نور سپیدان
ردیف رشته کد رشته
1 حقوق 12-23-10
2 الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی 12-20-63
3 حسابداری 12-14-13
4 روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی 12-17-23
5 مدیریت دولتی 12-34-11
12-18-10
6 مدیریت صنعتی 12-38-11
12-18-45
7 مدیریت بازرگانی 12-35-11
12-18-20
8 مدیریت جهانگردی 12-39-11
9 علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 12-11-72
10 مهندسی مدیریت پروژه 13-12-12
11 مهندسی مدیریت اجرایی 13-11-12
12 علوم اقتصادی (نظری ) 12-21-13
13 تربیت بدنی وعلوم ورزشی (خواهران ) 12-15-32
14 تربیت بدنی وعلوم ورزشی ( برادران ) 12-15-33
15 مهندسی فناوری اطلاعات  15-11-12
16 علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش 12-15-41
17 روانشناسی(ورودی 93 به بعد) 12-17-28
18 مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات 13-22-13
بيشتر