كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
متون عمومي
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392

 محل برگزاری امتحانات پایان ترم (کاغذی و الکترونیکی)در ساختمان جدید دانشگاه واقع در شهرک شهید قاضی(دشتک)برگزار می گردد.

آیین نامه امتحانات:

مواردی که بر اساس بند ۳۱ آیین نامه انضباطی دانشگاه تخلف محسوب می شود:

۱- فرستادن شخص دیگری به جای خود.
۲- همراه داشتن کیف ،کتاب،جزوه وکف نویسی وتلفن همراه(حتی به صورت خاموش(
۳- ردوبدل کردن پاسخ نامه ها،سوالات چرک نویس و…..
۴- عدم رعایت نظم جلسه آزمون.
۵- توهین به مراقبین.
۶- علامت زدن روی برگه سوالات امتحانی.
۷- صحبت کردن بایکدیگر ونگاه کردن به ورقه دیگران.
۸- ردوبل کردن ماشین حساب ولوازم تحریردرجلسه امتحان.

نکته مهم: بعضی از احکام صادره از سوی کمیته انضباطی درخصوص تخلفات امتحانی عبارتنداز:
الف-منع موقت ازتحصیل به مدت دونیمسال
ب-دادن نمره۲۵%ج-تذکر کتبی بادرج درپرونده و

مقررات امتحانات
۱- دانشجویان ملزم هستند ۴۵ دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری امتحان حضورداشته ودرصندلی های تعیین شده مستقرشوند.
۲- امتحانات راس ساعت مقررشروع وپس ازان هیچکس حق ورودبه جلسه امتحان رانخواهدداشت.
۳- همراه داشتن کارت شرکت درازمون وکارت دانشجویی تمدید شده درکلیه امتحانات الزامی است.
۴- همراه داشتن خودکار ابی ،مداد،مدادتراش،پاک کن،وماشین حساب در امتحانات ضروری است.
۵- دانشجوموظف است کادر مشخصات دانشجویی پاسخنامه خودراباخودکار امضانماید.

تذکر:یاداوری میشود دانشجویان از پر کردن دایره های چهار گوش پاسخ نامه  مخدوش کردن بارکد خودداری نمایند.


۶- تکمیل کد سری سوال باتوجه به توضیحات مندرج برروی صفحه اول سوالات (درصورت وجود)توسط دانشجو الزامی است.
۷- دانشجویان موظف هستند درطول برگزاری امتحان آرامش وسکوت جلسه را رعایت نمایند.
۸- ضروری است دانشجویان پس ازپایان امتحان برگه سوال امتحانی را تحویل دهند.
۹- نمونه سو.ال هردرس،کلیدمربوطه وپاسخ نامه تستی هر دانشجو پس ازپایان امتحانات از طریق سایت گلستان برای دانشجویان قابل دسترسی خواهدبود.
۱۰- درصورتیکه دانشجویان نسبت به نحوه طراحی سوال وکلیدان اعتراض داشته باشند می توانندازدوروز پس ازبرگزاری ازمون درس تاحداکثر۵روزپس ازبرگزاری آزمون نسبت به تکمیل فرم اعتراض خوددرسیستم جامع گلستان اقدام نمایند.
۱۱- همراه داشتن کتاب،کیف، جزوه، پول نقد وتلفن همراه(حتی به صورت خاموش )درجلسه امتحان ممنوع میباشد. ضمنا دانشگاه درقبال گم شدن مواردذکرشده هیچ گونه مسوولیتی نخواهد داشت.
۱۲- دانشجویان موظفند پس ازترک جلسه،ازتجمع درپشت درب سالن امتحانات جداپرهیز نمایندتاخللی دربرگزاری ازمون ایجادنگردد.

نکته بسیار مهم:

ورود به جلسات امتحان فقط با کارت دانشجویی تمدید شده وکارت شرکت درآزمون امکان  پذیر می باشد. ضمنا اخذ کارت شرکت درآزمون،مستلزم ورود به سایت گلستان وپرینت ازگزارش ۴۲۸ میباشد.

 

آیین ­نامة انضباطی دانشجویان

تعاریف

الف) منظور از دانشگاه در این آئین نامه کلیه واحدهای دانشگاهی که طبق مقررات مربوط نسبت به صدور مدرک تحصیلی رسمی بالاتر از دیپلم اقدام می‌نمایند، می‌باشد .

ب) منظور از دانشجو فردی است که در سیستم های آموزشی مختلف و در مقاطع تحصیلی پذیرفته شده در دانشگاه تحصیل می‌نماید .

ج) زمان تحصیل با زمان ثبت نام اولیه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرک با گواهی موقت یا انصراف و یا اخراج از دانشگاه خاتمه یافته تلقی می‌شود.

ماده2 ـ کلیات

نظر به قداست علم و اخلاق در محیط های آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی و لزوم رعایت کلیه موازین شرعی و مقررات دانشگاهی و پاسداری از نظم و انضباط در محیط دانشگاه و حفظ شئون و حیثیت دانشجو که مـآلاً منجر به ایجاد زمینه لازم جهت شکوفائی استعداد دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی می‌گردد؛ این آئین نامه تصویب و مورد اجرا قرار می‌گیرد.

ماده3ـ جرایم و تخلفات دانشجویی

در راستای تعمیم مفاد این آئین نامه و جلوگیری از اعمال سلیقه‌های متفاوت در واحدهای دانشگاهی، اجرای تنبیهات به شرح زیر تفکیک گردیده است .

تخلفات آموزشی و اداری:

تقلب در امتحان.
فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان.

ارتکاب هر عملی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه‌های دانشگاه یا خوابگاه شود.

ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیت‌المال.

تخلفات سیاسی:

دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروهک‌های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها.

عضویت در گروهک‌های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها.

فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک‌های و مکاتب الحادی.

توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی (‌مانند شعارنویسی، پخش اعلامیه و....)

ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه.

تخلفات اخلاقی:

استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونه مواد.

استفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوحه‌های رایانه‌ای مستهجن یا مداخله در خرید و فروش، تکثیر، توزیع این گونه وسایل.

عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل.

استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکسهای مستهجن و یا آلات لهو و لعب.
عدم رعایت شئون دانشجویی.

داشتن رابطه نامشروع.

تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع.

انجام عمل منافی عفت.

مرتکب هر یک از بندهای فوق به یکی از بندهای 1 تا 5 این آئین نامه محکوم می‌شود .

در صورتی که شاکی یکی از اعضای هیأت علمی یا مسئولان یا کارمندان دانشگاه باشد، تنبیه می‌تواند به بندهای 7 تا 10 و در صورت تکرار تا بند 13 تشدید شود.

 

• تفکیک تنبیهات

الف) تنبیه­ هایی که با حکم کمیتة انضباطی دانشگاه یا کمیتة مرکزی انضباطی نسبت به دانشجویان می­تواند اعمال شود :

١ )  اخطار شفاهی

٢ )  تذکر کتبی بدون درج در پروندة دانشجو

٣ )  اخطار کتبی و درج در پروندة دانشجو

٤ )  تذکر کتبی و درج در پروندة دانشجو

٥ )  توبیخ کتبی و درج در پروندة دانشجو

٦ )  دادن نمرة ٢٥ / ۰ در درس مربوطه

٧ )  محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه

٨ )  دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان به دانشگاه یا بیت المال شده باشد.

٩ )  منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات

١۰ )  منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات

١١ )  منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب سنوات

١٢ )  منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات

 

ب) تنبیه­هایی که فقط با حکم کمیتة مرکزی انضباطی نسبت به دانشجو می­تواند اعمال شود:

١ )  تغییر محل تحصیل دانشجو (همراه با تغییر رشته در صورت لزوم)

٢ )  تبدیل دورة تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه

٣ )  منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال بدون احتساب سنوات

٤ )  منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال با احتساب سنوات

٥ )  منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال بدون احتساب سنوات

٦ )  منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال با احتساب سنوات

٧ )  اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی

٨ )  محرومیت از تحصیل در کلیة دانشگاهها تا پنج سال

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر