آخرین اخبار
1399/7/29 سه‌شنبه
ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺬ ﮐﺎﻻ ﮐﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

.

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه مراحل اجرایی تفاهم نامه دانشگاه پیام نور با بانک قرض الحسنه مهر ایران مبنی بر ارائه تسهیلات خرید تبلت و گوشی هوشمند به زودی ابلاغ می شود،گفت: زمان و نحوه مراجعه به بانک برای درخواست کالا کارت ویژه دانشجویان و کارکنان دانشگاه پیام نور متعاقبا از طریق پرتال دانشگاه به نشانی www.pnu.ac.ir اعلام خواهد شد.
به گزارش یوپنا، دکتر حسن علیزاده افزود: دانشجویان برای دریافت تسهیلات کالا کارت پس از اعلام آمادگی دانشگاه پیام نوراز طریق پرتال این دانشگاه، باید برای دریافت معرفی نامه از مرکز و واحد دانشگاهی خود اقدام کرده و پس از مراجعه به بانک قرض الحسنه مهر ایران، افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز و تشکیل پرونده تسهیلاتی، کالا کارت خود را دریافت کنند.
وی یادآور شد: امضای این  تفاهم نامه برای ارائه کالا کارت ۲۰ میلیون تومانی به تمامی دانشجویان و ۳۰ میلیون تومانی به کارکنان دانشگاه پیام نور با هدف رفع دغدغه خانواده ها برای تامین ابزارهای الکترونیکی آموزشی نظیر تبلت و گوشی هوشمند و همچنین حمایت ازفروشندگان داخل صورت گرفته است

ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺬ ﮐﺎﻻ ﮐﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

1.ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﻬﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس  www.QMB.IR
2. اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮوﺷﮕﺎه (ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه)، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮐﺎﻻ و ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻗﺴﺎط
3. ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد اﻗﺴﺎط ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
4. ﺳﻘﻒ ﺗﺴﻬﯿﻼت وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ 200،000،000 رﯾﺎل ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﻬﺮ اﯾﺮان و ﮐﺎﻻ ﮐﺎرت ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ.
5. ﺿﻤﺎﻧﺖ و وﺛﺎﯾﻖ وام ﮐﺎﻻﮐﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ: اراﺋﻪ ﮐﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﮏ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺧﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر