اخبار
1398/11/5 شنبه قابل توجه دانشجویان ترم آخر و اندسته از دانشجویانی که بیش از 100 واحد را گذرانده اند قابل توجه دانشجویان ترم آخر و آندسته از دانشجویانی که بیش از 100 واحد را گذرانده اند:
جهت بررسی واحد های باقیمانده از تاریخ 98/11/05 تا 98/11/11 به دانشگاه مراجعه نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر