امتحانات
1402/7/29 شنبه
امتحانات میانترم نیم سال دوم 1403-1402
زمان برگزاری امتحانات میان ترم دروس نیمسال دوم 1403-1402 که کلاس آنها به صورت حضوری برگزار می گردد.

.

.
امتحانات میانترم نیمسال دوم 1403-1402
(دروسی که کلاس آن ها به صورت حضوری  برگزار می گردد)
ردیف نام درس استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان
1 احساس و ادراک استاد شایان نژاد 1403/01/20 9 5 فصل اول
2 روانشناسی تحولی1 - رشد استاد شایان نژاد 1403/01/20 10 3 فصل اول
3 روانشناسی صنعتی سازمانی استاد شایان نژاد 1403/01/20 8 4 فصل اول
4 روانشناسی اجتماعی استاد سعادت 1403/01/27 10 6 فصل اول
5 روش تحقیق کمی و کیقی استاد سعادت 1403/01/28 11 7 فصل اول
6 آمار استنباطی استاد سعادت 1403/02/04 08:30 4 فصل اول
7 آمار توصیفی استاد سعادت 1403/02/04 10 4 فصل اول
8 آسیب شناسی اجتماعی استاد سعادت 1403/01/27 11 4 فصل اول
9 اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت استاد حسینی 1403/02/17 8 3 فصل اول
10 روانشناسی تربیتی استاد حسینی 1403/02/17 9:30 3 فصل اول
11 سازمان ها و قوانین استاد حسینی 1403/02/17 10 3 فصل اول
12 سیر تحول تعلیم و تربیت استاد حسینی 1403/02/18 8 4 فصل اول
13 تعلیم و تربیت اسلامی استاد حسینی 1403/02/18 9 4 فصل اول
14 روانشناسی یادگیری استاد حسینی 1403/02/18 10 5 فصل اول
15 خانواده در اسلام
(روانشناسی خانواده)
استاد حسینی 1403/02/24 12:30 2 فصل اول
16 الگو ها و روش تدریس استاد حسینی 1403/02/24 13 2 فصل اول
17 مباحث اساسی 2 استاد چراغی 1403/02/02 12 فصل 11 و 12
18 آزمون های روانشناختی 1 استاد چراغی 1403/02/02 12 فصل 2و4و7
19 نظریه ها و فنون مشاوره استاد چراغی 1403/02/09 14 فصل 2و3و4
20 مبانی راهنمایی و مشاوره استاد چراغی 1403/02/09 12 فصل 1و3و4و5
21 تحولی 1(رشد) استاد چراغی 1403/02/09 12 فصل 1و3و7
22 روانشناسی سلامت استاد چراغی 1403/02/09 13 فصل 1و3و4و5و6
23 آسیب روانی 1 استاد توسلی 1403/02/18 14 فصل 1 تا 3
24 علوم اعصاب شناختی استاد توسلی 1403/02/18 13 فصل 1تا 5
25 روانشناسی تجربی استاد توسلی 1403/02/25 14 فصل 1 تا 5
26 مباحث اساسی 1
(روانشناسی عمومی)
استاد توسلی 1403/02/25 14 فصل 1 و 4
27 روانسنجی استاد توسلی 1403/02/18 14 فصل 1 و 3 و 4
28 آیین دادرسی کیفری 2 استاد یزدان شناس 1403/02/19 10:30 فصل اول 
29 جزای اختصاصی 3 استاد یزدان شناس 1403/02/19 9:30 فصل اول و دوم و مبحث اول فصل سوم
30 تجارت 2 استاد یزدان شناس 1403/02/19 8:30 از جلد2کتاب صفحه 15(بخش سوم ماهیت حقوقی شرکت های سهامی) تا صفحه 70(تا انواع سهام) 
و صفحه 139 تا 208
31 حقوق اداری 2 استاد کریمی 1403/02/19 10 نصف کتاب
32 حقوق اداری1 استاد کریمی 1403/02/19 11 نصف کتاب
33 حقوق کار  استاد کریمی 1403/02/19 11:30 نصف کتاب
34 حقوق ثبت استاد کریمی 1403/02/19 12 نصف کتاب
35 اصول فقه 1 استاد حسینی 1403/02/17 12:30 از جلد اول ابتدای فصل دوم مباحث الفاظ تا آخر کتاب
36 اصول فقه 2 استاد حسینی 1403/02/17 12:30 کل منبع
37 قواعد فقه1 استاد حسینی 1403/02/17 12:30 از ابتدای کتاب تا قاعده تلف مبیع قبل از قبض
38 مدنی 3 استاد ظفرآسا 1403/02/17 13 کل کتاب به جز بخش خیارات
39 مدنی 4 استاد ظفرآسا 1403/02/24 13 کل کتاب
40 مدنی 5 استاد ظفرآسا 1403/02/24 13 کل کتاب
41 مدنی 8 استاد ظفرآسا 1403/02/24 13:30 کل کتاب
42 تجارت 4 استاد ظفرآسا 1403/02/17 13 کل کتاب
43 ادله اثبات دعوا استاد ظفرآسا 1403/02/17 13 کل کتاب
44 جزای عمومی 2 استاد پویا 1403/02/24 12:30 از ابتدا تا صفحه 150
45 جزای عمومی 3 استاد پویا 1403/02/24 14 از ابتدا تا صفحه 150
46 تجارت 3 استاد پویا 1403/02/24 11 از ابتدا تا صفحه 137
47 معرفت شناسی استاد نوذری 1403/02/17 12:30 3 فصل اول
48 روانشناسی شخصیت استاد نوذری 1403/02/17 13 4 فصل اول
49 حقوق اساسی 2 استاد هوشمندی 1403/02/23 15:30 تمام اصول قانون اساسی
50 حقوق مدنی 2 استاد هوشمندی 1403/02/23 16 از ماده 1 تا 183 قانون مدنی
51 آموزش و پرورش پيش دبستاني دبستان و متوسطه استاد جهانبانی 1403/02/29 11 تا پایان فصل 3
52 ارتباط انسانی استاد جهانبانی 1403/02/29 08:30 تا پایان فصل 3(مبحث ارتباطات)
53 فلسفه تربیت(مکتب های فلسفی) استاد جهانبانی 1403/02/29 12 فصل 1و3و4
54 اصول مدیریت آموزشی استاد جهانبانی 1403/02/29 10 تا پایان فصل 7
55 نظارت و راهنمایی تعلیماتی اساد جهانبانی 1403/02/29 13 فصل 1و3و4
56 پیشگیری از جرم استاد توسلی 1403/02/25 9 فصل اول: مفاهیم عمومی پیشگیری فصل دوم: پیشگیری اجتماعی
57 کیفرشناسی استاد توسلی 1403/02/25 9 بخش نخست: مقدمات شناخت کیفر: مبانی و تحولات
فصل اول: تعریف و جایگاه کیفر شناسی 
فصل دوم: تحولات کیفر تا عصر روشنگری
فصل سوم: به سوی رویکردی انسانی
58 آیین دادرسی مدنی ۱ استاد توسلی 1403/02/25 9:30 فصل اول: کلیات فصل دوم: دعوا
59 کلیات فلسفه استاد خرسندنیا 1403/02/25 8:30 فصل 1 تا 6
60 تربیت اخلاقی استاد خرسندنیا 1403/02/25 10 فصل 1 تا 3
61 مبانی و اصول برنامه ریزی درسی استاد خرسندنیا 1403/02/25 11 فصل 3و5و6و7
62 تکنولوژی آموزشی استاد خرسندنیا 1403/02/25 12 فصل 1 تا 4
63 آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان استاد خرسندنیا 1403/02/25 13 فصل 1تا 4
64 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
(نیاز خاص 1)
استاد نوذری 1403/02/25 12:30 4 فصل اول
65 روانشناسی شناختی استاد نوذری 1403/02/25 12:30 4 فصل اول
66 آزمون های روانشناختی 2 استاد نوذری 1403/02/25 12:30 4 فصل اول
67 روانشناسی اجتماعی کاربردی استاد نوذری 1403/02/25 12:30 4 فصل اول

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر