اموزش
1401/5/19 چهارشنبه
امتحان مجدد دروس عمومی
امتحان مجدد دروس عمومی

.

کددرس نام درس تاریخ ساعت
1233026 انديشه اسلامي 2 1401/05/26 10:30
1233031 انديشه اسلامي 2(علوم انساني ) 1401/05/26 10:30
1215428 ورزش 1 1401/05/26 13:30
1215432 ورزش 1 1401/05/26 13:30
1215430 ورزش ويژه 1401/05/26 13:30
1229127 فرهنگ وتمدن اسلام و ايران 1401/05/27 08:00
1229128 فرهنگ وتمدن اسلام و ايران 1401/05/27 08:00
1213209 فارسي 1401/05/29 13:30
1213210 فارسي 1401/05/29 13:30
1213216 فارسی (دانشپذیری) 1401/05/29 13:30
1215431 تربيت بدني 1401/05/29 08:00
1215427 تربيت بدني 1401/05/29 08:00
1215429 تربيت بدني ويژه 1401/05/29 08:00
1233043 دانش خانواده و جمعيت 1401/05/30 08:00
1233044 دانش خانواده وجمعيت 1401/05/30 08:00
1220657 حفظ جزء 30 قرآن كريم 1401/05/31 13:30
1220658 حفظ جزء 30 قرآن كريم 1401/05/31 13:30
1212255 زبان خارجي 1401/05/31 13:30
1212256 زبان خارجي 1401/05/31 13:30
1212270 زبان خارجي (دانشپذیری) 1401/05/31 13:30
1220424 انقلاب اسلامي ايران 1401/06/01 13:30
1220434 انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني ) 1401/06/01 13:30
1233033 اخلاق اسلامي (مباني ومفاهيم ) 1401/06/02 10:30
1233029 اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم) 1401/06/02 10:30
1220478 انديشه سياسي امام خميني 1401/06/02 10:30
1220479 انديشه سياسي امام خميني 1401/06/02 10:30
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) 1401/06/02 10:30
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) 1401/06/02 10:30
1233038 تفسيرموضوعي نهج البلاغه 1401/06/02 13:30
1233039 تفسيرموضوعي نهج البلاغه 1401/06/02 13:30
1220889 ارزشهاي دفاع مقدس 1401/06/02 08:00
1223174 آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي 1401/06/02 08:00
1223175 آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1401/06/02 08:00
1233025 انديشه اسلامي 1 1401/06/05 10:30
1220584 انديشه اسلامي 1  (دانشپذیری) 1401/06/05 10:30
1233030 انديشه اسلامي 1(علوم انساني ) 1401/06/05 10:30
1233028 تفسيرموضوعي قرآن 1401/06/05 13:30
1233032 تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني ) 1401/06/05 13:30
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي ) 1401/06/05 08:00
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني 1401/06/05 08:00

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر